(13.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám přihlášky do ní, prosím o vše případné přihlášky z místa. Není žádná taková, končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět vás žádám o vaši přihlášku. Nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme tedy moci hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj a jak je máme v písemné podobě předloženo, to znamená: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ni za období červenec až prosinec 2010."

Zahajuji hlasování číslo 67. Kdo je pro tento návrh usnesení? A kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 67 přítomno 132, pro 108, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl tedy vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 104. Končím projednávání sněmovního tisku 282. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji a předávám řízení paní místopředsedkyni Vlastě Parkanové.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

105.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2010
/sněmovní tisk 289/

Tento materiál uvede ministr obrany Alexandr Vondra. Já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano. Dobrý den, paní předsedající.

Dámy a pánové, v té uvedené informaci je zase standardní přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes naše území, které byla realizovány na základě usnesení vlády ze dne 23. listopadu roku 2009. Je to za druhé pololetí roku 2010.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období uskutečněny zejména z důvodu účasti jednak na vojenských cvičeních a nácvicích, a pak také z důvodu zabezpečení jednotlivých mezinárodních operací, ať už Iraqui Freedom, Enduring Freedom, ISAF, KFOR, EUFOR anebo Air Policing.

V druhé části předkládací zprávy máte všechny souhrnné údaje v tabulkách jak o tranzitech, průjezdech a přeletech, tak i celkové porovnání jejich počtu s uplynulým obdobím. Nechci tu zacházet do podrobností, máte to všechno k dispozici. Vláda tento materiál schválila dne 23. února letošního roku a vás tímto žádám také o projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 289/1. Já nyní dávám slovo zpravodaji výboru panu poslanci Seďovi, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 61 výboru pro obranu a bezpečnost z 12. schůze ze dne 6. dubna 2011 k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2010, sněmovní tisk 289.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Libora Karáska, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí 2010;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Dívám se po sále, nikdo se nehlásí z místa, tuto rozpravu ukončuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Takže návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí 2010.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Protože nevidím nikoho, kdo by se dále hlásil do podrobné rozpravy, ukončuji ji. Nepředpokládám závěrečná slova.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej pan zpravodaj právě přednesl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 68 z přihlášených 131 poslanců pro 83, proti 19. Návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme, kolegyně a kolegové, k pokračování bloku druhých čtení. Prvním návrhem, kterým se budeme zabývat, je

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Kalousek. Pane ministře, prosím, mikrofon je váš.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl jen zrekapitulovat, že důvodem předložení novely je vyhodnocení zkušeností s rozšířením dozoru orgánů Státní báňské správy nad vybranými podzemními objekty. Vše již bylo podrobně popsáno v prvním čtení.

Já bych chtěl jen zrekapitulovat, že při projednávání návrhu zákona v hospodářském výboru byly odsouhlaseny čtyři pozměňovací návrhy. Tyto návrhy představovaly jednak změnu kompetence po vydání vyhlášky, kterou se stanoví bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, a to z Českého báňského úřadu na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Druhý pozměňovací návrh vkládá do novely nový § 41a, kterým se obvodní báňské úřady zmocňují k vydávání závazných stanovisek při řízeních o povolování staveb, jejichž součástí je činnost prováděná hornickým způsobem, a dále se zmocňuje Český báňský úřad ke jmenování znalců pro posuzování stability podzemních objektů. Třetí pozměňovací návrh by měl umožnit, aby některé evidence vedené orgány Státní báňské správy byly k dispozici širšímu okruhu uživatelů, resp. zájemců. A poslední výborem odsouhlasený pozměňovací návrh se týká působnosti zákona, a to v tom směru, že zákon se nebude vztahovat ani na policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra.

S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a doporučuji schválit návrh ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 107/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Cyrila Zapletala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych seznámil ctěnou Sněmovnu s usnesením číslo 74 v tom smyslu, jak bylo schváleno 13. dubna. Pan ministr víceméně popsal všechny pozměňovací návrhy, které jsou tam přijaty, takže vlastně se budu chovat naprosto standardně. To znamená, že hospodářský výbor doporučuje přijmout toto usnesení ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů, a pak ty další věci jsou už naprosto standardní - zmocňuje mě přednést to Sněmovně a pověřuje předložit předsedkyni Sněmovny.

Potom bych ještě požádal o to, že bych se chtěl přihlásit do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP