(12.50 hodin)
(pokračuje Vondra)

Za účelem úplného zákazu kazetové munice byla pod záštitou OSN sjednána předkládaná Úmluva o kazetové munici, která byla přijata v Dublinu dne 30. května 2008 a následně otevřena v Oslu dne 3. prosince 2008 k podpisu. Téhož dne byla slavnostně podepsána zástupci 94 států, včetně ČR a většiny spojenců v Severoatlantické alianci. V současné době je úmluva již v platnosti pro ty signatářské státy, které ji ratifikovaly a u depozitáře, to znamená generálního tajemníka OSN, uložily příslušné ratifikační listiny.

Mezi signatáře úmluvy zatím ještě nepatří největší výrobci a uživatelé této munice, například Rusko, Spojené státy, Čína či Izrael. lze však očekávat, že široká podpora úmluvy přiměje i tyto státy omezit používání a výrobu tohoto typu zbraní.

Ratifikací této úmluvy tak ČR významně přispěje k rozvoji mezinárodního humanitárního práva. Rád bych vás také informoval, že Parlamentu byl souběžně s tímto materiálem předložen také návrh na vydání zákona o zákazu této munice, který budeme projednávat za chvíli.

Čili na základě výše uvedeného vás žádám o vyslovení souhlasu s předloženým materiálem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Vondrovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Kubatu, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 203/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kubata: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, zahraniční výbor na svém zasedání 2. března projednal tento materiál a doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o kazetové munici. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kubatovi. Otevírám rozpravu. nemám do ní žádnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu a přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o kazetové munici."

Zahajuji hlasování číslo 66. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66, přítomno 133, pro 119, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím tím projednávání bodu 64, sněmovního tisku 203. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

16.
Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu
kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
/sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra obrany Alexandra Vondru.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jak jsem již avizoval, vzhledem k tomu, že závazky obsažené v úmluvě, o níž jsme nyní hlasovali, nejsou přímo aplikovatelné na fyzické a právnické osoby na území ČR, je nutné zabezpečit promítnutí zásadních principů této úmluvy do vnitrostátního právního řádu. Za tímto účelem byl připraven návrh předmětného zákona, který zejména recipuje do českého právního řádu zákazy stanovené onou úmluvou ve vztahu ke kazetové munici. Právnických a fyzických osob se týká zejména zákaz vývoje a výroby kazetové munice a obchodování s ní. Zákon v této souvislosti upravuje i nové správní delikty a sankce za ně.

Na základě výše uvedeného vás proto žádám o souhlas s předloženým návrhem zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Alexandru Vondrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 214/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje tohoto výboru pana poslance Alexandera Černého.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 10. schůze tohoto výboru z 2. března 2011 k vládnímu návrhu zákona na vydání zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení, sněmovní tisk 214.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR Ing. Michaela Hrbaty, zpravodajské zprávě poslance Alexandera Černého a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh na vydání zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí, neboť písemná přihláška mi doručena nebyla, ale neregistruji žádnou žádost nebo žádnou přihlášku, proto končím obecnou rozpravu a můžeme se věnovat rozpravě podrobné. Opět se táži, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím rozpravu podrobnou.

Tím jsme se vypořádali se vším, co bylo možno v rámci tohoto bodu projednat. Končím tedy projednávání bodu číslo 16, sněmovního tisku 214 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

104.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období červenec - prosinec 2010
/sněmovní tisk 282/

Pana ministra obrany Alexandra Vondru požádám i tentokrát o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, máte před sebou standardní informační materiál, který poskytuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery, a to jak na území našeho státu, tak i mimo ně za období červenec až prosinec 2010. V uvedeném období byla tato cvičení realizována jednak podle plánu, který schvalovala vláda v prosinci roku 2009, a pak následných dvou doplňků schvalovaných vládou v roce následujícím.

Za celé půlroční období se Armáda ČR zúčastnila celkem 51 cvičení a společných výcviků, z toho proběhlo na území ČR celkem 10 cvičení a celková částka k jejich provedení činila o něco více než 30 mil. Kč. Celkový přehled je uveden v příloze materiálu, který vláda schválila svým usnesením 23. února 2011.

Dámy a pánové, žádám vás, abyste vzali uvedenou informaci na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 282/1. Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Zdeňka Boháče. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 12. schůze z 6. dubna 2011 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2010. Jedná se o sněmovní tisk 282:

Po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR Ing. Libora Karáska, náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Boháče a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2010;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP