(15.50 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Z pohledu Ministerstva zahraničních věcí je dále třeba upozornit na značné riziko dalších negativních zahraničněpolitických dopadů předmětného návrhu. Návrh směřuje jen vůči některým druhům pobytových oprávnění, nesměřuje na držitele krátkodobých víz a osoby, na které se vízová povinnost nevztahuje. Současně se uvedená podmínka vztahuje pouze na cizince ze třetích zemí, a nikoliv na občany Evropské unie. To znamená, že tato povinnost není uplatňována vůči všem cizincům, ale pouze selektivně. Seznam státních příslušností by byl stanoven vyhláškou Ministerstva vnitra. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

Tento požadavek tedy považuje Ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na výše uvedené za diskriminující. Vzhledem k tomu, že má být vytvořen pro tyto účely seznam zemí, na které se podmínka povinného vyšetření vztahuje, lze reálně předpokládat negativní mezinárodněpolitické reakce. Navrhovaným seznamem bude Česká republika deklarovat, že občané určitého státu uvedeného ve vyhlášce jsou a priori zdravotním rizikem.

Přestože agentura pro pobyt cizinců na území spadá do gesce Ministerstva vnitra, dovoluji si uvést, že návrh přináší další významné finanční a administrativní zatížení cizinců. Náklady na vyšetření ve zdravotnickém zařízení by hradil cizinec sám. Současně podmínka vytváří další administrativní zátěž tím, kdyby byl cizinec nucen předložit ve lhůtě stanovené zákonem Ministerstvu vnitra postupně dva doklady - potvrzení a lékařskou zprávu.

Návrh současně nevymezuje, jak bude postupováno v případech, kdy bude na základě vyšetření zjištěno, že cizinec některou z nemocí uvedených ve vyhlášce trpí. Nejedná se tedy o komplexní řešení problematiky, zejména nejsou řešeny dostatečně otázky návratu takového cizince. Existují tedy pochybnosti, zda návrh opravdu vyřeší problém, na který je zacílen, protože nebude ihned zabráněno dalšímu pobytu cizince na území.

V této souvislosti je zapotřebí poukázat na skutečnost, že dle vnitrostátní právní úpravy zastupitelský úřad České republiky v případě žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn požadovat po cizinci předložení lékařské zprávy, že cizinec netrpí závažnou nemocí. O předložení lékařské zprávy lze dle zákona o pobytu cizinců požádat v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

Nad rámec výše uvedených argumentů mi dovolte upozornit, že vládou předložená novela zákona o ochraně veřejného zdraví má za cíl přijmout opatření -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, promiňte, ještě jednou, pane ministře. Já ještě jednou všechny kolegy požádám, aby věnovali pozornost pouze tomu, komu bylo uděleno slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Děkuji mnohokrát.

Nad rámec výše uvedených argumentů mi dovolte upozornit, že vládou předložená novela zákona o ochraně veřejného zdraví má za cíl přijmout opatření k provedení rozsudku soudního dvora Evropské unie, kterým byla Česká republika odsouzena za neprovedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání. Dne 25. ledna 2011 přitom Evropská komise zahájila další řízení proti České republice v této věci, která vede až k uložení peněžité sankce. Legislativní proces v implementacích k ustanovení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o řízení jakosti vod ke koupání v novele zákona o ochraně veřejného zdraví by tudíž neměl být prodlužován a měl by být dokončen co nejdříve, v opačném případě hrozí České republice nemalé peněžité sankce, ale očividně na to máme.

Děkuji mnohokrát.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera a potom zde mám přihlášku paní poslankyně Hany Orgoníkové.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Já jsem tady při minulé schůzi Sněmovny obšírně celý návrh zákona, který mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, uváděl a nebudu se již problematikou vod zabývat. Jenom bych znovu zdůraznil, že naprosto klíčové na návrhu je, aby transpozice byla provedena včas, protože je to již třetí pokus o transpozici, a jak zde říkal pan ministr zahraničí, již byla uložena sankce Evropským soudním dvorem v září 2010 a hrozí citelný postih pro Českou republiku. (Hluk v sále neutichá.)

Z tohoto pohledu je tedy transpozice a vlastní materiál, který patří hygienické službě, a patří k tomu i novela vodního zákona 254/2001, tak tyto změny jsou pro nás, pro naše ministerstvo, naprosto klíčové.

V minulé rozpravě jsem rovněž podpořil tři pozměňovací návrhy, které byly přidány k tomuto zákonu. Zde musím konstatovat, že po konzultaci s Ministerstvem zahraničí a s Ministerstvem vnitra je naše ministerstvo připraveno se přidat k návrhu na stažení této části pozměňovacích návrhů, kde byly důvody s mezinárodním dopadem a dopadem do evropského práva vysvětleny panem ministrem zahraničí.

Pokud jde o pozměňovací návrh, který se týká očkování proti tuberkulóze, tam se musím trošku ohradit proti předchozím příspěvkům, které říkají, že zákon není odborně prodebatován. Forma očkování, která činí nepovinným očkování pro novorozence a kojence, vychází ze zásad Světové zdravotnické organizace a z faktu, že riziko očkování převyšuje nad jeho benefitem při výskytu tuberkulózy, který je v České republice.

Rovněž konstatuji, že pokud jde o pozměňovací návrh, který se týká zdravotních ústavů, ministerstvo vydalo minule souhlas, a chci jenom říci, že tyto souhlasy s očkováním proti tuberkulóze a s novelou paragrafů, které se týkají zdravotních ústavů, mají podstatně menší váhu v tomto momentě, nežli má váhu vlastní transpozice, protože ta byla základem předložení tohoto našeho návrhu. Pozměňovací návrhy, pokud neprojdou v oblasti zdravotních ústavů a v oblasti očkování proti tuberkulóze, budou předloženy Ministerstvem zdravotnictví v prakticky nezměněné podobě jako řádný novelizační návrh poté, co bude legislativní řízení k této novele zákona o vodách a vodního zákona uzavřeno.

Znovu tedy uzavírám, že transpozice je pro Ministerstvo zdravotnictví klíčovou záležitostí, kterou bych rád tímto podpořil. Děkuji vám.

Ještě, promiňte, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych současně z tohoto místa navrhl zkrácení lhůty pro jednání zákona na 48 hodin do třetího čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Tento váš návrh patří ještě do podrobné rozpravy, takže vás stejně potom požádám o zopakování. Pardon, my jsme v přerušené podrobné, takže to už je správně.

Já se zeptám - do této rozpravy je přihlášena paní poslankyně Hana Orgoníková. Prosím. Pan kolega Boris Šťastný poté. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP