(13.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku písemnou, nevidím nikoho, že by se do této rozpravy chtěl přihlásit z místa, proto obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Do této také není žádná písemná přihláška ani nevidím přihlášku z místa. I tuto rozpravu končím. A končím tím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu, kterým je

19.
Vládní návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými
mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento předložený návrh zákona uvede pan ministr Chalupa. Pane ministře, já vám dávám slovo. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Paní místopředsedkyně, paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhovaná úprava nahrazuje zákon číslo 318 o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před výborem Organizace spojených národů pro lidská práva.

Základními principy této právní úpravy jsou zejména:

Návrh zákona o poskytování součinnosti se bude vedle zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva nově vztahovat i na zastupování České republiky v řízení před Soudním dvorem Evropské unie, Komisí a dalšími mezinárodními kontrolními orgány, které kontrolují dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv, jimiž je Česká republika vázána. Ministerstvo zahraničních věcí dosud nemělo k dispozici žádnou zákonnou úpravu pro získávání součinnosti při zastupování před Soudním dvorem Evropské unie.

Za druhé pak návrh nově proti stávající právní úpravě rozšiřuje okruh subjektů povinných poskytovat součinnost pro účely zastupování České republiky například na orgány samosprávy, na rozhodce a další.

A za třetí potom. Úprava předběžných opatření vydávaných Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie. Za neplnění předběžných opatření obou těchto orgánů hrozí České republice sankce ze strany výboru ministrů nebo Evropské unie jako takové. Navrhuje se proces transformace předběžných opatření Evropského soudu pro lidská práva do rozhodování českého soudu vydaných ve zvláštním řízení, kterým bude uložena povinnost, nebude-li plněna dobrovolně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Usnesení výboru ústavněprávního, kterému jsme návrh v prvém čtení přikázali, nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 230/1. Zpravodajkou ústavněprávního výboru je paní poslankyně Jana Kaslová a já ji v tuto chvíli prosím, aby se ujala své zpravodajské zprávy.

 

Poslankyně Jana Kaslová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, po úvodním slovu pana ministra bych vám pouze ráda přednesla usnesení ústavněprávního výboru, který projednal vládní návrh na vydání zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na své 18. schůzi dne 2. března 2011.

Ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala tento návrh zákona ve znění legislativně technických připomínek.

Doporučuji propustit tento návrh do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do té není žádná písemná přihláška ani se do ní nikdo nehlásí, proto tuto rozpravu uzavírám. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do ní není žádná písemná přihláška a ani nevidím nikoho, kdo by si přál vystoupit. Proto i podrobnou rozpravu končím. Tím končí i projednávání druhého čtení tohoto návrhu a končím projednávání tohoto bodu jako celku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 231/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr pan Chalupa. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, cílem předloženého návrhu je reagovat na novelu trestního řádu, mediálně známou jako tzv. náhubkový zákon. Předložený návrh za prvé výslovně umožňuje zveřejnění informací z trestního řízení, na které se jinak vztahuje zákaz zveřejnění, je-li takové zveřejnění ve veřejném zájmu, který převáží nad zájmem na ochranu soukromí dotčené osoby.

Za druhé. Zpřesňuje okruh trestných činů, u kterých je zapotřebí zvýšeně chránit poškozeného před sekundární viktimizací tak, aby tato zvýšená ochrana byla omezena pouze na ty případy, kdy je skutečně důvodná a nedocházelo k přílišnému zásahu do ústavně garantovaného práva veřejnosti na informace.

Za třetí. Výslovně upravuje, kdo je příslušný k udělení souhlasu v případě smrti osoby, která požívá ochrany před zveřejněním.

Za čtvrté. Komplexně upravuje a zpřesňuje výjimky ze zákazu zveřejnění informací z trestního řízení. Návrh tedy reaguje na požadavky praxe a odstraňuje některé sporné otázky, které s sebou náhubkový zákon dosud nesl.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

Děkuji pěkně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 231/1. A protože paní zpravodajka paní poslankyně Jana Suchá je nemocná, opět ji zastoupí pan zpravodaj Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, ústavně právní výbor doporučil přijmout tento vládní návrh novely zákona o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů beze změn. Doporučil, aby ho Poslanecká sněmovna schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan zpravodaj Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem nechtěl zneužívat své funkce zpravodaje v tuto chvíli, ale přesto se chci lehce k tomuto návrhu vyjádřit, protože všichni víte, že tím původním pachatelem tzv. náhubkového zákona jsem já.

Tak jak jsem řekl v prvním čtení, já podporuji tento návrh, protože se domnívám, že na věcné podstatě nemění vůbec nic, že od začátku bylo jasné, že pokud převažuje veřejný zájem nad zájmem soukromým, pak na základě ústavních principů v této zemi je možné prolomit zásady trestního řízení a je možné nějakým způsobem zveřejňovat informace. Přesto si myslím, že je dobré zdůraznit, a zvláště dnes, že zákon od prvopočátku měl hluboký smysl, má smysl a že právě jenom toto drobné zpřesnění, které vychází z ústavních principů, je tím správným řešením - nikoliv jeho rušení. Kdo jste měli možnost zaregistrovat v minulém týdnu zveřejnění videa domnělého pachatele únosu a posléze vraždy pražské dívky, tak tam myslím, že je zcela zjevné, že došlo k naprostému překročení všech hranic a pravidel, která by v trestním řízení měla fungovat a platit.

Trochu mě mrzí, že zde není přítomen ministr vnitra, protože bych mu kladl otázku, zda již probíhá vyšetřování trestného činu, případně jakých trestných činů spáchaných v souvislosti s tímto, a že je opravdu nezbytně nutné, aby kromě zásadních případů veřejného zájmu nebylo voyerství některých novin, některých serverů a některých občanů této země ukájeno tím, jak jsou vynášeny informace z trestního řízení.

Tolik moje stanovisko ve druhém čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP