(10.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Navrhuji tedy napříště, aby tato částka 15 tisíc eur byla zaměněna za částku 350 tisíc Kč. Záměrně jsem zvolil tento dostatečně vysoký limit proto, abych - řekněme - nedráždil Poslaneckou sněmovnu a neprovokoval politickou dohodu, která tady dosažena v minulosti. Jen uvedu, že v době, kdy bylo 15 tisíc eur stanoveno jako limit pro regulaci plateb v hotovosti, resp. zacházení s hotovostními platbami, tak jak je vyjádřeno v zákoně, činil tento limit zhruba 420 tisíc korun a od té doby postupně klesá. Já myslím, že se společnost umí vypořádat s těmi neblahými jevy spojenými s hotovostí, a v zásadě mi jde jenom o to, upravit v zákoně regulaci plateb v hotovosti tak, abych nezpůsoboval firmám zbytečné náklady navíc.

Navrhuji tedy, aby změna části desáté, tedy změna zákona o omezení plateb v hotovosti, § 4 odst. 1 zněl: "Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 tisíc Kč, dále jen limit, je povinen provést platbu bezhotovostně. To neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti." Ostatní části zákona zůstávají beze změny.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Připomínám, že jsme v podrobné rozpravě. Hlásí se ještě do ní někdo? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova pana ministra či pana zpravodaje. Není třeba.

Nezazněl žádný návrh, kterým bychom se teď mohli zabývat, takže končím druhé čtení sněmovního tisku 177, končí tím projednávání bodu číslo 7.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 8. Je to

8.
Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 178/ - druhé čtení

Opět požádám pana ministra financí o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět si dovolím poděkovat rozpočtovému výboru za projednání. Je to zákon, který předkládáme ve spolupráci s Českou národní bankou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo předloženo jako sněmovní tisk 178/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Michal Doktor: Já budu maximálně stručný. Osvědčím, že rozpočtový výbor projednal sněmovní tisk 178 s doporučujícím usnesením a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto sněmovním tiskem, tak jak jej předložila vláda. Zároveň upozorňuji, že už v tuto chvíli je rozdán na lavice pozměňující návrh vycházející z některých zjištěných - řekněme - excesů, které se v mezidobí projednávání tohoto dokumentu objevily na českém trhu, a snaží se tak vyrovnat s klamavou činností a se snahou mást klienty českého trhu napodobeninami příležitostných mincí a jubilejních mincí vydávaných na území České republiky zejména Českou národní bankou.

Hlásím se do podrobné rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Otevírám nyní ale obecnou rozpravu. Ptám se na přihlášky z místa. Písemnou nemám, nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou. Paní poslankyně Helena Langšádlová, poté pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se chci jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který posunuje účinnost tohoto zákona z 1. dubna 2011 na 1. červenec roku 2011. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pana poslance Michala Doktora nyní požádám o slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Formálně se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Chtěl bych konstatovat, že cílem tohoto návrhu je novými ustanoveními zákona prohloubit ochranu emisního postavení České národní banky v reakci na rozmáhající se nežádoucí obchodní praktiky spočívající v nabízení medailí zaměnitelných s pamětními mincemi vydávanými právě Českou národní bankou. Je zřejmé, že tyto mince mají vedle své nominální hodnoty také hodnotu uměleckou a historickou, která postupem času stoupá, a nikoliv náhodou se na českém trhu objevily takřka bez hodnoty dané logikou toho, co bylo vyjádřeno, objekty anebo zboží, které se zásadně pokoušelo napodobit právě mince a jubilejní medaile vydávané Českou národní bankou. Nepochybně se jedná o pokus o klamavou praktiku, resp. o podvod, a studiem odpovídajících ustanovení zákona týkajících se České národní banky bylo zjištěno, že ve smyslu vymáhat si respekt a zabránit subjektům v takové činnosti na území České republiky byla Česká národní banka poměrně bezzubá, a toto se napříště snažíme zlepšit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Další přihláška do podrobné rozpravy existuje? Neexistuje. Končím tedy podrobnou rozpravu. Tím jsme projednali vše, co bylo možné v rámci druhého čtení sněmovního tisku 178. Končím tedy projednávání bodu číslo 8. Děkuji panu zpravodaji Michalovi Doktorovi.

 

Pan ministr ještě zůstává, neboť zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

104.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
/sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

Pana ministra financí poprosím o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jenom připomenu notorietu, kterou jsme zdůrazňoval již v prvém čtení, že důvodem novely zákona o státním rozpočtu je zapracování dodatečných příjmů a výdajů, spojených s řešením dopadů cen elektřiny způsobené boomem fotovoltaických elektráren. Vzhledem k tomu, že toto politické rozhodnutí Sněmovna přijala až poté, co byly schváleny závazné ukazatele státního rozpočtu v prvém čtení, bylo nezbytné přistoupit k novelizaci.

Děkuji rozpočtovému výboru jak za projednání, tak za doporučení Sněmovně přijmout tuto novelu zákona o státním rozpočtu. Současně chci říci, že akceptuji doporučení rozpočtového výboru, aby o 41 milionů korun byly posíleny prostředky kompenzující příspěvek na státní správu, takže to číslo bude konečné. Nebude 174, ale 220 milionů korun.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 239/1. Prosím o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tisk 239 na svém jednání dne 23. února 2011 a doporučil Sněmovně, aby tento návrh zákona přijala s připomínkou, kterou máte všichni v tisku 239/1. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, zatím bez přihlášek. Takže se vás zase ptám, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět se ptám, zda se do ní někdo chcete přihlásit. Není to tak, končím podrobnou rozpravu. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem a končím jeho projednávání ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 19. Je to

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

Pane ministře, prosím o vaše úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuj za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, předkládám ryze transpoziční novelu a dovolte mi stručně vysvětlit její obsah. Dne 27. května 2011 pozbude platnost dosavadní Úmluva o celním informačním systému, která byla uzavřena mezi jednotlivými státy Evropské unie a na základě které si státy vyměňovaly informace o celních informacích. Pozbude té účinnosti proto, že v roce 2009 Rada rozhodla o centrálním celním informačním systému, který je také centrálně spravován Evropským úřadem pro boj proti podvodům a slouží všem státům Evropské unie. Jinými slovy, 27. května dojde ke kvalitativní i kvantitativní změně správy celních informací a tuto skutečnost je potřeba zakotvit i v právním řádu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP