(10.40 hodin)
(pokračuje Urban)

Budou zde v průběhu druhého a třetího čtení ještě legislativně technické úpravy, které jsou zpracovány v souladu s předkladatelem, hospodářským výborem a odborem legislativy Poslanecké sněmovny, takže samozřejmě před případným hlasováním ve třetím čtení budete mít všechny tyto záležitosti k dispozici.

Já tedy myslím, že bych mohl na závěr říci, že hospodářský výbor doporučuje pokračovat v projednávání tohoto zákona, podporuje vládní návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. A snad bych ještě jednou kladl důraz na to, abychom na začátku podrobné rozpravy hlasovali o tom, že základem projednávání bude vládní návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych poprosil pana poslance Jana Látku, který byl zpravodajem pro stejný zákon ve výboru pro životní prostředí. Ještě bych požádal také jeho o shrnutí dění ve výboru.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí, které jste v písemné podobě dostali také do svých lavic. Takže 26. usnesení výboru pro životní prostředí z 10. schůze dne 27. dubna 2011.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 232). Po zpravodajské zprávě poslance Jana Látky a po rozpravě výbor pro životní prostředí

I. revokuje své usnesení č. 25 z 9. schůze výboru dne 12. dubna 2011,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru s těmito pozměňovacími návrhy:

1. V bodě 33 § 17 odst. 7 písm. d) se za slova "nebo elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů" doplňuje "a spory o výši náhrady při dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 6".

2. V bodě 46 § 23 odst. 2 písm. q) se za slova "o instalovaném výkonu do 10 MW včetně" vkládají slova "a na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně".

3. Za bod 54 se vkládá nový bod 55, který zní: V § 24 odst. 7 se za slova "kvalita dodávek elektřiny" vkládají slova "nebo při dispečerském řízení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 5".

Ostatní body se přečíslují.

4. Za dosavadní bod 65 se vkládá nový bod, který zní: V § 25 odst. 7 se za slova "kvalita dodávek elektřiny" vkládají slova "nebo při dispečerském řízení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 5".

5. Dosavadní bod 72 zní: V § 26 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou zní: V § 26 odst. 5 se za slova "oprávněni při dispečerském řízení" vkládají slova "v nezbytné míře dočasně" a na konec odstavce se vkládá věta "Omezení výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dle zvláštního zákona může být prováděno pouze za náhradu dle odstavce 6."

Poznámka pod čarou zní: Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

6. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, jehož technický dispečink omezil při dispečerském řízení výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je povinen poskytnout příslušnému výrobci elektřiny náhradu za neodebranou elektřinu ve výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. V případě sporu o výši náhrady rozhoduje Energetický regulační úřad.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

7. V dalším bodu 75 § 30a odst. 1 se slova "1 MW" nahrazují slovy "10 MW".

8. V dosavadním bodu 75 § 30d odst. 1 písm. c) se za slova "prohlášením za mrtvého" vkládají slova "pokud držitel autorizace dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona".

9. V dosavadním bodu 153 § 98a odst. 1 písm. b) se za slova "rozsah a postup při dispečerském řízení výroben elektřiny" vkládají slova "včetně zveřejňování a poskytování údajů o využití dispečerského řízení a jeho důvodech".

10. Varianta I. Za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní: V § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 zní: "Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném procesu v jednom výrobním zařízení. Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny může umožnit po určitou část roku oddělenou výrobu elektřiny."

Ostatní body se přečíslují.

Varianta II. Za bod 75 se vkládá nový bod, který zní: V § 32 se vkládá nový odst. 7, který zní: "Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 10 MW může umožnit po určitou část roku oddělenou výboru elektřiny."

Ostatní body se přečíslují.

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Vyhlašuji obecnou rozpravu, do které mám přihlášky dvě, ostatní jsou do podrobné. Poslanec Petr Skokan se hlásí do rozpravy? Ale mám tady písemné, takže ty mají přednost. Takže prosím nejdříve pana poslance Františka Laudáta. Ne, to je podrobná, takže poslanec Josef Novotný, snad to byla obecná. Byla.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Vážený pane předsedající, ministři, kolegové, já předem musím ohlásit střet zájmů, protože před nástupem do Sněmovny jsem se živil energetikou, projektováním a přípravou těchto projektů, energetickou optimalizací. Na druhou stranu chci říci, že jsem se nepodílel na schvalovacím procesu v Senátu zákona 180, protože jsem k němu měl vážné výhrady, zejména ke směsnému spalování, které pak zdárně probíhalo v elektrárnách ČEZu. Takže to byly ty důvody, proč jsem ho tenkrát nepodpořil.

Já bych chtěl v obecné rozpravě vzpomenout před smrští pozměňovacích návrhů, která nás teď čeká, obecné souvislosti, kterými jsou národní akční plán, novely zákona 180 a různé vyhlášky, zejména ERÚ, které upravují tuto oblast. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP