(11.10 hodin)
(pokračuje Varvařovský)

K diskriminaci bych chtěl ještě říct, poněvadž je to velmi frekventované, že nejvíc podnětů se týká oblasti pracovněprávní, tedy zaměstnávání, a pokud jde o důvody diskriminace, nejde tam o žádné, řekl bych, rasové předsudky, nedominují, nebo o pohlaví, ale nejčastějším tvrzeným diskriminačním důvodem je věk, zejména věk vyšší u uchazečů o zaměstnání. Takže tolik k prvním pěti kapitolám.

A konečně poslední kapitola je, tak jak byla vždycky, legislativní doporučení. Možná jste si všimli, a já už jsem to prezentoval na veřejnosti, že zatímco můj předchůdce vám dával a vládě dával okolo 20 i více doporučení, já jsem tentokrát se omezil na osm, ale tam bych byl velmi rád, kdyby tato redukce na skutečně to, co považujeme za nejbolavější, přispěla k tomu, že alespoň zčásti budou tyto návrhy vyslyšeny, poněvadž v civilizovaných zemích to funguje tak, že když už ombudsmana máme, tak je naší povinností mu také občas vyhovět. Tady musím říci, že jakýsi dobrý signál vidím v tom, že jedno z osmi doporučení, tj. moje výhrady, aby nebyla odsouvána podpora v nezaměstnanosti u lidí, kterým tzv. přísluší odstupné, ale nikdy žádné nedostali a ani nedostanou, aby se to změnilo. A tady musím říct, že ve výboru pro sociální politiku a i díky tomu, že změnilo názor Ministerstvo práce a sociálních věcí, že tady už je na cestě do Sněmovny změna zákona o zaměstnanosti, za což děkuji, resp. děkuji za ty, které to postihlo a ještě do doby, než tato změna nabude účinnosti, nepochybně postihne. Stejně tak jsem byl panem ministrem práce a sociálních věcí ujištěn, že do konce roku by nějakým způsobem měla být dořešena i ta pět let se vlekoucí problematika přiznání jakési náhradní dávky, chcete-li kvazisirotčího důchodu, lidem nebo dětem, které měly tu smůlu, že jejich rodič si dostatečně dlouhou dobu - ať už vinně, nebo nevinně - neplatil pojištění. A tam je samozřejmě zpochybněno ústavní právo zaručené Listinou, že každý má v případě ztráty živitele právo na přiměřené hmotné zabezpečení.

Takže pokud jde o legislativní doporučení, budu velmi rád, až tu budu stát za rok, dá-li mi pánbůh zdraví, řeknu, že z těch osmi jste mi vyhověli většinou, nebo alespoň z poloviny.

Jinak bych ještě chtěl poděkovat panu premiérovi, poněvadž já mám poslední šanci, než něco dám médiím, obrátit se na vládu, aby něco řešila jak po legislativní, tak nelegislativní linii. Chtěl bych říci, že to se dělo, ale nebyl na to, abych tak řekl, jízdní řád, nebylo to ošetřeno nějakou kancelářskou technikou. Obrátili jsme se na pana předsedu vlády a musím říci, že od doby, co jsme to předložili, jsme snad do deseti dnů měli od Úřadu vlády jasnou instrukci, prakticky náš návrh byl, řekl bych, s kosmetickými úpravami akceptován, takže máme s vládou vyříkáno, jak se na ni mohu obracet, a už jsem také tak jednou učinil, i když lidsky mi bylo trochu líto, že to nebylo moc o právu, ale bylo to o informačních technologiích, takže jsem tam trošku byl jako nahý v trní, ale bylo uloženo Ministerstvu vnitra, aby v evidenci obyvatelstva byla červená vlaječka tam, kde údaje nejsou, abych tak řekl, zcela sichr. Nám se stalo, že byl osloven jako kontaktní osoba při zjišťování pobytu syn toho pána, který ovšem netušil, že je synem toho pána, poněvadž byl osvojen ve velmi raném věku, ale zde bylo pořád to pokrevní příbuzenství.

Takže děkuji všem, kteří ombudsmana vyslyšeli, a nikoliv oslyšeli, a vyjadřuji naději, jak jsem řekl, že až budu psát zprávu za rok 2011, že bude na konci taková, že poděkuji za víc, než mám příležitost teď. Ale i tak vám děkuji. Jednak za pozornost, a jednak těm, co mi v něčem vyhověli, za to, že mi vyhověli. Děkuji. (Potlesk v celém sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, vážený pane doktore, a oznamuji, že tisk projednal petiční výbor. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 294/1. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Lenka Kohoutová. Prosím tedy, aby se ujala slova, informovala nás o jednání výboru a přednesla též návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ještě oznamuji, že pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 10.

Prosím, paní poslankyně Lenka Kohoutová má slovo.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, ráda bych vás seznámila s usnesením číslo 49 petičního výboru ze 7. schůze dne 24. května 2001 k bodu Projednání souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010, sněmovní tisk číslo 294. Petiční výbor:

I. projednal souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu:

1. bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 dle sněmovního tisku č. 294;

2. žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v závěru souhrnné zprávy, části VI. Zevšeobecnění poznatků - doporučení Poslanecké sněmovně a předložila Poslanecké sněmovně zprávu o využití těchto podnětů v termínu do 30. září 2011."

III. pověřuje místopředsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu - což se stalo.

IV. Zmocňuje poslankyni Lenku Kohoutovou, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010.

V tomto ohledu bych ráda doplnila, že souhrnná zpráva, část VI, se nazývá Zevšeobecnění poznatků - doporučení Poslanecké sněmovně. Tato část má dva oddíly. Za prvé, nelegislativní doporučení ochránce. A za druhé, legislativní doporučení ochránce. Oddíl jedna se zabývá postupem ministerstev při vyřizování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo za nesprávné úřední postupy. Oddíl dvě se zabývá legislativními doporučeními, která se týkají především sirotčích důchodů nebo změnou zákona o zaměstnanosti v souvislosti s nevyplacením odstupného zaměstnavatelem a nárokem na příspěvek v nezaměstnanosti. V tomto ohledu bych ráda řekla, že výbor pro sociální politiku již projednal některé body, panu ombudsmanovi jsme dali za pravdu a v této chvíli je připraven dodatek, který se právě týká zákona o zaměstnanosti a žádosti pana ombudsmana.

To je vše, paní předsedkyně. Doporučuji, abychom hlasovali o usnesení, a to o všech bodech najednou. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce a zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní ovšem žádnou přihlášku, proto vyzývám kolegyně a kolegy, aby se přihlásili nyní. Paní poslankyně Hana Orgoníková se hlásí jako první. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové a v neposlední řadě vážený pane veřejný ochránce práv, jsem velmi ráda, že pan veřejný ochránce práv předložil zprávu tak, jak ji koncipoval. Myslím si, že je velmi obsáhlá s velmi zásadními připomínkami, co se týče jednotlivých ať již legislativních či nelegislativních závěrů. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom i formou interpelací, poněvadž se může stát, že vláda nebo předseda vlády i pozapomene, že by se měl něčím zabývat, kdybychom i formou interpelací žádali vládu o to, jakou formou přistupuje k připomínkám veřejného ochránce práv. Není to proto, že bychom chtěli vládu v této fázi kritizovat, ale abychom napomohli závazkům, které jsou vůči veřejnému ochránci práv. Tak jak funguje veřejný ochránce práv v cizině, tak on vysloví přání nebo zjištění a ministerstva, resp. celá vláda, se snaží, aby mu bylo vyhověno. Byla bych ráda, kdyby tomu tak bylo i tady, a pokud se blýská na lepší časy, co se týče Ministerstva práce a sociálních věcí, je to jedině dobře.

Pane veřejný ochránce práv, děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP