(13.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu tedy uzavírám a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Nepředpokládám závěrečná slova a končím tedy projednávání druhého čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Přistoupíme k poslednímu návrhu z bloku, který uvádí pan ministr Chalupa, a tím je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Pane ministře Chalupo, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji, paní místopředsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych vás krátce seznámil s obsahem tohoto materiálu.

Tento materiál - za prvé - obsahuje novelizaci právní úpravy rozvrhu práce. Nově se umožňuje při rozdělování věcí podle rozvrhu práce používat rejstříky nebo jiné evidenční pomůcky soudu.

Za druhé. Návrh zároveň výslovně stanoví, že je-li v rámci specializovaných úseků soudů trestního, občanskoprávního nebo úseku správního rozvrhem práce určeno více soudních oddělení, rozdělují se mezi ně věci ve stanovených poměrech vždy postupně, tzv. kolečko.

A za třetí. V předkládaném návrhu zákona se dále upravuje dohled nad tvorbou a změnami rozvrhu práce, nad vydaným rozvrhem práce a nad rozdělováním věcí podle rozvrhu práce.

Návrh byl projednán a doporučuji jej schválit s pozměňujícím návrhem dle ústavněprávního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Návrh jsme projednali v prvém čtení a přikázali k projednání v ústavněprávním výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 270/1. Slova se nyní ujme zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, ústavněprávní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila s několika legislativně technickými změnami a s jednou změnou věcnou.

Věcná změna se týká problematiky vstupu právnických povolání - tedy státní zástupci, advokáti, notáři a soudní exekutoři - na soudy a jejich kontroly rámy nebo případnými jinými opatřeními, která soudy mají proti tomu, aby nebyly na ně nošeny zbraně. Tam dochází jenom ke změně principu. Doposud to bylo tak, že předseda soudu mohl rozhodnout, že se na právnická povolání nevztahuje tato povinnost. Otáčíme to. Vycházíme z toho, že přece jenom právnická povolání nejsou totéž co obžalovaní ani svědci v dané věci a že mají vstup do budovy soudu bez této kontroly rámem nebo něčím podobným, pokud náhodou předseda soudu v konkrétní věci nebo i v konkrétním soudu, protože je to důležité, nerozhodne jinak. Otáčíme tento důraz, aby příslušníci profesí, které chodí pravidelně k soudu, nemuseli na každý soud procházet rámem, zda u sebe nenesou zbraň. Já si myslím, že je to správně.

Návrh zákona doporučujeme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a pan zpravodaj už nám přednesl zpravodajskou zprávu. Ano.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do té není žádná přihláška. I tuto rozpravu tedy mohu ukončit a též ukončit projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji oběma pánům, panu ministrovi i panu zpravodaji.

Nyní vás chci seznámit s tím, že následující návrh zákona ve druhém čtení - jde o předlohu, kterou nám předkládá Senát - nemůžeme v tuto chvíli projednávat, protože za navrhovatele páni senátoři Jan Hajda a Petr Pakosta se omlouvají a nejsou zde přítomni. Toto druhé čtení dnes nebudeme projednávat.

Ale zbývá nám ještě určitý čas k tomu, abychom se zabývali předlohami, které jsou zde k projednání v prvém čtení. Já prosím na tabuli Vztahy k půdě vymazat. Děkuji.

 

Budeme se tedy zabývat bodem

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 323/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jak jsem uvedla teď v návětí, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr kultury pan Jiří Besser, a dávám mu slovo. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní památkové péči.

Významnou formou veřejného sdílení kulturního dědictví je prezentace kulturních statků prostřednictvím výstav, programů a publikací, a to nejen kulturních statků vlastních, ale i v kontextu s kulturním dědictvím evropským a světovým, jehož je české kulturní dědictví součástí. Cílem návrhu novely památkového zákona je tedy vytvoření předpokladů pro vzájemné mezinárodní výměny výstav a jednotlivých exponátů, a to zajištěním takzvané imunity vůči zabavení.

Navrhuje se vyloučit možnost, aby veřejná moc bezprostředně bránila navrácení věcí vykazujících znaky kulturní památky zapůjčených jiným státem na území České republiky zpět na území státu, který je do České republiky zapůjčil. Vylučují se nejen přímé právní nástroje, tedy výkon rozhodnutí, exekuce a předběžné opatření, kterými může být znemožněno navrácení těchto věcí zpět, ale stanoví se též obecná povinnost orgánů veřejné moci České republiky nebránit navrácení takových věcí do země původu.

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, v souladu s právem Evropské unie i mezinárodními smlouvami.

Aktuálně probíhá příprava několika významných mezinárodních výstav v České republice, nejbližší je Pražské kvadrienále, a podmínkou pro jejich uskutečnění je urychlené schválení předloženého návrhu. Jedná se například i o výstavu z kremelských sbírek, která má v Praze proběhnout koncem roku 2011. Z tohoto důvodu se navrhuje schválení tohoto stručného návrhu zákona již v prvním čtení a já vás o to moc žádám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Dana Filipi. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Filipi: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že pan ministr vysvětlil zaváděný institut zajištění imunity památek vůči zabavení velmi podrobně, já bych jen stručně shrnula, co projednávaná novela řeší.

Má především napomoci České republice při organizování významných mezinárodních výstav. Dosavadní obavy, že zapůjčené kulturní statky na území České republiky nebudou státu, který je zapůjčil, vráceny, vylučují Českou republiku ze seznamu bezpečných států nejen pro přijímání mimořádných výstavních projektů, ale i pro zapůjčování jednotlivých kulturních děl, které mohou výrazně obohatit výstavy a programy z tuzemských zdrojů.

S ohledem na skutečnost, jak zmínil i pan ministr, že v současné době je v České republice připravováno několik významných mezinárodních výstav, jejichž podmínkou uskutečnění je schválení navrhované novely zákona, připojuji se také k návrhu projednat tuto novelu již v prvém čtení, to znamená podle § 90 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP