(13.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Vojenská cvičení plánovaná Ministerstvem obrany na toto období, to znamená na rok 2011, vycházejí z členství České republiky v NATO a Evropské unii. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO a Evropské unie v dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO při plnění společných úkolů. Plánovaná účast Armády České republiky na cvičeních se zahraničními partnery je hrazena z rozpočtu resortu Ministerstva obrany.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 222/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 47 výboru pro obranu a bezpečnost z 10. schůze ze dne 3. března 2011, a to k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011, sněmovní tisk 222.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Michaela Hrbaty, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost - za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011, sněmovní tisk 222. Výbor pro obranu a bezpečnost - za druhé - pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu bez písemných přihlášek. Táži se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Seďa má slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu a je před námi návrh na hlasování. Usnesení nám bylo předloženo. Také jsme slyšeli pana zpravodaje.

 

Zzahajuji hlasování pořadové číslo 189. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 189 přítomno 148, pro 112, proti 1. Konstatuji tedy, že návrh usnesení jsme přijali.

 

Tím končím projednávání bodu číslo 99, sněmovního tisku 222. Končím s poděkováním jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, jsme u posledního bodu. Nese číslo 100, je to

100.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010
/sněmovní tisk 246/

Předloženou zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 246/1. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Michal Doktor. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení. Prosím, pane kolego. Dámy a pánové, prosím vás všechny o klid.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Věřím, že Sněmovna splní své formální povinnosti vázané k projednání tohoto sněmovního tisku velmi efektivně.

Konstatuji jako zpravodaj rozpočtového výboru, že v souladu se zvyklostmi zavedenými v průběhu minulého volebního období předložil arbitr České republiky Zprávu o činnosti finančního arbitra za rak 2010 k dispozici všem poslancům v Poslanecké sněmovně ve formě poslaneckého tisku. Všichni kolegové a kolegyně, členové rozpočtového výboru, ale i všechny dámy a pánové, členové tohoto ctihodného sboru, měli tedy možnost podrobně se seznámit se Zprávou o činnosti arbitra za rok 2010.

Tomu odpovídala i debata, kterou provedl rozpočtový výbor nad touto zprávou. Musím konstatovat, že nebylo možné vyhnout se v debatě i souvislostem vázaným se sněmovním tiskem - kterou je změna zákona, která se zabývá projektem rozšíření pravomocí, resp. kompetencí, dohledových kompetencí arbitra České republiky ve smyslu ochrany spotřebitele. A také se logicky dotkla i návrhu ministra financí na platovou úpravu, resp. reorganizační přeřazení Kanceláře arbitra České republiky z prostoru České národní banky pod Ministerstvo financí.

Tímto svým slovem jsem v podstatě popsal celý rámec projednávání a mám připraven návrh usnesení, který odpovídá sněmovnímu tisku 246/1, který byl rozdán na lavice. V tuto chvíli je nepochybně vhodné otevřít rozpravu k projednávanému bodu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky. Prosím, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu.

Jsme v rozpravě podrobné. Slovo má pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vyjdu-li tedy technicky z doporučení rozpočtového výboru označeného jako bod II z jeho usnesení z 11. schůze ze dne 23. února 2011, doporučuji přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2010."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. O tomto návrhu usnesení rozhodneme. Pardon, ještě se zeptám, zda se hlásí někdo další do podrobné rozpravy. Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Je před námi hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 190. Kdo je, prosím, pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 190 přítomno 148, pro 116, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanecká sněmovna tedy návrh usnesení schválila. Končím projednávání bodu 100, sněmovního tisku 246.

 

Ještě zůstaňte. Je před námi ještě jedno hlasování, dámy a pánové, a to o bodu, který nemohl být projednán. Musíme jej formálně vyřadit z našeho programu schůze. Je to bod číslo 72, u nějž neuplynuly lhůty. Proto vás prosím o hlasování, že vyřazujeme tento bod z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování číslo 191. Kdo je, prosím, pro tento návrh? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 191 přítomno 143, pro 105, proti 4. Tento návrh jsme přijali.

 

A tím konstatuji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, že jsme vyčerpali program, který jsme si stanovili pro tuto schůzi Poslanecké sněmovny, a to tak, že nám nezbyl žádný bod, který bychom byli nestihli projednat. Je to po letech, snad po hodně dlouhé době, kdy se nám to podařilo. (Silný potlesk napříč politickým spektrem.)

Doufám, že váš potlesk znamenal, že se nám to bude dařit i napříště, vždycky. Děkuji vám.

Příjemný den, příjemné odpoledne, hezký víkend.

 

(Schůze skončila ve 13.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP