(14.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Petr Bendl navrhuje zařadit body 63 a 64, je to sněmovní tisk 267 a 308, na středu dopoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 86. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 86 přítomno 180, pro 102, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jan Smutný navrhuje za prvé zařadit nový bod, a to na základě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jedná se o zkrácení lhůty k projednání u sněmovního tisku 326.

Zahajuji hlasování číslo 87. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 přítomno 180, pro 105, proti 25.

 

Tady se dostáváme do problému, protože u tohoto nového bodu pan poslanec nenavrhuje, kam bychom ho měli přesně zařadit. Ještě předtím, než budeme jednat o tom, že bude ve druhém čtení projednáván, tak nejdříve musí být někam zařazen návrh na zkrácení. Díváme se do programu schůze. Takže dneska bych vám navrhla - je to rychlý bod, jestli by s tím Sněmovna souhlasila, že bychom tento váš bod na zkrácení lhůty dali dnes jako první bod, a pak teprve by bylo to druhé hlasování, o zařazení druhého čtení na pátek 17. 6.

 

Nyní bychom hlasovali o tom, aby tento nový bod byl projednáván dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování číslo 88. Táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přítomno 180, pro 105, proti 26. Takto jsme rozhodli v případě zařazení nového bodu.

 

Nyní budeme rozhodovat o tom, že druhé čtení tohoto bodu by mělo přináležet na pátek 17. 6. po pevně zařazených bodech. Opakuji, že jde o tisk 326.

Zahajuji hlasování číslo 89. Kdo je pro tento návrh? Proti?

V hlasování číslo 89 přítomno 181, pro 103, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec František Laudát navrhuje zařazení - bod 38, sněmovní tisk 366 a bod 101, tisk 350, na středu 15. 6. odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 90. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 90 přítomno 181, pro 111, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zbyněk Stanjura - tedy poslední návrh, kterým se budeme zabývat - navrhuje vyřazení z pořadu schůze bodu č. 46, sněmovního tisku 272.

Zahajuji hlasování číslo 91. Kdo je pro tento návrh na vyřazení z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přítomno 181, pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Tolik tedy všechny návrhy, které se týkaly změn pořadu schůze.

 

Nyní se budeme věnovat prvnímu bodu, který jsme schválili právě před malým okamžikem. Je to

125.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 326
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl některý z členů vlády. Pan ministr Jankovský? Pan poslanec Smutný? Pan poslanec Smutný. Prosím o slovo.

 

Poslanec Jan Smutný: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, navrhuji zkrácení doby k projednání sněmovní tisku č. 326, vládní návrh zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o 30 dnů. Tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dne 18. května 2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento úvod. Konkrétní návrh na zkrácení o 30 dnů budete muset ještě zopakovat v podrobné rozpravě, já vás k tomu vyzvu, pane kolego. Nyní ještě otevírám všeobecnou rozpravu. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Smutný nyní zopakuje svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Jan Smutný: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vládo, navrhuji zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku č. 326, vládní návrh zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Další návrhy do podrobné rozpravy prosím. Pokud nejsou, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Smutného.

Zahajuji hlasování číslo 92. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta pro projednání sněmovního tisku 326 ve výborech byla zkrácena o 30 dní. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 92 přítomno 182, pro 103, proti 39. Návrh byl přijat. Tím jsme vyřešili tento první bod.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to bod

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede tento návrh ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové z vlády, dámy a pánové, máte před sebou návrh novely školského zákona, zákona 561/2004 Sb., předložený vládou České republiky Poslanecké sněmovně jako tisk 340. Tato novela v sobě obsahuje poměrně velkou množinu změn, které bych shrnul do tří oblastí. První oblast je snížení byrokracie v regionálním školství. Druhou oblast bychom mohli nazvat usnadnění přístupu ke vzdělávání. Třetí oblast - jsou tu dvě změny ke státní maturitě proti tomu, jak to bylo schváleno v roce 2008.

Když jsme posílali tuto novelu do vlády, tak jsme vycházeli z několikaměsíční diskuse mezi odbornou veřejností, mezi učiteli a řediteli škol. Já bych vám v krátkosti některé body z toho představil a vypíchl, tak abyste se mohli už v tomto prvém čtení rozhodovat.

První věc, kterou měníme, nebo máme ambici změnit, je změna přijímacího řízení na střední školy, nebo spíš změna informování o úspěšném zvládnutí přijímacího řízení, kdy chceme nahradit obálky s pruhem tím, že stačí, že ředitel školy pro ty přijaté - stačí vyvěšení na webu školy či na úřední desce školy. Zároveň chceme znemožnit zpětvzetí zápisového lístku, a tím pádem dát trošku garanci ředitelům škol o počtu přijatých dětí, kdy to zpětvzetí je možné jenom tehdy, pokud se student dostal na jinou školu, když si podal více přihlášek. Jinak by to nebylo možné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP