(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dívám se, kdo ještě se hlásí. Zaznamenal jsem faktickou přihlášku Jiřího Paroubka, ale ta asi neplatí. Ještě se hlásí paní poslankyně Halíková.

 

Poslankyně Milada Halíková: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, k problematice občanského zákoníku tady vystupovala celá řada z nás v době prvního, druhého, třetího čtení i dnes, kdy je zákon vrácen Senátem.

V současné době, jak všichni víme, neexistuje zákon, podle kterého by bylo možné výši nájemného určovat. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s novelou občanského zákoníku, která zakotvila možnost stanovení nájemného soudem, který by rozhodoval o výši nájemného. V ministerském návrhu, který byl předložen a projednáván jako tisk 188, bylo ponecháno na vůli soudu, zda výši nájemného stanoví k datu podání žaloby, nebo datu právní moci.

Při projednávání návrhu novely občanského zákoníku na ústavněprávním výboru naší Sněmovny předložil tehdy zástupce občanského sdružení majitelů návrh, který stanovil soudcům povinnost určit nájemné od podání žaloby, aniž by takovéto určení ponechal na vůli soudce. Domnívám se, že postup, kdy lobbistická organizace navrhuje zákony, aniž by jiná občanská sdružení měla možnost oponentury, je v rozporu se základními principy zastupitelské demokracie. A bohužel tento návrh pak Poslanecká sněmovna hlasy poslanců vládní koalice ve třetím čtení nakonec schválila v podobě tisku 188/3.

Podle mého názoru primární problém spočívá v důsledcích navrhovaného usnesení. Nájemník, který nemá informace o obvyklém nájemném, jaká je hodnota doposud podaných cenových map, všichni víme, je postaven před často jednostrannou tzv. adhezní nabídku pronajímatele. Pokud ji z důvodu příliš vysokého nájmu nepřijme, bude pronajímatelem žalován. Soud, který v případě dvouinstančnosti může trvat také tři, čtyři, slyšeli jsme tady, že i pět let, stanoví výši nájemného ode dne podání žaloby, přičemž toto nájemné pak bude muset nájemník doplatit zpětně.

Uvědomme si prosím, vážené kolegyně a kolegové, že nájemníci jsou často staří lidé nebo nemajetní lidé. Například podle statistik, když to vezmu ze svého regionu, z Moravskoslezského kraje, který tady zastupuji a kde je nejvíce nájemníků bydlících v bytech společnosti RPG pana Bakaly - na toto téma jsme také mnohokrát ve Sněmovně hovořili - tak více než polovina těchto nájemníků patří do skupiny, o které jsem hovořila, a tito lidé, tedy více než polovina nájemníků v bytech OKD, pobírají nějakou formu sociální dávky. Nemají tedy peníze na adekvátní právní pomoc nebo znalce, aby mohli jít do sporu o určení spravedlivého nebo přijatelného nájemného.

Jestliže jsme v této Sněmovně rozhodli o deregulaci nájemného, pak ale fakticky zpětné stanovení nájmů nemá v právním řádu ani v právní teorii obdoby. Již přece fakt, že soud podle návrhu novely nesmí přihlížet k sociálním, zdravotním nebo jiným důležitým aspektům, je v rozporu se smyslem pro spravedlnost každého člověka. Soud nemůže ani přihlížet k faktu, zda se pronajímatel vůbec snažil o dohodu s nájemníkem na férovém nájemném, nebo tak činil pouze formálně jednostranným stanovením příliš vysokého nájemného.

V případě novely, o které dneska jednáme, se jedná také o rozpor se zásadou autonomie vůle. Nájemník nemá možnost rozhodnout se, zda zvýšené nájemné bude platit, nebo se odstěhuje, přičemž vůbec ani nemusí vědět, jaké je nájemné obvyklé. Naopak v případě přijetí novely soud musí nařídit nájemníkovi doplatit zpětně nájemné, na které by neměl dostatečné prostředky, a tím ho vlastně vystaví existenční nouzi. S tím souvisí také fakt, že tato skupina nájemníků nebude moci uplatnit nárok na sociální dávky související s bydlením. Je to samozřejmě diskriminační, a tedy protiústavní, přičemž je takováto úprava zřejmě také v rozporu se zákazem diskriminace vtěleným do směrnice Evropské unie o službách číslo 2006/123.

Tato fakta nebyla při projednávání zákona v Poslanecké sněmovně doposud vůbec zmíněna. A tak důsledky soudních rozhodnutí učiněných na základě této novely mohou zlikvidovat existenci mnohých důchodců, kteří budou muset doplácet desítky, možná stovky tisíc korun včetně soudních poplatků bez svého vlastního zavinění, aniž by měli informace, jaká je obvyklá cena nájmu v jejich městě. A navíc bez možnosti dojednat si férové podmínky budou muset nájemci hradit vysoké částky do kapes zpravidla dominantních vlastníků.

Proto, vážené kolegyně a kolegové, poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy nehlasovali a nemohou hlasovat pro novelu občanského zákoníku. A vás, kolegyně a kolegové, kteří jste pro něj hlasovali, chci v tuto chvíli vzhledem k tomu, co jsem přednesla já i kolegové, požádat, pokud budete pro novelu hlasovat, pak ve znění předloženém Senátem.

Děkuji za pochopení a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy k tomuto návrhu. Takže pokud se opravdu nikdo nehlásí, tak ještě jednou zagonguji a rozpravu ukončím. V této chvíli by mohli ještě vystoupit navrhovatel anebo - nikdo z vás už nevystoupí. Děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování. Prosím, pan ministr. Můžete ještě.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já jenom v krátkosti. Ty argumenty, které tady zaznívají, jsou argumenty, které už jsme slyšeli. Jsou to argumenty, o kterých jsme diskutovali, a nakonec Poslanecká sněmovna rozhodla tak, jak rozhodla a já proto bych opět ještě jednou apeloval, aby tato Poslanecká sněmovna podpořila to znění, které poslala do Senátu, a odmítla návrhy, které nám Senát poslal zpět. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP