(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já samozřejmě rozumím onomu osobnímu prvku v dotazu pana poslance Klučky, jak je možné, že v tomto případě, kdy se vychází z dobrovolného dárcovství krve, se vlastně jednalo o komerční případ. Ten dotaz je správný, jen si nejsem jist, zda je pokládán správnému člověku, protože by měl být správně předkládán předsedovi vlády v době, kdy tento záměr vznikl, kdy vlastně vznikla celá kauza Diag Human, což bylo v roce 1991. A musím říci, že na mém místě by měl tedy s touto odpovědí stát, když už by to bylo na předsedu vlády, tehdejší premiér České republiky Petr Pithart. Takže tam bych prosil - je stále politicky aktivní - směřovat dotaz, jak to tehdy bylo myšleno.

Ale já mohu říci, že mezi společností Diag Human a Českou republikou je opravdu veden tento mnohaletý spor o náhradu škody, ve kterém byl dne 4. srpna vydán rozhodčí nález. O věci rozhodli tři rozhodci ustavení ad hoc. Rozhodčí nález byl vydán v Praze a byl vydán podle českých právních předpisů. V souladu s rozhodčí smlouvou, která byla mezi stranami uzavřena již v roce 1996, bylo oběma stranami sporu zahájeno řízení o přezkoumání konečného rozhodčího nálezu. Toto řízení je vedeno téměř tři roky a doposud nebylo ukončeno. Označení rozhodčího nálezu jako konečného neznamená, že by proti němu nebyly přípustné opravné prostředky. Pouze se takto odlišuje od nálezu mezitímního a částečného.

Rakouské justiční orgány, bavíme-li se o těch konkrétních rozhodnutích soudu, realizovaly soupis majetku České republiky, a to tří uměleckých děl vystavených ve vídeňské galerii Belveder. Soupis českého majetku souvisí s rozhodčím řízením Diag Human proti České republice, ve kterém za stát vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát vystavil plnou advokátní moc příslušným advokátům v Rakousku, kteří do soudního spisu nahlédli a pořídili fotokopie listin. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v této věci obdrželo oficiální nótu od rakouského velvyslance až o týden později, v pátek 3. června letošního roku. Na to je nutné uvést, že ve věci také rozhodoval pařížský soud ve Francii, který konstatoval vykonatelnost předmětného rozhodčího nálezu. Jeho rozhodnutí bylo doručeno dne 3. 6. letošního roku. Tento soud nevymezil ve svém rozhodnutí konkrétní majetek České republiky, který by měl být deponován pro případné uspokojení v exekuci.

V obou případech dospělo Ministerstvo zdravotnictví po konzultaci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k závěru, že je nutné, aby plnou moc k zastupování České republiky před zahraničními soudy udělilo samo, a to výkladem zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V této souvislosti probíhají rychlé kroky ke zplnomocnění zkušených advokátů jak ve Vídni, tak v Paříži, aby v příslušných zákonných lhůtách daných právními předpisy těchto států Česká republika bezodkladně realizovala prostřednictvím těchto svých právních zástupců všechny nezbytné kroky k ochraně svých zájmů, a to formou opravných prostředků proti soudním rozhodnutím. Zplnomocnění právní zástupci vyvinou u zahraničních soudů úsilí prokázat, že Diag Human nedisponuje vykonatelným rozhodnutím vzešlým z rozhodčího řízení a dosavadní výroky francouzského a rakouského soudu vycházely z neúplně popsaného skutkového stavu věci, a neodpovídají tedy realitě.

Dále je nutné sdělit, že je nutné v zákonných lhůtách dle právních předpisů Francie a Rakouska doložit, že rozhodčí nález není vykonatelný vzhledem k tomu, že postrádá základní podmínku, kterou je doložka právní moci. Bez této doložky není dle názoru Ministerstva zdravotnictví možné vést exekuční řízení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Václav Klučka ještě vystoupí.

 

Poslanec Václav Klučka: Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi za docela podrobný exkurz situace, která vzniká v arbitráži s patrně velmi velikým potenciálním dopadem do veřejných rozpočtů tohoto státu. A proto jsem, pane premiére, to prostě uváděl teď, protože v roce 1991 jsem tady v této Sněmovně nebyl.

Ale já opakuji, to není jenom nebezpečí potenciálního dopadu do veřejných rozpočtů. Pokud nevyřešíme tyto záležitosti týkající se krve a plazmy, bude to mít obrovský dopad do celé sféry bezplatného, bezpříspěvkového dárcovství krve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, nevím, jestli ještě pan premiér bude reagovat? Ano.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, já chci zdůraznit, že skutečně tuto věc v žádném případě nesmíme bagatelizovat, že je to závažná záležitost, a vůbec se nedivím panu poslanci, že v této věci naprosto logicky podává interpelaci.

Já bych chtěl říci, že zásadním faktem je to, že v případě řízení ve Francii a Rakousku se nejedná o přenesení sporu do zahraničí, ale pouze o pokusy Diag Human realizovat prostřednictvím zahraničních soudů exekuční řízení. To vše za situace, kdy v České republice ještě neskončilo samotné rozhodčí řízení, jelikož dosud nebylo provedeno přezkumné rozhodčí řízení. Diag Human nemá vykonatelný právní podklad, který by byl uznatelný v zahraničí, kroky zahraničních soudů vycházejí z nedostatečného informování zahraničních soudů právními zástupci firmy Diag Human.

U českých soudů probíhá standardní řízení směřující k řádnému ustavení přezkumného rozhodčího senátu, který má prozatím jednoho řádného člena, dále bude Městský soud v Praze jednat v září o ustanovení dalšího člena a jako třetí člen bude navržen Českou republikou, resp. Ministerstvem zdravotnictví, další člen tohoto rozhodčího senátu. Celou záležitost intenzivně řeší Ministerstvo zdravotnictví, podklady pro něj připravuje a v úzké součinnosti pracuje také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který také vede příslušný spis. V působnosti Ministerstva zahraničních věcí jsou také otázky ohledně praxe a aplikace Newyorské úmluvy o výkonu rozhodčích nálezů, které jsou tedy řešeny v působnosti Ministerstva zahraničních věcí.

Chci ujistit, že vláda České republiky věnuje tomuto problému mimořádnou pozornost. Včera ho měla zařazen jako zvláštní informativní bod (upozornění na čas) a skutečně jsme přesvědčeni, že pozice České republiky je v tomto jednoznačná.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Teď bych prosím požádal poslance Karla Černého, který bude interpelovat ve věci válečných hrobů. Prosím, pane poslanče, můžete začít.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, veřejnost v poslední době nejednou zaznamenala činnost našich úřadů ve vztahu k nalezeným ostatkům německých občanů, aktérů válečných a poválečných události v období před více než 65 lety. V těchto případech se jedná o exhumaci a následné důstojné pohřbení ostatků. To platí pro civilisty i vojáky wehrmachtu či zbraní SS, kteří jsou pohřbeni na vojenských německých hřbitovech na našem území.***
Přihlásit/registrovat se do ISP