(Schůze pokračovala v 18.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 18. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste se všichni zaregistrovali svými kartami. Oznamuji, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 19. schůzi. Omluvy jsou shodné s 19. schůzí. Žádnou další jsem nedostala, nebyla mi doručena.

Můžeme tedy pokračovat v projednávání přerušeného bodu. Jsme v obecné rozpravě. Mám informaci, že pan kolega Úlehla nebude vystupovat, čili dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vojtěch Filip. Není-li přítomen, ztrácí pořadí.

Je zde paní poslankyně Wenigerová, která též nebude vystupovat, takže se musím zeptat, zda je ještě někdo přihlášen do obecné rozpravy.

(Poslanec Filip už je v sále.) Pan poslanec Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi v této souvislosti připomenout velké billboardy ODS a pana Petra Nečase s heslem, že nebude trpět korupci v ODS ani ve vládě. To byl slogan, kterým byla ovládána volební kampaň roku 2009 a 2010. A my máme šanci po dlouhých měsících na půdě Poslanecké sněmovny dát veřejnosti odpovědi na řadu závažných otázek spojených s obdobím působení nejméně Alexandra Vondry, ale i dalších, v pozici místopředsedy vlády pro evropské záležitosti zodpovědného za řízení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V této souvislosti bych rád napříště položil několik otázek. Nejdříve před těmi otázkami několik zásadních fakt.

Celá věc začala 13. srpna 2008, kdy Úřadu vlády byl předložen dopis, žádost o podpis rozhodnutí o zadání veřejné zakázky a smlouvy s dodavatelem. Byl adresován vedoucímu Úřadu vlády. V tom dopise je několik zásadních fakt, která je potřeba připomenout.

Za prvé je tam konstatováno, že zde existují technické důvody podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že proběhlo zadávací řízení postupem podle § 34 zmíněného zákona, jednací řízení bez uveřejnění. Proto Úřad vlády za účelem zajištění těchto činností zahájil jednání, řízení bez uveřejnění, se společností ProMoPro, s. r. o., která je exkluzivním dodavatelem a provozovatelem těchto technologií v Kongresovém centru Praha. Je to jedna z prvních lží, které ovládají tuto zakázku. V tomto dopise je uvedeno, že existovalo pět jednání, kdy zakázka má být limitována po uplatnění slevy za 70 mil. Kč. Dokument je součástí spisového materiálu Úřadu vlády.

Z některých vystoupení, která tady byla v polední části, bylo sděleno, že tato částka byla o 20 mil. Kč překročena v jedné jediné fakturaci za zasedání Rady ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra Evropské unie ve dvou dnech. To je také realita.

Pojďme se tedy dohadovat o tom, jaké jsou okolnosti uzavření tzv. rámcové smlouvy z 1. 9. 2008. Dovolím si konstatovat před Poslaneckou sněmovnou, že v samotném jednání Alexandra Vondry i jiných členů vlády shledávám porušení zákonů České republiky, a to nejméně paragrafu, který se zabývá pletichami proti veřejné soutěži a veřejné dražbě podle původního textu zákona a pletichami proti veřejné soutěži podle současného zákona 40/2009 Sb.

O porušování povinnosti při správě cizího majetku tady bylo hovořeno mými předřečníky v polední části. Jde o to, že tito odpovědní úředníci, pracovníci Úřadu vlády v čele s tehdejším místopředsedou vlády, umožnili, schválili a vytvořili podmínky pro uhrazení faktur vystavených na základě této rámcové smlouvy v celkovém rozsahu 525 mil. Kč, ač velká část fakturovaných služeb byla fiktivní či mnohonásobně předražena, a způsobili tak České republice škodu ve výši nejméně 350 mil. Kč.

Trestněprávní jednání pachatelů spatřuji v prvé řadě ve vyjednání a vytvoření podmínek pro uzavření rámcové smlouvy na zajištění audiovizuálního vybavení a provozování audiovizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb ze dne 1. 9. 2008 mezi společností ProMoPro, s. r. o., a Českou republikou, Úřadem vlády.

Především skutečnost, že předmětná veřejná zakázka na zajištění služeb definovaných ve smlouvě byla zadána postupem podle § 34 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění, je protiprávním jednáním. Tento postup byl, jak už jsem uvedl, odůvodněn technickými důvody, které neexistovaly. Veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. Takový důvod zde však neexistoval. Technicky bylo schopno splnit poptávané služby vícero subjektů. Skutečnost, že společnost ProMoPro, s. r. o., neměla žádné výhradní postavení spočívající v technických důvodech, je především jednoznačně prokázána tím, že celou zakázku v konečné podobě realizovala jako subdodavatel společnost NWDC Co., s. r. o. Je tedy zřejmé, že nezákonným postupem, zadáním zakázky jednacím řízením, byli eliminováni případní další uchazeči o tuto zakázku a byl tak vytvořen prostor pro jediného osloveného uchazeče, ProMoPro, s. r. o., který pak tento prostor velmi důsledně využil k páchání další trestné činnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP