(9.10 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Jako poslední návrh na změnu dnešního pořadu schůze zazněl návrh od pana poslance Polčáka na zařazení nového bodu, sněmovní tisk 314, po bodech, které navrhl pan poslanec Benda a paní poslankyně Orgoníková.

Zahajuji hlasování o této změně pořadu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 110 z přihlášených 139 pro 133, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dále se mi zde vyskytla další omluvenka, a to omluva pana premiéra Petra Nečase z dnešní schůze v době mezi 9. a 10. hodinou z důvodu účasti na Konferenci k 60. výročí zahájení vysílání Radia Svobodná Evropa a dále v době od 15.15 do 16 hodin z důvodu přijetí zahraniční delegace. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny mezi 9. a 14. hodinou z důvodů zdravotních.

 

A nyní již tedy můžeme pokračovat v navrženém pořadu schůze. Prvním bodem je pevně zařazený bod

100.
Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za rok 2010

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru č. 70 z jeho 14. schůze ze dne 27. dubna tohoto roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se výročními finančními zprávami zabýval na svých dvou zasedáních, a to ve dnech 6. a 27. dubna tohoto roku. Provedl kontrolu těchto zpráv a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, které máte všichni od včerejška rozdáno. Je to usnesení kontrolního výboru 70.

K 31. 12. 2010 bylo Ministerstvem vnitra registrováno 178 politických stran a politických hnutí. V zákonném termínu předložilo Poslanecké sněmovně 68 politických stran a hnutí výroční finanční zprávy za rok 2010 úplné, tedy v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Některé předložené výroční finanční zprávy jsou neúplné. Nejčastějším nedostatkem je nepředložení zprávy auditora. Své výroční finanční zprávy nepředložilo v zákonném termínu 45 politických stran a hnutí.

U 11 politických stran a hnutí je navržena žádost vládě České republiky, aby podala návrh k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení. V navrženém usnesení je také doporučeno Poslanecké sněmovně požádat vládu, aby uvedené návrhy na pozastavení činnosti a zrušení předmětných politických stran a hnutí projednala do 30. září tohoto roku.

V dalším bodě je navrženo, aby Poslanecká sněmovna podle § 18 odst. 3 oznámila příslušným finančním úřadům, že některé výroční finanční zprávy politických stran a hnutí nejsou doloženy podle § 18 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb.

K průběhu kontroly musím ještě dodat, že předmětem zkoumání kontrolního výboru byla úplnost výročních finančních zpráv politických stran a hnutí, nikoliv otázky, které náleží jiným orgánům státní správy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. (V sále je obrovský hluk.) Táži se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Zdá se, že nikdo. Nemám ani žádnou písemnou přihlášku, končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli chce pan zpravodaj ještě něco říci v závěrečném slovu. (Nikoli.)

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Hlásí se, prosím, někdo do podrobné rozpravy? Pane poslanče, odkažte, prosím, na usnesení, které jste již řekl v úvodu.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, vážená paní předsedající, odkazuji na usnesení č. 70, kterým kontrolní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení:

I. konstatuje, že výroční zprávy byly úplné, a to u 68 politických stran,

II. žádá vládu, aby podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení z důvodu, že předložily neúplné - a následuje seznam 28 politických stran, že nepředložily - následuje seznam 45 politických stran,

III. žádá vládu, aby podala návrh na zrušení - a následuje seznam 11 politických stran,

IV. konstatuje u stran, které byly navrženy na zrušení, že nepředložily za rok 2010 výroční finanční zprávu - a následuje seznam 26 politických stran,

V. žádá vládu, aby do 30. 9. projednala výše uvedené návrhy Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí,

VI. konstatuje, že nebyly doloženy podle § 18 odst. 3 náležitosti - a následuje seznam 11 politických stran,

VII. pověřuje předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby seznámila příslušné finanční - (výpadek zvuku).

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pardon, pardon, to jsem nechtěla. Omlouvám se.

 

Poslanec Vladimír Koníček: V závěrečném bodě pověřuje předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby seznámila s bodem VI příslušné finanční úřady a s tímto usnesením Ministerstvo financí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Slyšeli jste tedy návrh usnesení, který vám byl rozdán také písemně. Já jsem se pokusila přivolat všechny kolegy z předsálí, až jsem pana poslance dokonce omylem vypnula, takže doufám, že přišli všichni, kdo mohli. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Mohu zahájit hlasování o usnesení, které nám přednesl zpravodaj výboru pan poslanec Vladimír Koníček.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 111 z přihlášených 142 pro 134, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat. Tím končím projednávání bodu 100.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu

101.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran
a politických hnutí za roky 2005 až 2009

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru 71 z jeho 14. schůze ze dne 27. dubna tohoto roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se i doplněními výročních finančních zpráv zabýval. Ve dnech 6. a 27. dubna provedl kontrolu těchto zpráv a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, které máte rozdáno. Je to usnesení 71.

Výbor obdržel 37 doplnění výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2005 až 2009. Z předložených doplnění za rok 2008 je úplných 6 výročních finančních zpráv, za rok 2009 17 výročních finančních zpráv. Některé předložené výroční finanční zprávy jsou i po doplnění neúplné.

Poprvé nastal případ, že byl v předložené výroční finanční zprávě výrok auditora s výhradou. Podmínkou pro úplnost výroční finanční zprávy je přitom výrok auditora bez výhrad.

Konkrétní názvy stran jsou uvedeny v předloženém usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, pane zpravodaji, jestli byste mohl opět odkázat na usnesení nyní v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano. Kontrolní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kde

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy jsou úplné, a to za rok 2008 - následuje seznam 6 politických stran, za rok 2009 - a následuje seznam 17 politických stran,

II. konstatuje, že výroční finanční zprávy jsou i po doplnění neúplné - a jsou tam vyjmenovány politické strany za roky 2005 až 2009. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP