(14.50 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně
a Indonéskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Prosím, aby se úvodního slova ujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, dále jen dohoda, má za cíl vytvořit moderní rámec pro užší spolupráci smluvních stran ve všech oblastech společného zájmu s důrazem na regionální dialog a spolupráci v rámci uskupení ASEAN. Stávající úprava vztahů týkající se obchodní, ekonomické a rozvojové spolupráce mezi Evropskou unií a Indonésií vychází z původní dohody se státy ASEAN z roku 1980, která je v současnosti již překonána vývojem vzájemných vztahů. Obě strany si proto přejí sjednat dohodu novou, která bude odrážet jejich aktuální potřeby a zájmy.

Dohoda počítá s možnostmi spolupráce v mnoha oblastech, například životní prostředí a změny klimatu, energetika, věda a technika, námořní a letecká doprava. Dohoda upravuje i otázky v oblasti nelegální migrace, praní peněz, nedovolených drog, organizovaného zločinu a korupce. Dohoda rovněž vytváří rámec pro jednání o dohodách o volném obchodu se členy ASEAN, kdy uzavření dohod o volném obchodu - v souladu s platným mandátem Rady - je podmíněno uzavřením dohod o partnerství a spolupráci s těmito zeměmi.

Dohoda umožní Evropské unii převzít větší zodpovědnost a získat větší vliv v regionu, který se tradičně orientuje na Čínu, Indii a Spojené státy a je pod jejich vlivem. Prostřednictvím této dohody může Evropská unie prosazovat evropské hodnoty a posilovat konkrétní spolupráci v řadě oblastí společného zájmu.

Dohoda je uzavírána na období pěti let s tím, že automaticky se prodlouží vždy o rok, ledaže by jedna ze smluvních stran dohodu vypověděla v šestiměsíční výpovědní lhůtě.

Uzavření dohody je plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Obsah dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii i závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně závaznými zásadami mezinárodního práva. Nepředpokládá se, že by bylo nutné k následnému provádění dohody přijmout jakékoli vnitrostátní prováděcí předpisy, a rovněž se nepředpokládají finanční ani rozpočtové dopady.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, páni ministři, já myslím, že pan ministr zahraničních věcí velmi podrobně odůvodnil návrh této dohody. Zbytek si bezpochyby každý z vás může přečíst v důvodové zprávě k tomuto sněmovnímu tisku. Mou úlohou je pouze navrhnout vám, aby tento tisk projednal zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Nechám tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157. Z přihlášených 126 pro 117, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme tedy k bodu

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství
mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná
v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005
/sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná dohoda mění Dohodu o partnerství uzavřenou mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, zkráceně řečeno Dohoda z Cotonou, která byla podepsána v roce 2000 v Cotonou a poprvé změněna v roce 2005. Dohoda z Cotonou je sjednána na 20 let s tím, že se předpokládá její revize každých pět let. V roce 2010 byla sjednána v pořadí druhá revidující dohoda, kterou se nyní zabýváme.

Dohoda z Cotonou vymezuje politické a hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a skupinou 79 afrických, karibských a tichomořských států, zkráceně ACP, států na druhé straně. Cílem partnerství podle Dohody z Cotonou je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, odstraňování chudoby, podpora regionální integrace a začlenění ekonomik těchto zemí do světového hospodářství. (Ministr se odmlčuje, protože v sále je hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás poprosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Dohoda z Cotonou vymezuje politické a hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a skupinou 79 afrických, karibských a tichomořských - zkráceně ACP - států na straně druhé. Cílem partnerství podle Dohody z Cotonou je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, odstraňování chudoby, podpora regionální integrace -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, prosím vás o klid. Běžte si ty věci když tak vyřídit někam do kuloárů. Na vás nekoukám, pane poslanče Jandáku, ale vy tam taky pěkně hlučíte. (Hlasitý smích.)

Tak prosím, pane ministře, nenechte se rozhodit a doufejme, že se poslanci zklidní. (Ještě zvoní na zvonek.)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Mám zase začít?

- podpora regionální integrace a začlenění ekonomik těchto zemí do světového hospodářství.

V Dohodě z Cotonou je zakotvena i politická dimenze, která umožňuje vést dialog o respektování demokratických zásad, právního státu a řádné veřejné správy. O Dohodu z Cotonou se zároveň opírá rozvojová spolupráce financovaná z Evropského rozvojového fondu. (Hlasité projevy z lavic.) Dohoda z Cotonou je tak důležitým nástrojem pro všestrannou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy.

Druhá revidující dohoda byla podepsána dne 22. června 2010 v Burkině Faso a přináší aktualizaci právního rámce například o následující aspekty: posílení role národních parlamentů zemí ACP v průběhu přípravy strategických vstupů těchto zemí do programování rozvojové spolupráce, lepší promítnutí aktuální role Africké unie a nové články ke změně klimatu a rozvojovým cílům tisíciletí, a v neposlední řadě i dialog o migraci.

Tolik stručně k předkládané druhé revizi Dohody z Cotonou. Děkuji za nepozornost. (Smích zleva, potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Gabrielu Peckovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 225/1. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážení páni ministři, musím říci, že žádné šumy pana ministra rozhodit nemohly, a proto vás seznámil velmi podrobně s obsahem této dohody. Já jenom dodám, že dohodu tohoto typu velmi vítáme všichni, protože její politický, hospodářský obsah dává šance stabilizovat tyto regiony.

Takže v rozpravě bych přečetla potom usnesení zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu a dávám vám slovo, paní zpravodajko. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Takže bych přečetla usnesení. Zahraniční výbor na své 10. schůze dne 6. dubna 2011 projednal tento vládní návrh a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000, a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP