(11.20 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Naprosto nejhorší na tom je, že úřad bude řídit předseda, který je téměř neodvolatelný, obdobně jako je to u předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Kdo poskytne záruky, že předseda včetně místopředsedy jako statutárního zástupce budou nestrannými?

Energetický regulační úřad v zákoně číslo 670/2004 Sb. upravil vydávání licencí. Původně žadatel mohl mít pouze vlastnický či nájemní vztah k energetickému zařízení. Nyní je tento změněn na vlastnický nebo užívací právo. Tato nenápadná změna umožnila udělovat licenci v podstatě každému, pouze s užívacím právem.

Z výše uvedených důvodů předkládám pozměňovací návrh a žádám o zvážení všech mnou zmíněných argumentů při hlasování ve třetím čtení a případnou vaši podporu pro tyto návrhy změn. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do obecné rozpravy se hlásil pan zpravodaj Milan Urban. (Sděluje, že si přeje vystoupit až na konec.) V tom případě prosím ještě chvíli, protože se hlásil až na konec obecné rozpravy. V tom případě prosím pana poslance, aby si ještě vzal slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, do lavic vám byl rozdán pozměňovací návrh k vládní novele energetického zákona poslanců Babora, Velebného, Klučky a Urbana. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s důvody, které nás k předložení tohoto pozměňovacího návrhu vedly.

Předložená novela je velmi rozsáhlá, jak již je vidět z této diskuse, a složitá, což není jednoduché ji obsáhnout detailně v celém rozsahu. Náš pozměňovací návrh se zaměřil pouze na část teplárenství a platné směrnice EU č. 2006/32.

Již návrh novely energetického zákona před dvěma lety navrhoval zrušit povinnost měřit dodávku teplé vody na patě domu. Po diskusi v rámci hospodářského výboru i s odbornou veřejností Sněmovna tehdy schválila pozměňovací návrh k navrhované novele, tj. potvrdila povinnost instalace měření teplé vody na patě domu. Mimo jiné k tomu vyjádřil i souhlasné stanovisko bývalý ministr průmyslu a obchodu pan Říman. A dnes tady máme na stole zase zrušení povinnosti měření. Já tady nechci spekulovat proč, ale chci znovu říci, co to přinese. Stávající zákon v části teplárenství jednoznačně odděloval podnikání a následné rozúčtování nákladů za služby spojené s dodávkou teplé vody. Předložený návrh novely tento stav chce změnit a prakticky vytváří prostředí platné před rokem 1990, což je podle mého názoru nejen v rozporu se směrnicí EU, s vyhláškou č. 372/2001 Sb., ale nakonec i s občanským zákoníkem.

Proto podáváme tento pozměňovací návrh, který mění ustanovení vládního návrhu novely tak, aby nadále platil stav daný současným energetickým zákonem, tj. aby byla povinnost měřit dodávku teplé vody na patě domu, tak aby byla zaručena možná kontrola dodávky teplé vody nejen odběratelem, ale nakonec i dodavatelem, což jistě povede ke snižování ztrát a spotřeby tepelné energie. Nutno říci, že uplatnění měření dodávky teplé vody přinese narovnání vztahů i mezi odběrateli, kteří jsou odkázáni na výsledky měření v přípravě teplé vody, a dodavateli teplé vody. Důsledkem návrhu vládní novely energetického zákona bude, že odběratel nebude mít nadále možnost kontroly dodávky, protože dodavatel ho zpravidla nepustí do předávací stanice. Bude-li schválen náš pozměňovací návrh, bude si moct odběratel množství teplé vody kdykoliv sám kontrolovat a samozřejmě i nadále usměrnit.

Děkuji. V podrobné rozpravě se přihlásím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď se ptám - ještě pan poslanec Krátký do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji, pane předsedající. Já spíš bych potřeboval objasnit, a možná někteří se mnou. Pokud bychom postupovali tak, jak je navrženo v podrobné rozpravě - my jsme schválili jako základ návrh hospodářského výboru, to znamená, že ti, co podali pozměňovací návrhy bez toho, že se jedná o pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, tak to vlastně spadne pod stůl. Rozuměl jsem tomu dobře? Takže ti, co nemáme v té první várce dopsánu tuto větu, tak máme smůlu.

Já v tom případě donesu a předložím druhou variantu, to znamená, pokud nebude přijat pozměňovací návrh, zůstává v platnosti můj původní návrh; pokud ve stejném znění bude přijat pozměňovací návrh, tak tam mám tu doložku: ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. To je to, co jsem si potřeboval ujasnit. Omlouvám se kolegům. Vidím souhlasné kývání. Myslím, že je to rozumné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo do obecné rozpravy ještě se hlásí. Jestli už nikdo, tak bych dal slovo poslanci Milanu Urbanovi. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, myslím, že je dobře, že se k tomuto zákonu vede debata i ve druhém čtení, protože on opravdu má zásadní význam pro fungování nejen energetiky, ale také životního prostředí a samozřejmě, co je klíčové, pro spotřebitele v ČR.

Hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh velkou většinou, o což já jsem jako předseda hospodářského výboru usiloval, protože si myslím, že to je zákon, který přesahuje různá volební období, a je potřeba, aby pravidla, která budou stanovena tímto zákonem, fungovala s nějakou stabilitou přes různé volební horizonty.

Je potřeba se ale vrátit k tomu, co je základem této normy, a to je implementace evropských směrnic. My jsme se snažili, aby nad rámec těchto směrnic nebylo příliš mnoho změn tohoto energetického zákona, protože jak víme z historie legislativy ČR, někdy jsme bývali papežštější než papež a nebylo to zrovna ku prospěchu občanů této země a hospodářství ČR. Proto jsme velmi pečlivě vážili všechny pozměňovací návrhy, které byly nad rámec implementace směrnic, a snažili jsme se přijímat pouze ty, které byly se znaménkem plus pro ČR.

Děkuji tady za návrhy, které zazněly z úst pana poslance Babora. K tomuto návrhu bych se přihlásil nejen přes mikrofony, ale jak tady bylo řečeno, jsem i spolupředkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, ale k tomu se samozřejmě přihlásíme až v podrobné rozpravě. A myslím si, že kvalifikované debaty pana poslance Babora i pana poslance Šidla jsou určitě alternativami, které je potřeba velmi pečlivě zvažovat.

Samozřejmě, že by se mnohem lépe projednávala tato norma možná ve větším klidu a jistotě, kdyby tady existovala aktualizovaná státní energetická koncepce, protože debata, která tady byla z úst pana poslance Novotného či Krátkého, byla částečně o tom, jak má vypadat energetika v té širší podobě, a kdyby tady byla aktualizovaná státní energetická koncepce, tak bychom si možná některé otázky, některé náměty mohli ušetřit, anebo bychom si mohli potvrdit, že jde aktualizovaná státní energetická koncepce jiným směrem. Ale není tady! Není tady tato aktualizovaná energetická koncepce a všichni víme proč. Důvodem jsou řekněme politické představy jednotlivých koalic posledních šesti let, včetně té stávající. Že by bylo dobré, kdyby tady byla novela zákona o obnovitelných zdrojích, také je to pravda. Ale prostě jsou některé překážky, které zřejmě v legislativním procesu překročit neumíme, ale myslím si, že i když není státní energetická koncepce ani ta nová novela, tak pro obnovitelné zdroje se nic dramatického neděje. V podstatě se přepsalo do energetického zákona to, co platí, není tam nic zásadního ve prospěch, ale určitě tam není nic negativního v neprospěch obnovitelných zdrojů. Myslím si, že to jde i v pozměňovacích návrzích komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru ve prospěch obnovitelných zdrojů, například respektováním toho, že malé vodní elektrárny nebudou podléhat režimu dispečerského řízení, což je jedna důležitá součást tohoto zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP