(18.30 hodin)
(pokračuje Bém)

A teď se dostávám k meritu věci. Dávno pryč je doba, kdy užívání nelegálních drog bylo rámováno přírodními látkami, produkty, produkty, nejčastěji tedy cannabis sativa, konopí či jiných původních přírodních drog, které rostly na různých babiččiných zahrádkách či na několika metrech čtverečních uprostřed kukuřičných polí. Zdá se totiž, že také pryč je doba, nebo bude brzy doba, velkopěstíren trávy, které plodí samičí palice bohaté na obsah tetrahydrokanabinolu, to je nejúčinnější látky, dokonce několikrát za rok. Ukazuje se, že s velkou pravděpodobností v tom negativním slova smyslu postmoderní budoucnost bude velmi nakloněna takzvaným novým syntetickým drogám. Nikoliv novým syntetickým, protože ty syntetické drogy my už poměrně hodně dlouho známe v kvalitativním slova smyslu, ale spíše v kvantitativním slova smyslu z hlediska problému, který společnosti přináší.

V roce 2009 a v roce 2010 se objevily na mnoha místech, především ve velkých městech České republiky, takzvané smart shopy, kamenné či digitální, on-line, elektronické obchody, které prodávají komerční produkty pod komerčními názvy - Lion´s Tails, Spice Golds, Spice Diamond, Indian Warrior, Head Candy - nebudu vás unavovat celým výčtem těchto komerčních produktů, ale samozřejmě pro mladého dospívajícího taková výzva vyzkoušet si indiánského válečníka nebo vyzkoušet si lví ocas může být neodolatelnou nabídkou. V každém případě legální dostupnost těchto drog nebo návykových látek se stala problémem na Ostravsku, Českotěšínsku, ale samozřejmě i v Praze a dalších velkých českých a moravských městech.

V současné době je legislativní vymezení zacházení a regulace s těmito psychoaktivními látkami, omamnými a psychotropními látkami upraveno zákonem 167 o návykových látkách, který ve svých přílohách v závislosti na tom, jestli to je návyková látka, která má medicínské použití, případně veterinární využití či nějaké jiné, je řadí do příslušných kategorií a příslušných tabulek. Bohužel ty nové syntetické drogy v těchto tabulkách nejsou, a to tedy umožňuje jejich komerční prodej. Komerční prodej samozřejmě v závislosti dostupnost, nabídka na straně jedné, poptávka na straně druhé, z hlediska veřejného zdravotnictví obrovský problém a obrovské poselství pro nás.

Dovolím si předložit společně se svými kolegy poslaneckou iniciativu, která řeší problém 33 návykových látek, které spadají do kategorie syntetických drog, které představují vážné zdravotní a společenské riziko, které už v některých zemích Evropské unie je legislativně ošetřeno. Například legislativní ošetření zacházení s těmito látkami v sousedním Polsku nezpůsobilo nic jiného než přelití nelegálního trhu do České republiky.

Dovolím si poděkovat poslancům, kteří promptně zareagovali. Dovolím si poděkovat i komunálním politikům především z Ostravska, Karvinska, Českotěšínska, kteří byli iniciátorem. Dovolím si poděkovat i panu premiéru Nečasovi a vládě za rychlost, s jakou byl poslanecký návrh projednán, protože nám jde skutečně o rychlost. Problém se prostě šíří raketovým způsobem. Poděkování tedy patří celé vládě za projednání a doporučení schválení, za podporu tohoto poslaneckého návrhu z 2. března letošního roku.

Nebudu vás unavovat výčtem těch 33 syntetických drog. Samozřejmě to nepředstavuje konečný výčet. Chemie dnes je tak čilá a tak schopná, že lze předpokládat, že za rok, možná za půl roku tady budeme mít další novelu, která bude řešit další problém vyskytnuvších se nových syntetických drog na nelegálním trhu.

V každém případě se jedná o 33 látek, které se navrhuje v přílohách zákona 167 zařadit do přílohy číslo 1. Jedná se o dva opioidy, jeden, který se jmenuje Karfentanil, druhý, který se jmenuje Tapentadol. Dále se jedná o skupinu syntetických kanabinoidů a stimulačních drog amfetaminového typu, především látky, kterou známe jako Mefedron a která je asi v současné době největším problémem vedle syntetických kanabinoidů. A za poslední, do přílohy číslo 7 se navrhuje zařadit látka, která je označena jako Ketamin a která má použití jako registrovaný léčivý přípravek, humánní anestetikum a veterinární anestetikum.

Předem děkuji za pochopení, a znovu poděkování patří všem poslancům, panu poslanci Krupkovi, paní poslankyni Wenigerové, panu poslanci Šťastnému a dalším, kteří byli součástí práce na rychle předloženém návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady nějaké faktické přihlášky a hlásí se pan ministr. Upozorňuji, že vystoupil pan poslanec Bém v úvodním slově a teď má právo ujmout se slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Potom teprve vyhlásím rozpravu a všichni, kdo se hlásili, dostanou prostor. Teď by měl dostat slovo pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Dobrý večer už pomalu. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, byl zde předložen návrh na vydání zákona o návykových látkách, sněmovní tisk číslo 260, kterým se mění zákon číslo 167/1998 Sb., o návykových látkách, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním důvodem pro předložení tohoto návrhu zákona je nutnost pružně reagovat na rychle se rozvíjející situaci v oblasti zneužívání nových syntetických látek jako drog a zařazení 33 těchto nových drog na seznam návykových látek, který je uveden v přílohách tohoto citovaného zákona.

Od roku 2008 dochází v České republice a v celé Evropské unii k intenzivnímu nárůstu zneužívání nových syntetických látek, které nejsou v současné době v České republice uvedeny na seznamu omamných a psychotropních látek. Tento fakt významně komplikuje práci orgánům činným v trestním řízení. V řadě ostatních členských zemí Evropské unie již došlo od roku 2009 k legislativním změnám, které se snaží tento problém řešit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nově připravené látky, u nichž není dosud dobře známa farmakologie a toxikologie, není vyloučeno ani trvalé poškození zdraví i při krátkodobém používání. Tato situace je v současné době právně nepostižitelná, a proto je třeba učinit nezbytná opatření ke snížení dostupnosti těchto nových drog.

Látky, které jsou součástí předkládaného návrhu zákona, patří mezi aktuálně se vyskytující a nabízené na českém a evropském trhu. Musíme samozřejmě počítat, jak už bylo řečeno, s tím, že chemie je mocná a kombinace jsou nevyzpytatelné, takže do dvou let bude asi potřeba znovu zvážit další rozšíření seznamu těchto omamných a psychotropních látek.

Daný seznam máte asi před sebou k dispozici, takže nebudu vyjmenovávat jednotlivé látky.

S ohledem na skutečnost, že v současné době není známo žádné terapeutické využití 30 navrhovaných látek, a s ohledem na klasifikaci těchto látek v ostatních zemích a na výše uvedené rozhodnutí Rady Evropské unie o Mefedronu je navrženo zařazení 30 látek do přílohy číslo 4. Ostatní tři navrhované látky mají terapeutické využití, a proto je navrhováno jejich zařazení do přílohy číslo 1, event. do přílohy číslo 7.

Zařazení látek do seznamu návykových látek má oporu v mezinárodních úmluvách OSN, kterými je Česká republika vázána. Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je plně slučitelný s právem Evropské unie a rovněž naplňuje právní závazky plynoucí pro Českou republiku z mezinárodních úmluv OSN v oblasti návykových látek.

Návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočty krajů a obcí.

Návrh zákona nepředpokládá dopady na životní prostředí a rovněž nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen.

Lze očekávat pozitivní sociální dopady ve smyslu redukce zneužívání návykových látek a obchodu s drogami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP