(15.20 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vládo.

Dostáváme se k projednání důležitého bodu, kdy naše Poslanecká sněmovna bude mít poprvé možnost jednat o vyslovení předchozího souhlasu s některými rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské unie. V tomto případě se jedná o vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Evropské radě, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro. V článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie se doplňuje nový odstavec, který zní - cituji: "Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoliv požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti."

Dále jsme žádáni o schválení směrnice pro jednání delegace České republiky na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2011, kdy se má právě schvalovat tento dodatek.

Tato změna Smlouvy o fungování Evropské unie je prováděna tzv. zjednodušenou procedurou ve smyslu článku 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii. Rozhodnutí podle tohoto článku nesmí rozšířit pravomoci svěřené Evropské unii. Pokud bude toto rozhodnutí schváleno, následně započnou vnitrostátní schvalovací procesy, jejichž dokončení je nezbytné pro vstup rozhodnutí v platnost. Dokončení těchto procesů se předpokládá do konce roku 2012. Rozhodnutí by pak mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2013.

Tímto evropským stabilizačním mechanismem má být nahrazen evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace, které hrají důležitou roli v záchraně Řecka a Irska. S ideou tohoto návrhu souhlasím. Zajištění stability eura není důležité jenom pro státy, které používají tuto jednotnou měnu, ale také pro ostatní členské státy Evropské unie, jakož i Českou republiku. Dle mého názoru řešení současné ekonomické krize vyžaduje další prohloubení integrace Evropské unie. V této souvislosti s obavou sleduji, že tento nový evropský mechanismus stability se zavádí v podstatě mimo evropské instituce.

Současně bych chtěla požádat předkladatele prostřednictvím pana předsedajícího o vyjasnění, kdy se začne také soukromý sektor skutečně podílet na řešení finanční krize. Formulace, že evropský stabilizační mechanismus umožní, aby se na řešení finanční krize členského státu Unie podílel taktéž soukromý sektor, ovšem s tím omezením, že jeho účast se bude posuzovat případ od případu a nebude možná dříve než od poloviny roku 2013, se mi zdá nejasná. Přitom zatížení veřejného sektoru, a tudíž všech občanů na sanaci finančního sektoru je neúměrná.

I přes tyto výhrady se domnívám, že schválení tohoto návrhu je pro fungování jednotné měny euro natolik důležité, že tento návrh podpořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Pak tedy rozpravu ukončíme. Nevím, jestli ještě někdo chce... Pouze zpravodaji dám slovo, aby nám přečetl zřejmě návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Takže prosím. Ještě zagonguji.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, já bych chtěl v souladu s jednacím řádem a i z důvodu, že v podstatě tento typ usnesení tato velectěná Poslanecká sněmovna schvaluje úplně poprvé, je to precedent do budoucna, tak bych si dovolil po konzultaci navrhnout následující postup. Jednací řád nám v podstatě umožňuje, aby Poslanecká sněmovna hlasovala, jestli vyslovuje, nebo nevyslovuje souhlas, což je první část usnesení, které přijal výbor pro evropské záležitosti. A o tom bychom nechali hlasovat zvlášť. Následně bychom nechali hlasovat o doprovodném usnesení, které ukládá vládě, aby v případě nutnosti jednat o pozměňovacím návrhu usilovala delegace České republiky o nalezení kompromisních řešení, která - a tam jsou obsaženy ty tři body, které jsem tady před malou chvílí přečetl. Takže takovýto postup v rámci hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Má někdo nějakou námitku? Pokud ne, tak snad můžeme přikročit k návrhu usnesení. Prosím, když řeknete, můžeme.

 

Poslanec Jan Bauer: První část usnesení zní následujícím způsobem: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž směnou je euro." O tomto usnesení nechme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 52, přihlášeno je 170, pro hlasovalo 120, proti 2. Bylo to přijato. Můžeme dál.

 

Poslanec Jan Bauer: A pak tady máme doprovodné usnesení, které zní tímto způsobem: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby v případě nutnosti jednat o pozměňovacím návrhu usilovala delegace České republiky o nalezení kompromisního řešení, které

1. se nebude podstatným způsobem odchylovat od původně navrhovaného textu rozhodnutí,

2. bude v souladu se základními liniemi pro zřízení mechanismu obsaženými v prohlášení euroskupiny ze dne 28. listopadu 2010, a konečně

3. bude v souladu s článkem 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto doprovodné usnesení budeme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text doprovodného usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53, přihlášeno 170, pro hlasovalo 122, proti 2. Takže i doprovodné usnesení bylo přijato.

 

Přijali jsme obě usnesení, i doprovodné usnesení. Děkuji zpravodaji, děkuji premiérovi a myslím, že můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Máme tu bod číslo 30. Je jím

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
sněmovní tisk 200/ - prvé čtení

Místo ministra Jankovského tento návrh přednese místopředseda vlády ministr John. Prosím pana ministra, aby uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, důvodem zpracování předloženého návrhu novely zákona o podpoře regionálního rozvoje je iniciativa zaměřená na zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Z tohoto pohledu by měla být také činnost regionálních rad regionů soudržnosti zajišťujících implementaci regionálních operačních programů prováděna pohotově, efektivně a transparentně. Cílem úpravy je proto vytvořit vhodnější podmínky pro působení regionálních rad a pro zlepšení vnitřní součinnosti jejich orgánů. Současně navrhujeme přesněji vymezit vztahy členů výborů regionálních rad ke krajským zastupitelstvům.

Náměty a požadavky na doplnění a změny právní úpravy koordinace hospodářské a sociální soudržnosti zahrnuté v zákoně o podpoře regionálního rozvoje shromáždil od regionálních rad jednotlivých regionů soudržnosti národní orgán pro koordinaci ustavený při Ministerstvu pro místní rozvoj. Zpracované náměty v podobě věcného záměru novelizace byly schváleny usnesením vlády přijatým k návrhu legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a staly se východiskem předloženého návrhu novely zákona, který byl schválen usnesením vlády ze dne 1. prosince. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP