(19.00 hodin)
(pokračuje Šincl)

Momentů, které mi vadí, je v tomto návrhu celá řada. Jen pro stručnost si dovolím zmínit jen jeden z nich. V tomto materiálu je předložena změna koncepce u regulačního poplatku, který pojištěnec hradí za jeden den hospitalizace. Částka má být zvýšena tentokrát z 60 na 100 korun. Vážení kolegové, vzpomeňte si, že zhruba před třemi lety v Poslanecké sněmovně jste někteří říkali, že tyto poplatky mají regulovat, zabránit nadužívání péče, zabránit simulantům, aby obtěžovali lékaře, aby naplňovali čekárny. Dnes je situace taková, že čekárny jsou naplněné úplně stejně jako před zavedením poplatků. Podezřívám předkladatele, že cílem tohoto dalšího zvýšení je učinit pro řadu lidí, kteří na to nemají, péči ambulantních specialistů a lékařů nedostupnou. Vláda činí kroky, které skutečně povedou k naprosté nedostupnosti zdravotní péče pro desetitisíce, možná statisíce občanů.

Předložený tisk je tedy dalším důkazem, že současná vláda jde ve šlépějích Topolánkova kabinetu a realizuje další vlnu zdražování ve zdravotnictví. Je nutné si uvědomit, že zdražení ceny lůžkoden ze stávajících 60 na 100 korun je naprosto asociální, neboť tento poplatek se nepočítá do ochranného limitu, a tudíž musí být zaplacen v každém případě i nemajetnými či nízkopříjmovými skupinami obyvatel. Měsíčně přitom může jít až o 3 tisíce korun, což pro statisíce občanů není částka vůbec zanedbatelná. Uvědomujete si, co to je pro člověka, který má třeba důchod 6 nebo 7 tisíc korun?

Jsem mj. přesvědčen o tom, že zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví je v rozporu s právy, které garantuje článek 31 Listiny základních práv a svobod, jenž zní: Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Zavedení regulačních poplatků v tzv. reformě znamená, že veškerá, i ta nejzákladnější zdravotní péče, a to včetně péče neodkladné, má být občanem, tzn. pojištěncem, přímo placena. Jsou-li dnes však prakticky všechny formy zdravotní péče, tj. jak péče ambulantní i nemocniční, jakož i předepsání léčiva, zatíženy poplatky, nejde nadále už o bezplatnou zdravotní péči, kterou pro občany účastnící se zdravotního pojištění požaduje a předpokládá citovaný článek 31 Listiny. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. S faktickou poznámkou by chtěl vystoupit poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, faktická poznámka se bude týkat vašeho dalšího jednání a rozhodování, protože já bych odcitoval § 53 odst. 1 našeho jednacího řádu, který říká: "Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, příp. dvou poslaneckých klubů, se může Sněmovna usnést jinak."

Pan poslanec Gazdík tady odpoledne předložil svůj návrh jako poslanec, takto se o něm hlasovalo. Já se domnívám, že jediný postup, který je možný: do 21. hodiny, kdy končí jednací den, aby probíhala rozprava, ale hlasovat se již nemůže o tomto zákoně. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tluchoř, pak pan poslanec Benda.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ten návrh samozřejmě pan poslanec Gazdík vznesl jménem minimálně dvou poslaneckých klubů (velký smích z levé části sálu). A pokud jste proti tomu měli nějakou námitku, tak jste ji měli uplatnit bezprostředně po jeho návrhu, tak aby o něm předsedající v té době nedal hlasovat. Pokud jste ji neuplatnili v té době, tak jsou další řeči bezpředmětné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Benda ještě byl.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já v podstatě řeknu totéž, co řekl předseda našeho poslaneckého klubu. Námitka, byla-li proti hlasování, měla být uplatněna v čase hlasování. (Nesouhlasné poznámky mimo mikrofon z levé části sálu.) Námitka, byla-li proti hlasování, že návrh je nehlasovatelný, měla být uplatněna v čase hlasování. Pokud o něm předsedající dal hlasovat, tak tato Sněmovna je suverénem. Tato Sněmovna je suverénem a tato Sněmovna rozhodla jednoznačnou většinou hlasů, jak bude dnes postupovat. Prosím, abyste přestali hrát tyhle hry, které tady hrajete už tři hodiny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pokud se dobře pamatuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové, tak návrh sice zazněl od pana Gazdíka - něco ve smyslu "já navrhuji", nezaznělo ovšem, že je to jménem příslušného počtu poslanců a poslankyň nebo jménem příslušného počtu poslaneckých klubů.

Ale abychom se tady nemuseli skutečně přetahovat o slovíčka, já bych rád, aby byl prozkoumán stenozáznam a aby se tedy pravda odhalila. Pro jistotu, aby byl vytvořen prostor, žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání 30 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ještě dám slovo paní předsedkyni Sněmovny a Bohuslavu Sobotkovi. (Poslanci se shlukují podle klubů a někteří stojí před lavicemi.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, citovaný § 53 odst. 1 říká, že na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, příp. dvou poslaneckých klubů. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců. Poslanecký klub TOP 09 plus Starostové má 41 poslanců. Mluví-li předseda poslaneckého klubu, mluví za svůj poslanecký klub (smích z levé části sálu), a tedy reprezentuje 41 poslanců.

Já prostě odmítám tuhle tu účelovost, která se tady vytváří, dámy a pánové. Já chápu, že hledáte jakýkoli instrument, kterým byste mohli zastavit jednání Poslanecké sněmovny, je vám trapné přiznat se k tomu, že vyrábíte obstrukční prostředí, chcete to na někoho hodit, chcete vypadat dobře v televizních zprávách a zítra v ranním tisku, ale prostě takhle si nemůžete počínat. (S důrazem:) To byl legitimní návrh, Sněmovna věděla, o čem hlasuje, je v souladu s jednacím řádem. A jakékoli účelové nápady, které teď jste dostali, opravdu zavánějí jenom účelovostí a ničím jiným. (Velký potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, tím, že si zatleskáte, tak ovšem nezhojíte chyby, které nastaly při dnešním jednání Poslanecké sněmovny. Vy si vždycky zatleskáte, a pak se zjistí, že to všechno bylo jinak. (Smích z levé části sálu.)

Já bych chtěl tady jasně odcitovat, co řekl pan poslanec Gazdík. Je tady stenozáznam, těžko někdo může zpochybnit stenozáznam Poslanecké sněmovny. Nevzpomínám si na to, že by kdy v minulosti byl stenozáznam Poslanecké sněmovny zpochybněn, a vyzývám tedy i pravou část Poslanecké sněmovny, aby tak nečinila.

Poslanec Petr Gazdík: "Pěkné dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vznáším dva návrhy. První procedurální návrh, aby Sněmovna dnes jednala a hlasovala o zákonech po 19., po 21. hodině i po půlnoci. To je mým prvním návrhem." - Tleská část poslanců ČSSD. V závorce. - "Druhým návrhem, aby bod doposud přerušený a neprojednaný, bod 39, vládní návrh zákona číslo 48, o veřejném zdravotním pojištění, byl zařazen za pevně zařazené body 2, 3, 4 a 5, vrácené ze Senátu. Děkuji."

Bylo řečeno: To je mým návrhem. Jednací řád neříká, že tento návrh může předložit předseda poslaneckého klubu. Kdyby jednací řád říkal, že to může udělat předseda poslaneckého klubu, bylo by to zcela v pořádku. Ale jednací řád říká: na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, příp. dvou poslaneckých klubů. Kdyby ten návrh měl být přednesen v souladu s jednacím řádem, tak by musel pan Gazdík říci: Jménem poslaneckého klubu TOP 09 a Věci veřejné navrhuji, aby se jednalo i po půlnoci. To neřekl. Kdyby to byl návrh skupiny poslanců, tzn. 40, měl by doložit seznam těchto poslanců, tak jak koneckonců v minulosti to opakovaně představitelé pravicových stran požadovali i po sociální demokracii, aby doložila, že má skutečně takové množství poslanců, a nebral se automaticky vždy v této Sněmovně jenom prostý počet členů poslaneckého klubu, neboť oni nemusí být přítomni v danou chvíli a nemusí osvědčit svoji vůli, že souhlasí s takovouto změnou a s takovýmto hlasováním. Čili ta vůle 40 poslanců nebyla před tímto hlasováním nikterak osvědčena a pan Gazdík nemůže jako předseda klubu disponovat hlasy, které tady v této chvíli v Poslanecké sněmovně nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP