(12.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A jestliže hovořím o investicích do lidského kapitálu, tak nepochybně jednou z klíčových hodnot, které pomáhají udržet dobrý stav lidského kapitálu, je sociální soudržnost. Sociálně soudržná společnost je stabilnější. Sociálně soudržná společnost je schopna odolávat výkyvům a nárazům nejistoty dnešního světa. Prostě sociálně soudržná společnost je schopná mnohem lépe odolat i takovým krizím hospodářského a finančního charakteru, které jsme zažili v minulých letech. A jestliže my navrhujeme obnovení daňové progrese, nebo posílení daňové progrese, tak to děláme mimo jiné také v zájmu konkurenceschopnosti, neboť konkurenceschopnost je mimo jiné založená i na sociálně soudržné společnosti. Prostě tohle je důležitá hodnota, a daňová progrese k tomuto směřuje. Daňová progrese je metoda, jak omezovat sociální rozdíly, je to metoda, jak posilovat sociální soudržnost ve společnosti.

Ten náš návrh, jak ho předkládáme, je uměřený, neznamená nějaké ohrožení pozice České republiky z hlediska srovnávání daňových sazeb, pohybujeme se v zásadě pod průměrem Evropské unie, a podle mého názoru z tohoto hlediska námitka, že tímto návrhem nějakým způsobem snad ohrožujeme konkurenceschopnost České republiky, v žádném případě neobstojí.

Já jsem zahajoval své vystoupení poukazem na nepříjemnou statistiku, která zde funguje v Poslanecké sněmovně vůči opozičním návrhům zákonů. Já si netroufám vyjadřovat naději, že u tohoto zákona vládní většina udělá výjimku. Pouze bych chtěl upozornit na to, že všechny většiny jsou v demokratických systémech pouze dočasné. A způsob chování dnešní vládní většiny vůči opozici do budoucna může povzbudit opozici, aby se podobným způsobem chovala vůči dnešní vládní většině, která bude nepochybně za pár let opoziční menšinou. Jenom s poukazem na tuto budoucnost a na to, co nás tady všechny čeká, si dovoluji požádat o změnu přístupu vládní koalice a o to, abychom o tomto návrhu zákona mohli debatovat také ve druhém čtení. Na nic jiného nespoléhám.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Závěr vystoupení pana kolegy skoro připomínal slova Boleslava Hrozného: běda, běda vám bude! No, já si překládám slova pana předkladatele, poslance Sobotky, spíše jako prosbu o shovívavost. Myslím, že o to nás žádal. Žádal nás o zamyšlení nad návrhem poslanců sociální demokracie. Já jej v tomto ohledu nepotěším.

Já jako zpravodaj Poslanecké sněmovny navrhuji naopak naprosto exemplární zamítnutí této předlohy. Věřím, že to pan poslanec Sobotka předpokládal. Důvody, proč tak činím, jsou zřejmé, opakoval jsem je ve Sněmovně několikrát a zdá se, že je potřeba je říci i dnes.

Sociální demokracie se opakovaně pokouší probouzet závist v české společnosti a trestat za úspěch. To jsou dva základní důvody, které mě vedou k tomu, abych podal kvalifikovaný návrh na zamítnutí.

Rád bych se ovšem jako zpravodaj Poslanecké sněmovny a jako spoluautor projektu, který byl ve vystoupení pana poslance Sobotky kritizován, vyjádřil k některým důsledkům, resp. doprovodným jevům, které jsou v tom do jisté míry unikátním systému, který je dnes z pohledu daňového břemena aplikován v České republice, tím skutečným projevem toho, jak daně působí na českého daňového poplatníka a jak velké toto břímě je.

Kdyby měly být daně placené našimi občany v roce 2011, tedy dnes, v tomto roce, stejně velké jako v posledním roce vládnutí sociální demokracie, v posledním roce, kdy byl - snad naposledy - pan kolega Sobotka ministrem financí, museli by občané České republiky zaplatit o 100 mld. Kč na daních navíc. Opakuji ještě jednou: kdyby měla být složená daňová kvóta, to znamená celkový součet daňového břemene placeného občany České republiky, v roce 2011 stejně velká, jako bylo břemeno daní aplikované tímto bývalým ministrem financí v posledním roce jeho vlády, platili by občané České republiky na daních o 100 mld. Kč navíc. Tak takto - slovy pana předkladatele - potrestala vláda Občanské demokratické strany a jejích bývalých koaličních partnerů daňové poplatníky České republiky.

To je důvod navíc, který mě vede k tomu, abych zopakoval návrh na zamítnutí.

Podtrhuji, že přesun daňového břemene z oblasti daní přímých do oblasti daní nepřímých, do oblasti spotřeby, je trend, který je kvalifikovaně následován ve všech vyspělých evropských zemích. Je to projekt, který je dlouhodobě podporován všemi zeměmi, které jsou členskými zeměmi OECD, jen národní vlády se perou s tím, jak moc jsou svázány tradicemi a společensko-komunikačními potížemi svého daného prostředí, zvyklostmi a vlivem jednotlivých obchodních skupin a ekonomických a zájmových skupin svázaných s tím daňovým prostředím. A já myslím, že by bylo naprosto nesprávné ten trend obracet, vracet se k modelu už dávno naštěstí překonanému, vracet se k tomu, přesouvat daňové břemeno z oblastí daní nepřímých zpět ke zdanění práce. To je nepochybně trend, který by nás vytěsňoval z kvalifikovaného trhu silných hráčů nejen v evropském prostoru, ale zhoršoval by naši konkurenceschopnost i z pohledu světového měřítka.

Já nechci zbytečně opakovat argumenty, které si každý z vás může přečíst ve stanovisku vlády České republiky.

Návrh kolegů předkladatelů jaksi opomíjí fakt, že díky součtu efektů právě tvořících daňovou zátěž tou superhrubou mzdou, to znamená daňový základ tvořený základem, resp. příjmem a součtem daňového břemene sociálního a zdravotního pojištění, v podstatě představuje takovou množinu nebo takový předmět zdanění, který by, kdyby byl přijat návrh předkladatelů, znamenal, že by vyšší daně platili jiní daňoví poplatníci, než předkladatelé zatím počítají a předpokládají.

Já myslím, že pro rozhodnutí Sněmovny jsem řekl dost argumentů, které byly předem odhadnutelné, a Sněmovna je způsobilá k tomu, aby naložila s touto předlohou tak, jak je žádoucí a správné, tedy ji zamítla.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Protože se nachýlil čas, přeruším tento bod před zahájením obecné rozpravy a dostaneme se k jeho projednávání odpoledně po pevně zařazených bodech.

Vyhlašuji pauzu od 13 hodin, ale tentokrát až do 15 hodin, protože zde mám prosbu klubu TOP 09 na třicetiminutovou přestávku. Takže odpolední zasedání zahájíme až v 15 hodin.

Připomínám, že teď se schází organizační výbor.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP