(16.30 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. K návrhu, který dnes projednáváme, to znamená občanský zákoník a jeho novela. Já bych se zastavil ve stručnosti u podstaty těch tří bodů, které navrhuje Senát jako změnu.

První věc se týká tady v Poslanecké sněmovně dlouze diskutované otázky, jestli po rozhodnutí soudu bude nájemník platit od podání žaloby, nebo na základě toho, kdy soud rozhodne, podle jeho uvážení, tak vlastně senátní návrh to vrací zase do té podoby, která tady již byla diskutována, kde my trváme na původní podobě, to znamená od podání návrhu.

Druhá připomínka, která se v Senátu projednávala a která je součástí tohoto usnesení, je otázka zkrácení doby poskytnutí bytové náhrady, což je opět věc, se kterou se nechceme ztotožnit a nesouhlasíme s ním.

Třetí pozměňovací návrh. Je rušena zvláštní ochrana osob žijících v dosavadních služebních bytech, která byla dosud osobám ve služebních bytech poskytována. Jejím zrušením se jejich postavení řídí běžným ustanovením občanského zákoníku o nájmu bytu a ochrana by tak byla minimální.

Z tohoto důvodu musím předložené pozměňovací návrhy odmítnout a žádám vás tedy o schválení návrhu ve znění předloženém Senátu Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, Senát tedy vrátil návrh zákona. Já bych se zeptal, jestli k předloženým pozměňovacím návrhům by se vyjádřila zpravodajka pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Zdeňka Horníková. Nevyjádří se, je nemocná. V tom případě bych požádal zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Stanislava Křečka, který jediný, prosím tedy o vyjádření.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jako zpravodaj ústavněprávního výboru mohu říci, že ústavněprávní výbor schválil Senát. Přijal některé pozměňovací návrhy, k těm se potom vyjádřím v diskusi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže v tom případě diskusi umožníme a já otevírám rozpravu. V ní by jako první měla vystoupit senátorka Jiřina Rippelová. Takže prosím, máte slovo.

 

Senátorka Jiřina Rippelová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, přicházím odůvodnit k vám, do Poslanecké sněmovny, musím říci, že poprvé, senátní usnesení č. 151 k návrhu zákona, kterým se mění občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Chtěla bych velmi stručně říci, co vedlo Senát k tomu, že tuto novelu si dovolil vrátit k vám se třemi pozměňovacími návrhy. A nejdříve dovolte obecně.

Dne 16. března letošního roku Senát přijal usnesení č. 151, kde projednávání návrhu zákona obecně bylo projednáno ve dvou výborech a poté, jak jsem řekla, 16. března na 6. schůzi Senátu. Podle průběhu jednání lze konstatovat, že navrhovaná úprava nájemního bydlení byla shledána jako opodstatněná, s výhradou ovšem tří pozměňovacích návrhů.

Pokud se mám blíže vyjádřit k těm třem pozměňovacím návrhům. K bodu 1 a k prvnímu pozměňovacímu návrhu. Týká se § 696 odst. 2, a jak zde řekl pan ministr, týká se okamžiku rozhodného pro určení výše nájemného. Tady se Senát přiklonil k původnímu textu vládního návrhu zákona. Musím říci, že i stanovisko pana ministra při projednávání v Senátu bylo neutrální v této věci. Senát se domnívá, že není vhodné ukládat soudům povinnost rozhodovat o výši nájemného striktně ke dni podání návrhu, ale měla by být dána možnost soudně zvážit, zda je vhodné nájemné zvýšit již od podání návrhu, nebo například až ode dne vydání rozsudku. Ono totiž argument, který jsem zaslechla, že si jedna či druhá strana zváží podávat opravné prostředky, nepovažoval Senát za relevantní, protože je zcela určitě zřejmé, že pokud se strany nedohodnou, mám tím na mysli pronajímatele a nájemce, skončí spor u soudu a obě strany v drtivé většině případů se budou snažit domoci svého práva a využít všech řádných i mimořádných opravných prostředků. A když si vezmete, že běžné soudní řízení v České republice trvá tři roky, a pokud by výše nájemného byla stanovována ode dne podání návrhu k soudu, pak se skutečně může jednat o částky v řádech desetitisíců a samozřejmě i vyšší.

Takže to byl první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh se týká § 712 odst. 5, kdy v tomto jednom jediném případě se Senát rozhodl zkrátit lhůtu pro poskytnutí přístřeší ze šesti na dva měsíce. Toto zkrácení se má ale týkat pouze těch nájemců, kteří obdrželi výpověď z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájmu a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

A konečně třetí pozměňovací návrh, se kterým přicházím, se týká přechodných ustanovení článku II bodu 3, kdy v tomto případě Senát navrhuje vypuštění tohoto článku II, protože v případě, že v textu zákona by zůstal tento článek, domnívali jsme se, že by šlo o výrazný zásah do nabytých práv těch, kteří s nájemcem ve služebních bytech a podle stávající právní úpravy bydleli a podle stávající právní úpravy mají právo na náhradní byt. A takovým razantním opatřením v jejich neprospěch by byli postiženi zejména dosavadní uživatelé vojenských bytů. To znamená v případě vypuštění tohoto přechodného ustanovení by se aplikačně využíval stávající § 713 občanského zákoníku.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já si vás dovolím požádat o schválení návrhu zákona ve znění schváleném Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bylo stanovisko Senátu. Teď se do rozpravy hlásí kolega poslanec Stanislav Křeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Vracíme se k občanskému zákoníku, k jeho novele.

Ačkoli bych mohl, nechci tady opakovat, co všechno jsme tady schválili. Tato novela vůbec neměla být přijata. Neměla být přijata nejen proto, že zasahuje do práv lidí, kteří bydlí v nájemních bytech, za situace, kdy se jim hospodářská situace zhoršuje, kdy se jim odebírají příjmy, odebírají se jim dávky a jejich postavení je čím dále horší. Ale také proto, a obsáhle jsem o tom mluvil v diskusi při prvém čtení, kdy se připravuje nový občanský zákoník a kdy tyto věci jsou často s ním v rozporu, což může v budoucnu, a já se o tom ještě zmíním, vyvolat určité problémy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP