(13.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám rozpravu obecnou a mám do jí jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Františka Laudáta, kterého vyzývám, aby se ujal slova. Do podrobné rozpravy se tedy hlásí pan zpravodaj.

Prosím, pane poslanče (Laudáte). Pan poslanec Laudát také do podrobné rozpravy. Takže můžu konstatovat, že do obecné rozpravy, která je právě otevřena, není žádná přihláška ani nevidím, že by někdo chtěl vystoupit. Obecnou rozpravu proto ukončuji.

Otevírám podrobnou rozpravu. Jsou zde dvě přihlášky. Pan poslanec Laudát byl přihlášen již před několika dny. Pan zpravodaj má univerzálně právo přednosti. Tak se, prosím, dohodněte mezi sebou na pořadí, jak je ctěná libost. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci za přednost. Chtěl bych jen upozornit, že mě legislativní odbor upozornil, že usnesení hospodářského výboru vyšlo - to poslední - ten bod usnesení změnit ve smyslu toho, že by se ta paragrafová znění vložila do příslušných paragrafů. Takže já se jen vizuálně přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vlastně technickolegislativní, a žádám, aby byl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Prosím pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Dostali jste na stůl můj pozměňovací návrh. Hospodářským výborem neprošel, nicméně hlasování nebylo tak jednoznačné. Vychází přece jenom z toho, že zadavatel by měl mít větší zodpovědnost i práva při zadávání staveb, a pozměňovací návrh odráží zkušenost z toho, co se odehrává na některých stavbách, kde i stavařům padala důlní díla na hlavu.

Jenom moc prosím, opravte si, udělal jsem hrubou chybu, to, co vám bylo rozdáno, nejedná se o sněmovní tisk 278, ale přirozeně o sněmovní tisk 107. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, bereme tuto opravu na vědomí.

Můžu konstatovat, že se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, rozpravu podrobnou uzavírám. Závěrečná slova nepředpokládám, nejsou. Tím tedy končí druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr pan Chalupa. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, druhé čtení. Jedná se o novelu, jejímž cílem jsou především legislativně technické změny.

V projednávaném návrhu se především za prvé zpřesňuje obsah prováděcího právního předpisu, kterým Ministerstvo spravedlnosti stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů. Za druhé, doplňuje se právní úprava povinnosti vrácení identifikačních průkazů při vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Za třetí, výslovně se stanoví, že členství v odvolací kárné komisi České advokátní komory zaniká po dobu pozastavení výkonu advokacie. Za čtvrté, zpřesňuje se právní úprava, která umožňuje usazeným evropským advokátům a zahraničním advokátním společnostem zaměstnávat advokátní koncipienty.

Návrh byl projednán ústavněprávním výborem a doporučení a pozměňující návrhy, které výbor projednal, jsou předkladatelem akceptovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Návrh byl v prvém čtení přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení máme pod sněmovním tiskem č. 216/1. Já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor se předlohou zabýval na svých dvou zasedáních, z nichž vzešel pozměňovací návrh, respektive změna a doplněk stávající předlohy, který vám byl rozdán do lavic pod číslem 216/1.

Podstatou změny je pouze drobná úprava do stávající předlohy v § 17a, která se týká okolnosti výběru dodavatele stavovského oděvu pro advokáty. Zde musím poukázat na to, že již v minulosti byla přijata zákonná úprava, která stanovila povinné nošení advokátních talárů právě pro advokáty. To znamená, vedle soudců a státních zástupců v určitých typech soudních řízení musí advokátní úbor vypadat podle předepsaného vzoru. Průmyslový vzor je tedy touto normou a jeho vlastníkem je Česká advokátní komora. S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na žádost České advokátní komory jevilo se za vhodné doplnit předlohu právě o oprávnění České advokátní komoře určit na základě provedeného výběrového řízení jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu. To je jediná změna stávající předlohy, která vyplynula z dvojího projednávání tohoto sněmovního tisku v ústavněprávním výboru, a ostatně vám byla doručena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku písemnou do této rozpravy žádnou nemám a nevidím nikoho v sále, kdo by avizoval, že v této rozpravě chce vystoupit. Proto tuto obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se nikdo nehlásí ani písemně, a jak vidím, ani z místa. I tuto podrobnou rozpravu tedy mohu ukončit. Tím končí i druhé čtení tohoto návrhu a projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

I tento návrh zákona z pověření vlády uvede pan ministr Chalupa. Já mu v tuto chvíli předávám slovo. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi představit tento návrh změny zákona. Spočívá v posílení možnosti reparace škodlivých následků způsobených poškozenému trestným činem, zejména umožnit, aby nejen o náhradě majetkové škody, ale nově i o náhradě nemajetkové újmy a o vydání bezdůvodného obohacení mohlo být rozhodnuto již v rámci trestního řízení. Předloženou novelou dochází k určitému posílení práv poškozených, kteří budou moci dosáhnout již v rámci trestního řízení plné satisfakce a vyrovnat se tak s nepříznivými následky trestného činu.

Tento návrh projednal výbor a s pozměňovacími návrhy je možné souhlasit.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 229/1. Zpravodajem ústavněprávního výboru byla určena paní poslankyně Jana Suchá. Jestli se nemýlím, paní poslankyně je omluvena. Je zde přítomna? Je nemocná, takže je připraven ujmout se role zpravodaje pan poslanec Benda. Nebo paní předsedkyně? Pan poslanec Benda. Dám o tom návrhu ve změně zpravodaje hlasovat. Nemusíme. Dobře.

Pane poslanče, pane zpravodaji, v tuto chvíli prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové. Ústavněprávní výbor projednal na své schůzi - na dvou schůzích, ale závěrečně na 19. schůzi dne 6. dubna 2011 sněmovní tisk, který nám byl předložen touto Sněmovnou. Proběhla k němu poměrně rozsáhlá diskuse, která se týkala zejména některých souvisejících institutů.

Právě v té myšlence, že by v rámci trestního řízení mělo být umožněno, aby nápravu škody bylo možno uplatnit již v trestním řízení a nebylo odkazováno do civilního řízení, došlo k některým zpřesněním, zejména možnosti využít kauce na nápravu škod, které byly spáchány trestným činem pachatele, aby tato věc - kauce - nebyla využívána jenom pro potřeby státu, ale i pro potřeby osob, které byly trestným činem pachatele poškozeny, a některým dalším zpřesněním týkajícím se informování osob, obětí trestného činu, o případném propuštění nebo případném jednání pachatele o jeho předčasném propuštění. To jsou věci, které ústavněprávní výbor doporučil, a domnívám se, že můžeme ve druhém čtení propustit do třetího čtení a pak schválit všechna ustanovení, která byla ústavněprávním výborem doporučena.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP