(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šeichovi. Prosím nyní o slovo ministra vnitra Jana Kubiceho. Prosím, pane ministře. Zároveň oznamuji, že se od 12.45 hodin omlouvá z našeho dnešního jednání pan poslanec Bořivoj Šarapatka.

Pan ministr Jan Kubice má slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podle kompetenčního zákona plní Ministerstvo vnitra koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie. Do jeho gesce patří oba předloženým poslaneckým návrhem novelizované zákony, to je jak zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, tak zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

Jako ministru vnitra mi proto dovolte podrobněji se k předloženému návrhu vyjádřit.

Předložený návrh je v souladu s dlouhodobou snahou Ministerstva vnitra o přiblížení veřejné správy jejím adresátům. Jeho cílem je zkvalitnění poskytování služeb veřejné správy a zejména její přiblížení občanům. Změny v něm navrhované proto plně podporuji a pokládám je za přínosné. V případě jeho přijetí budou mít občané další možnost, jak minimalizovat počet svých návštěv na úřadech, a budou tak moci díky využití služeb kontaktních míst veřejné správy konkrétní záležitosti vyřídit pod jednou střechou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, já bych chtěla všechny upozornit, že slovo bylo uděleno panu ministrovi vnitra, nikomu dalšímu. Kdokoliv, kdo chce mluvit, prosím nechť opustí jednací sál. Děkuji.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Co se týče právní úpravy podmínek pro výkon působnosti kontaktních míst autorizovanými osobami, tyto na základě navrhovaného § 8b odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb. stanoví Ministerstvo vnitra ve věstníku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úprava na úrovni zákona je tak dostačující a její další rozšíření v zákoně není potřebné. Kontrolu nad dodržováním těchto podmínek bude vykonávat Ministerstvo vnitra.

Poplatek za užívání přístupového rozhraní návrh zákona účelově váže na úhradu nákladů spojených se správou informačního systému datových schránek, přičemž správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Je tedy logické, aby poplatky byly příjmem kapitoly státního rozpočtu Ministerstva vnitra, neboť této kapitole vznikají náklady, na jejichž úhradu mají poplatky sloužit. (V sále je neustále velký hluk.)

Předložený návrh nově umožňuje držiteli individuálního internetového účtu sloužícího k využívání různých internetových služeb, který je současně držitelem datové schránky, aby se přihlášením k tomuto účelu současně přihlásil do své datové schránky. Tento postup je stanoven jako možnost, a pokud držitel internetového účtu a datové schránky včetně orgánů veřejné moci této možnosti využije, uhradí náklady spojené se zajištěním propojení Ministerstvu vnitra.

S ohledem na tato zmíněná fakta doporučuji, aby byl s návrhem poslanců na změnu zákona č. 365/2000 Sb. a zákona č. 300/2008 Sb. vysloven souhlas. V případě, že budou k návrhu podány pozměňovací návrhy, jsem připraven je podpořit za předpokladu, že budou reagovat na zkušenosti z aplikace zákona a budou odpovídat požadavkům praxe.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Polčák má slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil jen ve stručnosti reagovat i na vystoupení kolegy Šeicha, jehož vystoupení v zásadě kvituji s tím, že my jsme skutečně o té normě uvažovali několik měsíců. Nebyla to nahodilá aktivita. Tato aktivita vycházela z projednávání skutečně se všemi dotčenými subjekty a původní záměr byl, jak i řekl kolega Šeich, maximálně otevřít normu právě těm, kdo splní podmínky pro poskytování těchto služeb, to znamená nikoliv pouze na určitý výsek těchto soukromých subjektů. Nicméně v průběhu času se ukázala i ze strany Ministerstva vnitra jako relevantní připomínka, aby se nejprve otestoval tento provoz na úseku těch subjektů, které dnes již mají velmi vysoké požadavky a musí splňovat velmi vysoké požadavky na ochranu osobních údajů, na ochranu soukromí. Z toho důvodu byl přijat termín autorizované osoby, který umožňuje následně po ověření praxe při výkonu tohoto zákona jeho uvedení do konkrétní aplikační praxe, a tedy umožňuje otevření ještě dalším subjektům, které by o poskytování těchto služeb měly zájem.

Já netvrdím, že norma je zcela dokonalá. Myslím, že je možné tam ještě nalézt určité drobné úpravy, které vyplynuly i ze stanoviska vlády, nicméně nemyslím si, že ten proces by bylo nutné v tuto chvíli uzavírat. Naopak si myslím, že je možné jej otevřít. Norma k tomu dává první podklad a asi test je nezbytně nutno postoupit u těch subjektů, které mají dneska míru ochrany nastavenu obecně nejvyšší.

Tudíž mně ten příspěvek připadá vhodný, určitě je i ze strany Ministerstva vnitra velká snaha nezůstat pouze u bank. Já i s tímto vědomím jsem tento návrh zákona takto spolupodepisoval.

Děkuji vám za pozornost. (V sále je neustále hluk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanislavu Polčákovi. Ptám se, prosím, na další přihlášku. Pan poslanec Klán. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, paní předsedající, vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se tato novela týká hlavně finančních ústavů a bude mít zcela jistě dopad na rozpočet Ministerstva vnitra, tak si dovolím navrhnout tento tisk ještě přikázat rozpočtovému výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. K těmto návrhům se ještě dostaneme, ale poznamenávám si váš návrh.

Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Žádná taková není. Pardon, ještě závěrečné slovo nebo v obecné rozpravě. V obecné rozpravě ještě pan poslanec Jaroslav Krupka, tedy navrhovatel. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom stručnou reakci, aby nezůstalo pár otázek nezodpovězených.

V prvé řadě bych chtěl reagovat na pana kolegu Šeicha. Já rozumím, že někdy je řeč vázaná a právně komplikovaná, ale pokud si vezmu návrh novely zákona, tak v části první článek 2 odst. 2 se rovnou pod písmenem g) uvádí banka a v následujícím bodě 3 už se doplňuje o osobu autorizovanou ministerstvem. Čili to je ta instituce, o které jsme se zmínili, že bude autorizována v tomto zákoně. Je to tam uvedeno. Věc první.

Věc druhá. Rozumím jeho liberálnímu přístupu, protože u malého a středního podnikání, dále Hospodářská komora, která je atypickým subjektem ve smyslu původního zákona, to není veřejnou správou poskytováno, a jak mi kolega zpravodaj Bureš vtipně podotkl, dovedu si představit funkcionalitu obuvníka, kde bude mít stroj a vedle toho bude mít v uvozovkách terminál Czech POINTu a bude poskytovat tuto službu. Je třeba si uvědomit, že s tím právem je spojena i povinnost, a to bych chtěl zdůraznit směrem k těm, kteří volají po rozšíření, protože Ministerstvo vnitra je garantem za licenci i výkon státní správy a znamená to, že má i povinnost kontrolovat, abychom se nedostali do takové spirály, že bychom potom v rámci liberálnosti tuto službu poskytli všem, ale současně ministerstvo by muselo zřídit další ministerstvo kontroly, aby bylo schopno kontrolovat výkon této správy.

Čili já bych jenom požádal o jistou míru umírněnosti, protože v určité fázi už dneska máme u pěti tisíc úřadů Czech POINT, máme je na poštách, Hospodářské komoře, a jako tento případ beru i vysvětlení pana kolegy Polčáka, za které mu děkuji, že skutečně berme tohle jako jakýsi vzorek, kde je zvýšená kontrola Českou národní bankou. Pokud se to osvědčí, v budoucnosti se to možná může rozšířit, ale byl bych skutečně rád za přiměřenost.

Třetí věc k tomu. Já bych si velice přál a poprosil, nepoužívejme slovo privatizace zpracovávání osobních údajů a nebo privatizace výkonu veřejné správy. Tady jde pouze o přenesení výkonu státní správy na další instituci. A paradoxně je to jedno, jestli je to pošta, hospodářská správa nebo další jiný subjekt. Je to pouze přenesení, je mu dáno oprávnění, není to žádná privatizace. Jak jsem vysvětlil, ten postup je takový, že skutečně si jednorázově sahá na údaje.

A poslední věc směrem k panu kolegovi Tejcovi, jehož argumentů si vážím. Děkuji za podporu. Ale já bych si velice přál, abychom ať ve druhém, nebo třetím čtení opět neskončili u debaty typu, jestli - dámy prominou - si někdo bude přát, jestli má být na občance uvedeno vdaná, nebo ne, protože to není předmětem této novely. Samozřejmě řeč o nových typech občanských průkazů bude, protože běží termín účinnosti tohoto zákona a my se s tím velice rychle budeme muset vypořádat. Mimo jiné proto svolávám na příští týden podvýbor, abychom dostali informace, jak je Ministerstvo vnitra na to připraveno. Ale není to předmětem tohoto zákona a velmi prosím, ani by to nemělo být předmětem této diskuse, abychom se navzájem nezdržovali.

Děkuji za pozornost. A rád bych ještě požádal o to, co jsem avizoval, aby bylo navrženo a přijato zkrácení projednávání tohoto tisku ve výborech na 30 dní. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP