(12.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní požádám zpravodajku paní poslankyni Karolínu Peake, aby nás provedla hlasováním, které je před námi. Přivolávám naše kolegy. Prosím o návrhy usnesení, o kterých budeme tedy postupně hlasovat.

 

Poslankyně Karolína Peake: Dámy a pánové, konstatuji, že pan poslanec Rath odůvodnil své odvolání proti usnesení mandátového a imunitního výboru. Jak odvolání, tak plné znění usnesení vám byly rozdány na lavice v plném znění. Proběhla rozprava, v níž zazněly návrhy na dvě usnesení. Jako první byl přednesen návrh na usnesení pana poslance Dolejše, k jehož návrhu, jak jsem pochopila, se připojila i paní poslankyně Nedvědová. (Námitky.) Pardon, promiňte, Rusová. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že používat ve vystoupeních poslanců osobní urážky je nevhodné a v rozporu s politickou kulturou."

Druhé usnesení je usnesení navržené mandátovým a imunitním výborem, které potvrzuje disciplinární opatření mandátového a imunitního výboru.

Paní předsedkyně, navrhuji, aby se o jednotlivých usneseních hlasovalo tak, jak došla. Tedy první je navržené usnesení pana poslance Dolejše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobrá. Budeme tedy, není-li námitka, postupovat tímto způsobem. Ale myslím si, že bylo prvně doručeno písemné... (Komentáře z řad poslanců vládní koalice.) Pardon, pokud má někdo nějaký návrh k proceduře, prosím, řekněme jej na mikrofon, ať dodržíme správně procedury.

Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám paní zpravodajce, vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, já myslím, že ta usnesení ale nesměřují proti sobě, že můžeme klidně přijmout i návrh - ale to bych chtěl slyšet! - jestli kolegové tvrdí, že tím, že přijmeme jejich návrh, je nehlasovatelný původní návrh mandátového imunitního výboru, tak by ten návrh musel být takto předložen. Já si myslím, že ta usnesení mohou být klidně přijata obě, a já bych pro obě hlasoval.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Pan kolega Dolejš upřesní svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nebudu měnit to, co už jsem řekl. Já jsem to formuloval jako alternativu, tedy že toto usnesení vlastně mění to, co navrhl mandátový a imunitní výbor. Tak to bylo myšleno. Samozřejmě šlo by to i paralelně, ale já to navrhl jako alternativu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Vysvětlil nám pan kolega situaci. Paní zpravodajka má slovo.

 

Poslankyně Karolína Peake: Pak tedy beru návrh usnesení pana poslance Dolejše jako protinávrh, který ovšem došel jako první. Budeme tedy o také o něm jako o prvním návrhu usnesení hlasovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Já se domnívám, že jsme všichni přítomni. Mám zde žádost o vaše odhlášení. Prosím tedy, abyste se znovu všichni svými identifikačními kartami přihlásili, a rozhodneme nejprve o protinávrhu pana poslance Jiřího Dolejše. Byl nám zde přečten. Myslím, že není třeba tento návrh opakovat. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Paní kolegyně Pecková se hlásí? (Ne.) Pan kolega Laudát? (Ne.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 184. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, které předložil pan poslanec Jiří Dolejš. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 184, přítomno 152, pro 54, proti 7. Tento návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh paní zpravodajku.

 

Poslankyně Karolína Peake: Druhý návrh usnesení je návrh usnesení mandátového a imunitního výboru, tedy že Poslanecká sněmovna potvrzuje disciplinární opatření mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 185. Táži se, kdo je pro tento návrh. A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 185, přítomno 153, pro 79, proti 46. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení... Pardon, ještě bude probíhat kontrola hlasování.

 

Je nějaká námitka? (Není.) Není-li, konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen. Přijali jsme toto usnesení a končím projednávání bodu číslo 85.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 87 - ale hlásí se o slovo pan poslanec Martin Pecina. Prosím o klid. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Pecina: Děkuji. Dobré poledne, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři. Já jsem krok, který učiním teď, chtěl učinit až v dubnu, ale protože jsem byl seznámen s tím, že výklad naší ústavy je takový, že bych svým dubnovým krokem učinil nebo možná způsobil nové doplňovací volby do Senátu, což bych skutečně nerad, tak ho učiním dnes. Tím se omlouvám za to, že se nemůžu rozloučit jiným, důstojnějším způsobem než pouze teď na tomto plénu. Čili dovolte, abych učinil následující osobní prohlášení:

Podle článku 24 Ústavy ČR a podle paragrafu 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se k dnešnímu dni tímto okamžikem vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za spolupráci. (Následuje dlouhý potlesk všech přítomných poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci, exposlanci Martinovi Pecinovi. Děkuji mu za čas, který tady s námi strávil. Děkuji mu za práci, kterou jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odvedl, a přeji mu další životní etapy jistě jménem nás všech, aby se mu dařilo jak v životě pracovním, tak v životě osobním. Děkuji vám, pane kolego.

 

Nyní jsme, dámy a pánové, u bodu číslo

87.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíháníposlance Stanislava Humla

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru č. 47 a 48. O úvodní slovo prosím předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení pro jednání Poslanecké sněmovny v této věci.

Poslanecká sněmovna byla prostřednictvím předsedkyně Poslanecké sněmovny požádána o souhlas s vydáním pana poslance Stanislava Humla k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor se touto věcí na svých třech zasedáních důkladně zabýval a s tím, jaké přijal usnesení, vás seznámí zpravodaj výboru Marek Benda. Já bych si dovolil nicméně přednést vám usnesení číslo 47, které přijal mandátový a imunitní výbor, a v tomto usnesení jsme formulovali návrh usnesení pro dnešní jednání. Není tedy stanoviskem výboru, nicméně je to návrh, o kterém budeme hlasovat a který jsme museli předložit, tak aby bylo zřejmé, zda hlasujeme o souhlasu, či nesouhlasu. A já bych si dovolil tedy toto usnesení přesně přečíst:

"Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy výboru poslance Jeronýma Tejce, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a poslance Stanislava Křečka a po rozpravě:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, rozhodla o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance Stanislava Humla, narozeného 30. 7. 1955, pro skutek spočívající v tom, že dne 4. 2. 2009 vypracoval znalecký ústav V.V.V. Expert a. s. pod č. 463/005/9 znalecký posudek, který oponoval soudní znalec Ing. Vratislav Veselý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP