(14.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Je také neuvěřitelná další záležitost, která se týká komunikace ministra financí navenek. Přece není možné, aby vláda realizovala rozpočtové škrty ve státním rozpočtu na základě jakýchkoli politických preferencí vůči samosprávě v naší zemi. Přece je nepřijatelné, aby vláda při strukturaci svých škrtů zohledňovala, jakou politickou reprezentaci mají kraje, nebo aby vláda zohledňovala, jakou politickou reprezentaci mají obce. Vůči tomuto musí být každá slušná vláda neutrální. Není možné, aby realizovala škrty na základě toho, kdo jí vadí, či nevadí ve vedení krajských zastupitelstev. A ministr financí tuto pochybnost nevyvrátil, ministr financí nedementoval spekulace o tom, že se vlastně chystá pomstít sociálně demokratickým krajům za to, že sociální demokraté podali příslušnou ústavní stížnost.

Já bych chtěl upozornit ministra financí Miroslava Kalouska, že pokud vláda na základě takovýchto politických preferencí omezí dotace na dopravní obslužnost v regionální železniční dopravě, nebude se mstít sociálně demokratickým hejtmanům, nebude se mstít sociálním demokratům, ale bude se mstít živitelkám a živitelům rodin, kteří každé ráno vstávají a dojíždějí těmito vlaky do práce. Bude se mstít důchodcům, kteří těmito vlaky dojíždějí za zdravotní péčí. Bude se mstít dětem, které těmito regionálními vlaky dojíždějí do školy. To je podstata zvažovaného opatření ze strany ministra financí.

Já myslím, že je dobré si v této souvislosti také připomenout část výroku Ústavního soudu - jde o jeden jediný odstavec, který chci v tuto chvíli citovat. Ústavní soud řekl: "Je zodpovědnost každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů a v případě, že považuje ze účelné dosáhnout jejich změny, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn."

Také chci poukázat na znění ústavy naší republiky. Ústava říká, že Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Naše ústava také říká, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. A ústava také říká, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. To je citace Ústavy České republiky. Vláda jednala v rozporu s ústavou. Vláda prosadila návrh zákona, který Ústavní soud zrušil. Vláda postavila návrh státního rozpočtu na základě zákona, který byl shledán jako pochybný z pohledu Ústavy České republiky. Vláda má odpovědnost za to, jakým způsobem tuto krizi vyřeší. Vláda by neměla přenášet důsledky svého pochybení na občany naší země.

Proto chci znovu požádat tuto Poslaneckou sněmovnu, aby se tímto vážným problémem zabývala a požádala předsedu vlády Petra Nečase, aby informoval o řešení důsledků neústavního postupu vlády při krácení státní podpory v systému stavebního spoření. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byl návrh pana poslance Bohuslava Sobotky. Je zde ještě návrh pana poslance Zbyňka Stanjury. Já musím ovšem říci, že zde padl procedurální návrh. Navrhnu Sněmovně, abychom si to nejprve vyjednali, protože to podle jednacího řádu - o tom mám nechat hlasovat bez prodlení.

Procedurální návrh na jednání dnes po 19., 21. i po půlnoci - poté se vyrovnáme, dokončíme rozpravu ke změnám programu a vyrovnáme se s těmi návrhy, které zde zazní.

Nejprve tedy - omlouvám se, protože o tomto návrhu jsem měla dát hlasovat hned, jak pan poslanec jej vznesl. Nejprve tedy budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu, který zazněl v úvodu dnešního odpoledního jednání. Přivolávám naše kolegy. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali, protože mám žádost o vaše odhlášení. Počkáme, až se příchozí nebo ti, kteří jsou v kuloárech dostaví, do jednacího sálu...

Dámy a pánové, hlasujeme o procedurálním návrhu, který vznesl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Tento procedurální návrh zní: Poslanecká sněmovna bude dnes jednat a hlasovat o zákonech po 19. i po 21. hodině, případně též po půlnoci. Zahajuji hlasování pořadové číslo...

Pane poslanče, prosím tady je námitka proti tomu, že jste to takhle neříkal. Upřesněte, jak zněl prosím váš návrh.

 

Poslanec Petr Gazdík: Děkuji, vážená paní přesedající, zopakuji tedy svůj procedurální návrh. Žádám, aby Poslanecká sněmovna jednala a schvalovala zákony po 19., 21. hodině i po půlnoci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, přítomno 187, pro 105, proti 73, tento návrh byl přijat.

 

Nyní má slovo pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, navrhuji pevné zařazení dvou bodů, a to bodu číslo 23 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155 o důchodovém pojištění, druhé čtení, a to za bod, který navrhl pan předseda Gazdík, a pevné zařazení bodu číslo 49 - vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, sněmovní tisk číslo 315, a to za bod číslo 23.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí Miroslav Kalousek žádá o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte jenom stručnou reakci na slova pana poslance Sobotky. Říkal, že vláda má vážné rozpočtové problémy. Vláda nemá vážné rozpočtové problémy. V důsledku nálezu Ústavního soudu propadnou příjmy státního rozpočtu zhruba o 4,5 miliardy, rozpočtově odpovědná vláda omezí výdaje o 4,5 miliardy dle priorit, podle kterých se rozhodne na tento rozpočtový rok v oblasti výdajů fakultativní povahy. Toť vše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane ministře, promiňte, nerada vás vyrušuji, ale jsme v bodě, kdy schvalujeme a zařazujeme nové body pořadu schůze, a tady nevedeme diskusi.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jsem si toho vědom, paní předsedkyně, nicméně ministr vlády má právo vystoupit kdykoliv.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Druhá poznámka je poznámka vůči tomu, že jsem snad zpochybnil svatý závazek pana premiéra Fischera. Svou úvahou a svým návrhem nečiním nic jiného, než hájím suverenitu a zákonná práva Poslanecké sněmovny. Je totiž vážnou otázkou, na kterou musí odpovědět právníci, zda má jakákoli vláda, tím méně úřednická, právo zavázat státní rozpočet České republiky desetiletým každoročním mandatorním výdajem. Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Jsem přesvědčen, že podle zákona 218/2000 Sb. má toto právo pouze Poslanecká sněmovna. A jako strážce rozpočtových pravidel a jako pokorný služebník Poslanecké sněmovny bez ohledu na to, zda opozičních, či koaličních lavic, nemohu učinit nic jiného, než nechat přezkoumat právní relevanci takovéhoto závazku právě proto, abych chránil suverenitu Poslanecké sněmovny nad exekutivou.

Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP