(15.10 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Význam rámcové dohody tkví především v tom, že společně s dohodou o volném obchodu tvoří jeden pomyslný rámec pro spolupráci s Korejskou republikou. Dohoda o volném obchodu byla podepsána dne 6. října 2010 v návaznosti na podpis rámcové dohody, a tím se Korejská republika stala v pořadí desátým státem, strategickým partnerem v Evropské unii. V neposlední řadě se podpis obou zmíněných smluv Korejskou republikou stal dobrým příkladem a výrazným podnětem ostatním zemím, aby usilovaly o uzavření dohody o volném obchodu s Evropskou unií, a to i v případech, kdy dosavadní dialog byl s těmito obtížný.

Rámcovou dohodu je třeba vnímat jako vyjádření našeho uznání Korejské republice, která se během krátké doby dokázala proměnit v dynamický prosperující stát, sdílející naše zásadní postoje k pomoci, demokracii a respektu k lidským právům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 185/1. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, i panu ministrovi zahraničí děkuji za úvodní slova a zde zmíním, že opravdu 2. března na 9. schůzi zahraničního výboru bylo projednána tato smlouva.

Krátce se vrátím k prvnímu čtení této smlouvy. Jistě jste postřehli, že tehdy probíhala významná výstava o krtečkovi, to jsem tady zmínila, a poté byly zaplaveny noviny touto pohádkovou bytostí. Takže to není jenom o obchodě, o spolupráci, ale je to také o kultuře.

Nyní přečtu doporučení zahraničního výboru, které probíhalo 2. března. Nejdříve proběhlo zdůvodnění panem náměstkem ministra zahraničních věcí panem dr. Vladimírem Galuškou a po mé zpravodajské zprávě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé. Dále, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Já vám děkuji velice za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Takže se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení, se kterým nás seznámila zpravodajka zahraničního výboru a který vám byl také rozdán jako sněmovní tisk 185/1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 21 z přihlášených 175 pro 139, proti 1. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 66, kterým je

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1
Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
/sněmovní tisk 221/ - druhé čtení

Prosím o pozornost alespoň tu část poslanců, která je něžného pohlaví, když se to týká diskriminace žen.

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl změnu článku 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata shromážděním smluvních stran úmluvy v New Yorku dne 20. května 1995.

Prosím, nesmějte se tomu.

Změnou článku 20 odst. 1 se ruší původní limit dvou týdnů pro každoroční zasedání výboru pro odstranění diskriminace žen. Výbor je expertním orgánem, jehož úkolem je projednávat pravidelné zprávy státu o plnění povinností z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Se vzrůstajícím počtem smluvních stran, který činí již 168 států, roste i časová náročnost pro projednání národních zpráv. Původní znění článku 20 odst. 1 úmluvy, který zní: "Výbor se bude obvykle scházet na dobu nejdéle dvou týdnů ročně za účelem projednávání zpráv předložených v souladu s článkem 18 této úmluvy." bude nahrazen novým zněním: "Výbor se bude obvykle scházet každoročně za účelem projednávání zpráv předložených v souladu s článkem 18 této úmluvy. Trvání zasedání výboru bude určeno zasedáním smluvních stran úmluvy a schváleno Valným shromážděním OSN."

Nové ustanovení článku 20 odst. 1 vstoupí v platnost po přijetí změny dvou třetin smluvních stran úmluvy ze současných 186 smluvních stran. Dosud tak činilo pouze 59 států, 118 členských států EU.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti vám byla rozdána jako sněmovní tisky 221/1 a 2. Prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Kristýnu Kočí, aby odůvodnila usnesení zahraničního výboru.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se závěry zahraničního výboru, z jeho jednání 2. března 2011. Zahraniční výbor se zabýval daným materiálem na své 9. schůzi dne 2. března a po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Vladimíra Galušky, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Andrýsové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny článku 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní prosím zpravodajku stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti poslankyni Danu Váhalovou, aby odůvodnila usnesení této komise. Prosím. Pardon. Přednese jej paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informovala o projednání návrhu změny Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, sněmovní tisk 221, stálou komisí pro rodinu a rovné příležitosti.

Stálá komise smlouvu řádně projednala na svém zasedání 4. března a přijala usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk číslo 221/2. Stálá komise doporučila Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas nad změnou ratifikace smlouvy. Jak již bylo řečeno, jde pouze o technickou a formální změnu článku 20 odst. 1.

Stálá komise dále ve svém doplňujícím usnesení požádala Úřad vlády o informaci ohledně výsledku slyšení čtvrté a páté periodické zprávy České republiky o plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen před Výborem pro odstranění diskriminace žen, které se uskutečnilo v říjnu roku 2010. Chci pouze informovat, že tento požadavek byl již ze strany zmocněnkyně pro lidská práva paní Moniky Šimůnkové vyřešen. Stálá komise dostala požadované doplňující informace a touto problematikou se bude nadále zabývat na svém dalším zasedání.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP