(12.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Krupkovi a ptám se na případnou další přihlášku ještě do obecné rozpravy. Není žádná taková, končím obecnou rozpravu. Je zde možnost závěrečných slov. Zeptám se, zda pan navrhovatel, pan zpravodaj nehodlají využít této možnosti.

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Jan Klán navrhuje přikázání výboru rozpočtovému. Zeptám se, zda někdo má další návrh na přikázání. (Nikdo se nehlásil.)

 

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 57. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57. Přítomno 144, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování číslo 58. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přítomno 144, pro 53, proti 57. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 59. Kdo je, prosím, pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přítomno 144, pro 73, proti 22. Návrh přijat byl.

 

Proběhne ještě kontrola hlasování, takže vás prosím o chvilku trpělivosti. Zatím je zde žádost o odhlášení, já vás tedy odhlašuji. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili, a čekám, zda je nějaká námitka... Pan poslanec Ohlídal má slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si dovolím zpochybnit toto hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině se objevilo ano. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 60.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslanec Ohlídala. Kdo je proti této námitce?

Hlasování číslo 60. Přítomno 125, pro 121, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zkrácení na 30 dnů k projednání ve výboru.

Zahajuji hlasování číslo 61. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty na 30 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 61. Přítomno 130, pro 75, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Tím končí projednávání bodu 42 sněmovního tisku 259 v prvém čtení. Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji a budeme se věnovat bodu dalšímu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně
svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 320/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede tento návrh ministr vnitra Jan Kubice. Prosím vás, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a některé další zákony.

Rád bych vám v krátkosti připomněl, že podle tohoto zákona je zvláštní ochrana a pomoc poskytována osobě, která podala nebo má podat výpověď jako svědek, případně obviněný, o velmi závažných skutečnostech, pro které jí nebo osobě jí blízké důvodně hrozí ohrožení života. Zvláštní ochrana a pomoc může být také poskytována znalci, tlumočníkovi nebo obhájci, lze-li důvodně předpokládat reálné nebezpečí pro jeho život nebo život osoby jemu blízké v souvislosti s jeho činností v konkrétním velmi závažném případě. Na tom předložený návrh nic nemění.

Novelizace si klade za cíl být komplexním řešením problémů, kterými současná praxe na úseku zvláštní ochrany a pomoci trpí. Více než desetileté používání zákona v praxi ukázalo, že je nutné reagovat na řadu nových jevů, které se během vývoje tohoto institutu objevily a objevují. Navrhovaná právní úprava však nezasahuje výrazným způsobem do základních principů, na nichž je institut zvláštní ochrany a pomoci vybudován. Hlavním záměrem zůstává posílit systém poskytování zvláštní ochrany a pomoci chráněným osobám v České republice.

Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí a zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby. Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba, přičemž veškeré úkony spojené s poskytováním zvláštní ochrany a pomoci koná Vězeňská služba v úzké součinnosti s Policií České republiky. Prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci vykonává pouze Policie České republiky.

Návrh zákona přináší tyto hlavní změny proti současnému právnímu stavu: Zakotvuje právní úpravu řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Vypouští ustanovení přiznávající správní žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci odkladný účinek. Umožňuje ponechat novou identitu chráněným osobám i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena. Novelizuje úpravu týkající se krycích dokladů. Zavádí novou právní úpravu rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva a důchodového pojištění. Zpřesňuje v oblasti trestního řízení výkon některých trestů, pokud jsou vykonávány osobami, kterým je zvláštní ochrana a pomoc poskytována.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je plně slučitelná s právem Evropské unie.

To je úvodem vše, děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám pane ministře. Zpravodajkou k tomuto tisku byla organizačním výborem určena paní poslankyně Jana Suchá. Je omluvena z důvodu nemoci, a proto budeme muset odsouhlasit změnu zpravodaje.

 

Je zde návrh, aby se zpravodajkou stala paní poslankyně Karolína Peake.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje. Musíme to učinit, neb se jedná o prvé čtení, tak musíme rozhodovat hlasováním. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 62. Přítomno 125, pro 93, proti 1. Zpravodaje jsme si tedy odsouhlasili.

 

Já vás poprosím, paní kolegyně, abyste nás seznámila se zpravodajskou zprávou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP