(11.50 hodin)
(pokračuje Krupka)

My jsme se při projednávání této novely domluvili, že novelu necháme projít tak, jak byla původní, nicméně iniciativní pracovní skupina, jejíž členové jsou uvedeni, se sešla na bázi výboru pro veřejnou správu a ve spolupráci, jak jsem uvedl, s gesčním Ministerstvem vnitra a i s těmi, kteří se cítili tímto osloveni, to znamená bankovním sektorem, hledali řešení, jakým způsobem tuto věc zpřístupnit. Závěr, který z toho vyplynul, byl dvojí. Jednak že by bylo možné obecně připustit, že by služby Czech POINTu, to znamená, že poskytování určitých údajů z výpisu registrů může - přeženu - poskytovat kde kdo, na základě ale předem stanovených podmínek, anebo tuto možnost výrazným způsobem omezit.

V určité době v rámci diskuse se do této diskuse zapojil i sektor pojišťovnictví, advokátní komora, potenciální byly další (subjekty), nicméně řekněme po poměrně dlouhé době a diskusi se dospělo společně s Ministerstvem vnitra k vcelku jednoduchému a důležitému rozhodnutí. Protože jsme si vědomi, že se jedná o citlivou věc, mediálně citlivou věc, bylo doporučení ze strany Ministerstva vnitra takové, aby se v tuto chvíli pro poskytování služeb Czech POINTu našlo omezení pouze pro bankovní sektor, a zejména právě proto, aby se jednak vyslyšely hlasy těch, kteří vznášeli připomínky při projednávání předchozího zákona, a na straně druhé bankovní sektor garantuje např. prostřednictvím zákona o České národní bance důsledný dohled výkonu, který bankovní sektor poskytuje směrem k občanům. Na základě tohoto v podstatě vznikl tento materiál, to znamená sněmovní tisk 259. Čili jinými slovy, bude na základě předem stanovených podmínek, které vyplývají nejenom z této novely, ale z vlastního původního zákona, ze zákona o ochraně osobních údajů, a i na základě toho, že to bude licenční záležitost, čili bude možné ji kdykoliv odejmout při neplnění těchto povinností, umožnit těmto institucím služby Czech POINTu poskytovat.

Já bych jenom se - nechci to prodlužovat - stručně zmínil, o čem je služba Czech POINTu, a tím bych vlastně reagoval i na některé připomínky, které přišly z veřejné sféry. Dokonce myslím, že všichni poslanci dostali dopisy a přípisy ze stran ochránců osobních údajů.

Já chci zdůraznit, že služba Czech POINT je standardní služba, kterou dneska poskytuje zhruba 5000 obecních úřadů, poskytuje to sektor pošty, svým způsobem subjekt ne veřejné správy, protože byť je stoprocentně vlastněný státem, tak to není veřejná správa. Poskytuje to již dneska Hospodářská komora a v případě přijetí novely tohoto zákona by to bylo rozšířeno o bankovní sektor. Průběh poskytované služby bude naprosto identický všude. Znamená to, že přijde-li Krupka na přepážku, a je to jedno, jestli na obecním úřadě, v Hospodářské komoře, na poštu anebo do banky, zdokladuji, kdo jsem, to znamená, že na základě občanského průkazu ten pracovník si mě ztotožní, na základě mého požadavku udělá úkon, např. vyžádá si jednostranně a jednorázově z výpisu rejstříku trestů údaj o tom, jestli tam mám záznam, nebo ne, tento údaj obdrží zpět na základě podpisu, já jej odeberu, všechny tyto cesty jsou zdokladovány, a poté kdy obdrží tuto informaci, celé spojení je zrušeno. V případě výpisu z rejstříku trestů dokonce je podmínka, myslím, že šest let jsou tyto údaje o tom, kdo žádal a komu bylo vydáno, archivovány - po dobu šesti let.

Chci zdůraznit, a z toho, co jsem řekl, je patrné a znovu to podtrhuji, že nejedná se, že kdokoliv má přístup do jakéhokoliv listování v databázi v kartotéce, pouze učiní jednorázový dotaz na konkrétní věc, tuto konkrétní věc, tuto konkrétní odpověď obdrží a následně poté veškeré propojení je ukončeno - ale na druhé straně, a zase je to odpověď na ty kritické námitky, zůstávají doklady o tom, kdo žádal, co žádal. Čili bych prosil v případě, pokud budou tyto věci znovu diskutovány, abychom se vrátili k tomuto vysvětlení, abychom tam skutečně nehledali to, co někdy laicky vypadá, že kdokoliv může se pustit tam, kde bude listovat v jakýchkoliv údajích. To jsem považoval - omlouvám se - za potřebné zdůraznit.

Druhou částí této novely, už poměrně menší, je to, že opět z veřejnosti vznikly připomínky a požadavky v případě užívání datových stránek, že přístup do této části je komplikovaný, nechť vezmeme si příklad, jak funguje internetové bankovnictví. Takže opět po diskusi na bázi Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Českou poštou, která je provozovatelem datových schránek, vznikla drobná úprava zákona v tom smyslu, že bude umožněno - a neříkám, že je to povinnost, je to možnost, požádat - aby přístup byl např. do bankovnictví a do datové schránky pouze tím vstupním otvorem společný, když to opravdu v uvozovkách takhle řeknu. Není to žádná integrace, žádné propojení. Je to pouze možnost zjednodušit si přístup tak, abych měl například jedno heslo a jeden přístup a na základě tohoto se potom opět obě dvě cesty rozcházejí a fungují v systému internetového bankovnictví zvlášť a fungují naprosto zvlášť v systému datových schránek. Čili nejedná se v žádném případě o snahu vstupovat, kdo, kam, jakým způsobem vstupoval. Opět je to vysvětlení na některé připomínky.

Znovu se omlouvám, ale považoval jsem za důležité toto zdůraznit. Tím, že je to určitá služba, která bude zatěžovat např. Českou poštu, i v zákonu je stanovena určitá částka jako poplatek za výkon této činnosti.

Domnívám se, že toto je dostatečné pro vysvětlení, co obsahuje novela tohoto zákona. Chci zdůraznit, že při jakýchkoliv případech jsme schopni vysvětlit další věci.

Z hlediska názoru vlády, který je byť neutrální, ale řekl bych mírně kladný, je tato pracovní skupina připravena v rámci projednávání na půdě výboru, a domnívám se, že mohu říct i předem, že předpokládám, že to bude 18. května, akceptovat určité připomínky ze strany vlády, např. že příjem za poplatek za licenci nebude příjmem resortu Ministerstva vnitra, ale samozřejmě vázaným příjmem státního rozpočtu, a vysvětlit i další připomínky tak, abychom se zdárně vyrovnali se stanoviskem, které jsme z vlády obdrželi.

Na závěr bych vás chtěl požádat, budete-li mít kdokoliv, a je to možné, některé připomínky, jsme samozřejmě připraveni je zapracovat. Ideální je možná i za vaší účasti na jednání příslušného výboru, o jehož datu jsem se předběžně vyjádřil.

Z mé strany je to v podstatě vše. Jenom avizuji dopředu, že v obecné rozpravě navrhnu zkrácení termínu na projednávání ve výboru na lhůtu 30 dnů z titulu toho, abychom v případě stihli druhé a třetí čtení na červnovou schůzi, která bude probíhat začátkem června. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu navrhovateli. Prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je pro prvé čtení určen pan poslanec Jan Bureš. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, po velmi obsáhlém a také velmi názorném výkladu předkladatele mohu jako zpravodaj konstatovat, že s věcným záměrem předkládané novely souhlasím, nemám s ní větší problém. Chápu rozvoj celého eGovernmentu jako nutný krok odpovídající dnešní době.

Doporučuji však při projednávání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zapracovat připomínky, které k novele vyslovila vláda. Jsou to připomínky, se kterými se ztotožňuji. Předpokládám, že diskuse na půdě tohoto výboru bude obsáhlá, bude i velmi plodná. Také se přimlouvám za to, pokud byste měli k tomuto materiálu, pokud jej laskavě pustíte do druhého čtení, nějaké připomínky, tak je směřovaly případně k mým rukám nebo na půdu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a doporučuji její propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky. Jan kolega Jeroným Tejc, poté pan kolega David Šeich budou mít slovo. Nejprve pan poslanec Jeroným Tejc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP