(11.30 hodin)
(pokračuje Urban)

Já bych tedy poděkoval za obecnou rozpravu. Myslím si, že je potřeba, abych tady teď zopakoval návrh, který bychom měli hlasovat hned na začátku podrobné rozpravy. Tedy navrhuji, abychom hlasovali o tom, že komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru bude základem pro další projednávání. Samozřejmě budeme hlasovat i o návrzích, které tady zazněly z úst kolegů poslanců Krátkého či Novotného.

To je, myslím, pro tuto chvíli z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo zřejmě poslední vystoupení v obecné rozpravě. Já asi musím zagongovat, protože jsem už dlouho negongoval. (Pobavení v sále.) Poslanci se vracejí.

Tady totiž došlo k tomu, že v rozpravě zazněl návrh, který přednesl pan poslanec Krátký. To byl návrh vrátit návrh zákona výboru k novému projednání a to je to, co bychom měli hlasovat. Až se všichni poslanci dostaví, tak bychom mohli... Ale zdá se, že to trvá déle. Kde jste všichni byli...? Tak možná už teď pomalu můžeme.

 

Takže vážení kolegové, v rozpravě obecné zazněl návrh pana poslance Krátkého, který, tak jak umožňuje jednací řád, navrhl vrátit návrh tohoto zákona výboru k novému projednání. To je návrh, který budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, podpořit návrh vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 55, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 51, proti 77. Takže návrh vrátit k novému projednání byl zamítnut.

 

A to bylo zřejmě vše, co bylo k hlasování. Teď můžeme přikročit k podrobné rozpravě. Ještě máte jiný názor? Nemáte. Bude následovat podrobná rozprava a k té tady mám písemné přihlášky. Takže pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, já jsem v té obecné rozpravě navrhoval, abychom na začátku podrobné rozpravy hlasovali o tom, že komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru bude brán jako základ pro další projednávání. Je to důležité pro to, až budou podávány pozměňovací návrhy, aby bylo jasné, k jakému tisku jsou podávány.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tomu rozumím, takže to tedy můžeme odhlasovat. Na začátku budeme hlasovat o tom, že komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru bude základem, ke kterému se ostatní budou vztahovat. Myslím, že proti tomu asi nebude snad nikdo protestovat, jenom je tu návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji všechny. Prosím tedy, kdo chce hlasovat, tak se znovu přihlásí.

 

Na začátku podrobné rozpravy budeme hlasovat o návrhu, aby se komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru stal základem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby to takto bylo, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování proběhlo, číslo 56. Přihlášeno 132, pro hlasovalo 127, proti 3. Váš návrh, pane zpravodaji, byl přijat.

 

Pobavily mě výkřiky: oni to zase vypnuli! To je dobré!

Ale budeme tedy pokračovat v té podrobné rozpravě. Do ní mám jako prvního přihlášeného pana poslance Aleše Rádla, připraví se František Laudát.

Ještě poprosím, zapomněl jsem, jsou tady nějaké nové omluvy, jenom je ještě přečtu. Omlouvám se. Pan poslanec Jan Husák žádá o omluvu dnes od 12 hodin a stejně tak pan poslanec Šenfeld omlouvá svou neúčast na jednání od 11.30 dnes ze schůze.

Prosím, můžete mluvit.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jak už bylo zmíněno v obecné rozpravě, předložená novela, kterou se mění energetický zákon, zřizuje Energetickému regulačnímu úřadu celou řadu nových pravomocí. Zejména je zde kladen zvýšený důraz na nezávislost a nestrannost. Novela těmito parametry staví Energetický regulační úřad v hierarchii státní správy na úroveň Nejvyššího kontrolního úřadu se zvýšenými pravomocemi. Pro účely nezávislosti a nestrannosti tohoto úřadu však podle mého názoru musí paralelně dojít i k jasnému definování smyslu a funkce Energetického regulačního úřadu v energetických odvětvích, což je ochrana zájmů konečných zákazníků, spotřebitelů, a nikoliv pouze držitelů licencí, ale také uskutečnitelné odvolání předsedy v případě, že narušuje nezávislost a nestrannost tohoto úřadu, ale současně tak, aby jeho nezávislost a nestrannost fakticky narušena nebyla. Tyto prvky a kritéria v navrhované novele chybějí a z těchto důvodů se tímto hlásím formálně k pozměňovacímu návrhu, který vám byl předložen do lavic a který tyto prvky obsahuje.

V rámci debaty, která na toto téma byla vedena v hospodářském výboru, se Ministerstvo průmyslu původně přihlásilo k celé řadě prvků, které zrušují kontrolní pravomoc buďto volených orgánů, nebo orgánů Sněmovny ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu, nicméně potom v tom závěrečném projednávání tuto podporu stáhlo. Já se domnívám, že parlament by se neměl zříkat možnosti pro sebe získat více pravomocí kontrolovat takto významný úřad, jehož rozhodnutí zásadním způsobem dopadají na naprostou většinu obyvatel České republiky a jehož rozhodnutí jsou potom vlastně v případě negativního výsledku připisována politické reprezentaci, tudíž nám. Z toho důvodu se domnívám, že bychom se měli pokusit získat pro parlament větší prostor v oblasti kontroly činnosti tohoto supernezávislého úřadu, aby existovala skutečně jistota, že ten výkon bude vykonáván nezávisle a ku prospěchu konečných spotřebitelů, ku prospěchu veřejnosti, již tady reprezentujeme.

Z tohoto důvodu se hlásím ke všem těm pozměňovacím návrhům, které vesměs směřují k § 17 a § 18 v této podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, pane poslanče. Teď poprosím pana poslance Františka Laudáta a pak Václav Mencl.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dodržím jednací řád podrobné rozpravy. Načítám tady návrh - změna § 98h odst. 1 písm. b) se doplňuje znění "při případném omezování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přihlédnout k technické a organizační náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů".

Prosím, směřuje to potom k tomu, aby bylo v podzákonné normě, v prováděcím předpisu, umožněno přece jenom reagovat na nepředvídané situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím pana poslance Václava Mencla, připraví se Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, dámy a pánové, abych načetl dva pozměňovací návrhy, krátké, které směřují - nebo navazují na povinnost obchodníků s plynem zajistit bezpečnostní standard vyplývající jednak z energetického zákona a také z nařízení Evropské unie o bezpečnosti dodávek.

Takže pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru: § 61 odst. 2, doplnění nového písmene m), které zní:

"m) k 30. září disponovat skladovací kapacitou v zásobnících plynu pro zákazníky, pro které zajišťuje bezpečnostní standard ve výši minimálně 20 % množství plynu, které tito zákazníci odebrali za posledních 12 kalendářních měsíců, za který je znám jejich odběr plynu."

A článek II Přechodná ustanovení - doplnění nového bodu 19: "19. Obchodník s plynem je povinen ustanovení § 61 odst. 2 písm. m) poprvé dodržet 30. září 2012."

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP