(10.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Směrnice vyžaduje splnění několika povinností, které nejsou v současné platné legislativě České republiky jednoznačně upraveny. Jedná se o stanovení konkrétních podmínek pro zajištění dostatečného a dlouhodobě stabilního financování národního regulátora, zajištění odpovídající zpětné vazby formou pravidelného vnitrostátního a mezinárodního vyhodnocení kvality a efektivity výkonu státního dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie a ionizujícího záření. Dále jde o povinnost držitele povolení zajistit a udržovat odpovídající zdroje potřebné k zajištění požadované úrovně jaderné bezpečnosti a konečně princip nepřevoditelnosti týkající se odpovědnosti za jadernou bezpečnost.

Nová právní úprava nepřináší žádné zásadní změny proti stávajícímu stavu. Velmi omezený počet subjektů bude podle této novely přispívat formou poplatku na financování vysoce odborných a nákladných činností prováděných v rámci výkonu státního dozoru. V návaznosti na tuto změnu se navrhuje změna zákona o správních poplatcích, který zatím nedostatečně supluje úhradu nákladů, jejichž pokrytí sledují poplatky zaváděné podle předkládaného návrhu. Správní poplatky v dané položce budou proto sníženy.

V návrhu zákona je nad rámec výše uvedené směrnice zapracována změna týkající se splnění podmínky způsobilosti nutné pro získání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření zubními lékaři, jež podle stávající úpravy činí v praxi problémy.

Návrh si nevyžádá nároky na státní rozpočet. Naopak se projeví zvýšením jeho příjmů výběrem uvedených poplatků do státního rozpočtu.

K zachování kompatibility právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie je nezbytné výše uvedenou směrnici v dané lhůtě, to je 22. července 2011, transponovat do právního řádu.

V této souvislosti bych si dovolil vzhledem ke lhůtě transpozice, kterou jsem zmínil před chvílí, požádat Poslaneckou sněmovnu, zda by lhůta pro projednání ve výborech mohla být zkrácena na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré dopoledne, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pan ministr podrobně zdůvodnil tuto poměrně jednoduchou novelu. Možná bych jenom zmínil, že úspora pro státní rozpočet bude činit přibližně 100 milionů ročně.

Já se potom v rozpravě připojím a podám návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže to ještě v rozpravě zazní. Můžeme tedy otevřít obecnou rozpravu. Pan poslanec Stanjura může rovnou vystoupit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji Sněmovně, aby zkrátila lhůtu pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nikdo se nehlásí, můžeme rozpravu ukončit.

Budeme se rovnou zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Tady je návrh organizačního výboru, který chce přikázat hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásí.) Pokud není, budeme hlasovat nejdříve návrh na přikázání hospodářskému výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat hospodářskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 51, přihlášeno je 149, pro hlasovalo 126, proti 2. Takže přikázání bylo prohlasováno.

 

Pak tady zazněl návrh, aby se zkrátila lhůta projednávání ve výborech na 30 dní. To je další návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 52, přihlášeno 151, pro hlasovalo 109, proti 5. Zkrácení lhůty bylo schváleno také.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali, a projednávání tohoto bodu může být ukončeno.

 

Dalším bodem je bod číslo

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

To je mírové využívání jaderné energie opět. Zase poprosím ministra Martina Kocourka o uvedení.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem předložení této novely atomového zákona na tuto schůzi Poslanecké sněmovny je především potřeba řešit konečnou fázi palivového cyklu a naplnit koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice, jež byla schválena usnesením vlády ze den 15. 5. 2002 č. 487.

Novela atomového zákona zavádí možnost poskytovat příspěvky z jaderného účtu i obcím, na jejichž katastrálním území se provádějí průzkumné práce nebo je hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, a to za účelem nalezení nejvhodnější lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. To může dát pozitivní signál obcím nacházejícím se na územích předběžně vytipovaných k vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a může též napomoci k nalezení cesty vedoucí ke konsenzu mezi zájmy státu a zájmy obcí v procesu výběru vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Cílem novely je tedy možnost zavést kompenzace jistého znevýhodnění obcí plynoucího z probíhajícího průzkumu týkajícího se hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na jejich územích. Tato území jsou omezena zejména ve svém dalším rozvoji, popřípadě jsou negativně ovlivněna dopady aktivit navázaných na samotný průzkum, a navržené příspěvky jim pomohou tato omezení kompenzovat. Poskytnutí příspěvků přinese obcím každoročně stabilní příjem a objem finančních prostředků a umožní jim tak lépe plánovat svůj rozvoj. Tento princip, uplatňovaný v mnoha dalších zemích ,bude podkladem dlouhodobého dobrého sousedství hlubinného úložiště radioaktivních odpadů se svým okolím na bázi vzájemně stimulovaného rozvoje.

Na závěr bych vás, vážená Sněmovno, chtěl požádat, opět vzhledem k naléhavosti potřeby přijetí této navrhované novely, o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Dalším důvodem této žádosti je potřeba vyslat též pozitivní a jasný signál obcím nacházejícím se na územích předběžně vytipovaných k vybudování hlubinného úložiště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu ministrovi. Teď bych požádal poslance Milana Urbana, aby se ujal slova jako zpravodaj.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dobrý den.

Myslím, že jadernou energetiku čeká po té katastrofě přece jen nová, jiná, kvalitativní globální debata, ale to není v rozporu s tím, co zde předkládá dnes vláda, respektive pan ministr průmyslu a obchodu. I když jsem trochu skeptický k tomu, že bude někdy vybudováno v České republice hlubinné úložiště jaderného odpadu, a to zejména z důvodu velkého počtu obcí na počet obyvatel neboli zalidněnosti České republiky, je třeba myslet zodpovědně a připravovat záměry tak, aby bylo možno je případně realizovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP