(15.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

Česká republika v nejbližší době neplánuje přistoupení k úmluvě, neboť musí být nejprve provedena analýza dopadu jednotlivých ustanovení na vnitrostátní právní řád ze strany jednotlivých resortů. Například musí být vyřešeny některé otázky ohledně kapitoly migrace, státem zřízené 24hodinové nonstop bezplatné linky pro oběti a jiné záležitosti. Většina požadavků, zejména v oblasti trestního práva, je již v českém právním řádu zakotvena. Česká republika například může postihovat i takzvanou ženskou obřízku bez zavedení specifického trestného činu v případě, že by se taková praxe u nás objevila. Předpokládáme, že po vyřešení těchto dílčích problémů Česká republika nebude mít problém k této úmluvě přistoupit.

Chci tady jenom připomenout, že dle článku 1 odst. 2 ústavy dodržuje Česká republika závazky vyplývající pro ni z mezinárodních smluv. Tato úmluva Rady Evropy není takzvaná self-executing, jejíž ustanovení musí být implementováno ve vnitrostátním právním předpisu. Proto může Česká republika přistoupit k ratifikaci pouze poté, co bude mít vnitrostátně upraveny všechny požadavky úmluvy. Česká republika by poté aplikovala ustanovení na všechny oběti násilí, nejen na ženy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím, paní poslankyně může doplnit.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já děkuji, pane premiére, za odpověď. Vzhledem k tomu, že vláda 15. dubna schválila Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014, mi připadá trošku škoda, že jsme nebyli mezi signatáři úmluvy hned na počátku. Navíc jsem byla dotazována jako členka výboru pro rovné příležitosti Rady Evropy včera v Paříži právě svými zahraničními kolegy, proč naše Česká republika úmluvu nepodepsala. Proto tento můj dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan premiér ještě bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozumím této otázce paní poslankyně. Pak je nezbytné při argumentaci říci, že Česká republika v tomto případě postupuje naprosto analogicky jako u jiných mezinárodních smluv tohoto typu v souladu s naším ústavním pořádkem. Ústavní pořádek se v některých zemích může lišit, proto tyto země mohou přistoupit k této smlouvě rychleji než Česká republika. Česká republika právě ale podle onoho citovaného článku 1 odst. 2 Ústavy České republiky musí prvně této smlouvě jako jiné mezinárodní smlouvě tohoto typu přizpůsobit svůj vnitrostátní právní řád, to znamená uvést do souladu všechny závazky, a teprve poté, co všechno toto bude splněno, se přistupuje ke smlouvě. Ano, jsou státy, kde jejich vnitrostátní právní řád a ústavní pořádek umožňuje jiný postup přistoupení ke smlouvě a teprve dodatečné plnění požadavků této smlouvy, na druhé straně musím říci i z hlediska praktické vymahatelnosti a plnění závazků této smlouvy, že považuji náš postup za vhodnější, to znamená prvně naplnit všechny mezinárodní smlouvy tím, že vnitrostátně upravíme právní řád do souladu s touto smlouvou, a ve chvíli, kdy máme garantováno, že podle našeho vnitrostátního právního řádu jsme schopni zajistit vymáhání této smlouvy, teprve k této smlouvě přistoupit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, končím interpelaci paní poslankyně Váhalové. Další je pan poslanec František Novosad, který bude interpelovat ve věci komunikace Vsetín - Valašské Meziříčí.

 

Poslanec František Novosad: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kandidoval jste tak jako já za Zlínský kraj, za okres Vsetín. Dlouhodobě diskutovaná problematika komunikace Vsetín - Valašské Meziříčí a s tím spojený obchvat Valašské Meziříčí je vám velmi dobře známá. Tato velmi využívaná komunikace je již dlouhodobě zmiňovaná jako nevyhovující a vy jste ve svých předvolebních slibech občanům slíbil její řešení. Představitelé obcí, kterých se to týká, mi neustále pokládají otázku, kdy bude řešena.

Ptám se vás, pane premiére, už jste zapomněl na své sliby občanům před volbami? Kdo jiný než premiér, který za tento okres kandidoval, by měl problém řešit? A to obzvlášť podtrhuji. Děkuji za odpověď. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím nyní pana premiéra, aby odpověděl. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, silnice I/57 v úseku Vsetín - Valašské Meziříčí bude postupně přeložena mimo zastavěné území. Chtěl bych připomenout, že od června 2009 je v provozu část Semetín - Bystřička, první stavba. Akce byla spolufinancovaná z prostředků operačního programu Doprava. Na část Semetín - Bystřička, druhá stavba, je vydáno územní rozhodnutí. Tady je ovšem nezbytné říci, že je to samozřejmě vázáno na objem finančních prostředků, které musí být poskytnuty zejména na majetkoprávní vypořádání. Pak by mohlo být o stavební povolení požádáno ve druhém pololetí roku 2012. Na další části ve směru na Valašské Meziříčí jsou zatím zpracovány studie.

V současné době nejsou na jmenovité akce na silnici I/57 v úseku Vsetín - Valašské Meziříčí vyčleněny ve schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok finanční prostředky, nicméně musím konstatovat, že to se týká podstatně většího množství staveb tohoto typu.

Musím říci, že samozřejmě svůj závazek vůči občanům těchto obcí beru vážně. Je zájmem nás všech, aby tato silnice byla postavena. Na druhou stranu velmi otevřeně říkám, že představa, že předseda vlády bude nějakým způsobem zvýhodňovat tu nebo onu část země jenom proto, že odtamtud pochází, by asi nebyla správná a nebyla by přiměřená chování předsedy vlády. Čili my samozřejmě budeme usilovat i v rámci úsporných opatření, která máme ve vztahu k výdajové straně státního rozpočtu, o nalezení vhodného množství prostředků na pokračování této stavby, ale jak jsem již řekl, tento problém se týká většího množství klíčových dopravních staveb a v tomto kontextu vnímám tento problém i já.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím ještě pana poslance Novosada.

 

Poslanec František Novosad: Pane premiére, byla to krásná odpověď. Já tomu věřím. Víte, ale situace je trošku jiná. Vy jste to nádherně řekl a zdůvodnil. Co mám zdůvodnit starostům a místostarostům? Já bych byl rád, kdybyste přijel do našeho okresu, za který jste kandidoval, já taky. Někdy spolu stříháme pásku u různých akcí a věřím, že v tomto volebním období pásku ještě stříhat budeme, tak to bych rád, abychom opravdu uskutečnili. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, a nyní přejdeme k další interpelaci. To je interpelace pana poslance Ladislava Velebného ve věci fondů Evropské unie. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obracím se na váženého pana premiéra se žádostí o sdělení, jaké priority a jakou strategii bude Česká republika zastávat z pohledu fondů EU. Proto bych vás chtěl touto cestou požádat, pane premiére, o odpověď na následující otázky.

Jaké konkrétní opatření má vláda České republiky připravena k tomu, aby Evropská komise opětovně spustila již pozastavené operační programy? Jakou částku je vláda Česká republika schopna přealokovat z neúspěšných operačních programů, jako jsou například operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ve prospěch úspěšných operačních programů? Dle vyjádření pracovníků Evropské komise bez tohoto převodu hrozí České republice velké škody v řádech miliard korun, které propadnou zpět do rozpočtu Evropské komise a budou přiděleny jiným, úspěšným zemím. A v neposlední řadě se chci zeptat, jaké priority a jakou strategii bude Česká republika zastávat z pohledu fondů Evropské unie pro finanční období 2014 a dále. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v poslední době Česká republika zaznamenala zvýšenou pozornost ze strany Evropské komise týkající se nakládání s prostředky plynoucími do České republiky v rámci některých operačních programů. Česká republika obdržela v této souvislosti začátkem dubna tohoto roku dopis, ve kterém Evropská komise upozornila Českou republiku na nedostatky v některých operačních programech. Konkrétně jde o operační programy Životní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace, Doprava, Podnikání a inovace a konečně o regionální operační program Severozápad. Jde o standardní postup, který Komise uplatňuje v případě podezření na větší nedostatky vůči všem členským státům Evropské unie.***
Přihlásit/registrovat se do ISP