(15.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo, končím ji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Poprosím pana kolegu Suchánka, aby ještě zopakoval v podrobné rozpravě návrh, o kterém budeme moci hlasovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Můj návrh zní zkrátit u tisku 239 projednávání ve výborech o 20 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě někdo dál hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a budeme moci hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu k projednání sněmovního tisku 239 ve výborech o 20 dnů. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16. Přítomno 182, pro 100, proti 10. Návrh tohoto usnesení byl přijat a tím jsme se s tímto bodem vypořádali.

 

Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to

101.
Zpráva kontrolního výboru o překážkách v činnosti
Poslanecké sněmovny - kontrola hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru č. 60 z jeho 11. schůze ze dne 24. února 2011. O slovo a úvod k tomuto tématu požádám předsedu kontrolního výboru pana poslance Vojtěch Filipa. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, jak už jsem uvedl při přeřazování tohoto bodu, jde o vážný problém ve vztazích ústavních institucí, a to Poslanecké sněmovny a Nejvyššího kontrolního úřadu.

Musím přece jen ocitovat z usnesení, které máte před sebou, že Nejvyšší kontrolní úřad podal na Poslaneckou sněmovnu žalobu dne 12. ledna na ochranu před nezákonným zásahem včetně návrhu na předběžné opatření. Nebudu tady vyjadřovat svoje právní názory ani názory právních zástupců Poslanecké sněmovny na tuto záležitost. Jedná se v podstatě o reakci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který tady vystupuje za úřad jako celek, který chce znemožnit zcela, abychom my splnili usnesení Poslanecké sněmovny č. 17 z roku 2010 a kontrolovali, jak hospodárně a účelně se nakládá s veřejnými prostředky v kapitole 381. V usnesení konstatujeme, že Poslanecká sněmovna splnila termíny, resp. zásadní termín dvoutýdenní, aby podala prostřednictvím dopisu předsedkyně Poslanecké sněmovny své vyjádření k takové žalobě, která směřuje proti Poslanecké sněmovně.

Pokud by někdo měl zájem, pan předseda kontrolní skupiny a místopředseda výboru Mgr. Jaroslav Škárka se dne 9. 12. podle usnesení výboru a podle schváleného kontrolního řádu domáhal zahájení kontroly kapitoly 381 na samotném Nejvyšším kontrolním úřadu. Byl odmítnut a kontrolní výbor, a tedy ani jako orgán Poslanecké sněmovny, tedy ani Poslanecká sněmovna, nemůže splnit úkol, který je po něm požadován.

Musím konstatovat, že na kontrolní výbor chodí poměrně často mnoho dopisů, které se týkají žádosti o odpověď na situaci, která byla několikrát medializována, to znamená na náklady, které jsou na jednoho úředníka na Nejvyšším kontrolním úřadu, na situaci v investiční akci Přestavlky a další. Musím také říci, že korespondence s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu je v tuto chvíli pro tento bod zcela bezpředmětná, protože pan Ing. František Dohnal zcela odmítl s námi o této věci diskutovat.

Nechci tady připomínat, že v německém Bundestagu, ve francouzském parlamentu a v parlamentech jiných zemí je zcela běžné, že kontrola, která je prováděna jako součást parlamentní kontroly, je prováděna všude bez problémů, pouze v České republice jsme se ocitli za hranou možností, které nám dává český právní řád.

V tomto ohledu tedy nezbylo výboru nic jiného, než požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tento bod byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, aby samotná Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení, které ocituji:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že písemné odmítnutí kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Františkem Dohnalem ze dne 16. 12. 2010 (č. j.: KV/17.12.10/11663/00339), resp. z 11. 1. 2011 (č. j.: KV/14.1.11/00436/00008) a žaloba Nejvyššího kontrolního úřadu na Poslaneckou sněmovnu ze dne 12. 1. 2011 na ochranu před nezákonným zásahem způsobuje vážnou poruchu v činnosti orgánu veřejné moci."

To je usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna hlasovala. Ocitoval jsem ho celé, abychom byli v obraze. Vím, že jsem předřazoval tento bod a ne všichni máte u sebe tento tisk, který vám byl rozdán. Jinak je přesně uveden v konkrétním usnesení č. 60.

Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh, který dává celý kontrolní výbor, který se na něm zcela shodl všemi přítomnými hlasy poslanců kontrolního výboru, aby Poslanecká sněmovna toto usnesení přijala. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Filipovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Zeptám se nejprve, zda se do ní někdo hlásí. Pan kolega Polčák jako první.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, chtěl jsem se pouze vaším prostřednictvím dotázat předsedy kontrolního výboru, zdali v návrhu usnesení má být uvedena i ta žaloba. Protože mi není zcela jasné, jestli samotné podání žaloby může způsobovat poruchu, o které se zde hovoří. Chtěl bych to jenom pro vysvětlení, zdali je nezbytně nutné, nebo jak to mám pochopit. První části navrženého usnesení rozumím, jenom mi jde o tu správní žalobu, kterou podával Nejvyšší kontrolní úřad.

Děkuji za zodpovězení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zeptám se na další případnou přihlášku do obecné rozpravy. Paní kolegyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne, paní předsedající, dámy a pánové. Nebudu zdržovat, skutečně přicházím jenom velmi krátce.

Jsem místopředsedkyní kontrolního výboru a přišla jsem pouze potvrdit slova předsedy, která zde zazněla, protože i já jsem byla členkou skupiny, která byla vytvořena na kontrolu hospodaření NKÚ, tak jak nám to přikazuje zákon. Musím zde potvrdit, že jsme byli písemně odmítnuti jako kontrolní skupina, abychom dělali to, co nám zákon přikazuje. To znamená zabývali se hospodařením NKÚ a kontrolovali, zda NKÚ skutečně hospodárně, účelně a efektivně zachází se svými prostředky. Myslím, že zde existuje řada případů, kdy jsme zjistili, že tomu tak není. Myslím, že kontrola byla naprosto na místě, a přimlouvám se velmi, aby Sněmovna tento bod projednala velmi řádně a přijala usnesení, které zde bude navrhováno.

Tolik ke kontrole, která Poslanecké sněmovně byla znemožněna na NKÚ.

Jinak nejsem právník, přečetla jsem si i některá stanoviska, ale opravdu se přiznám, a to je jenom otázka spíše do prostoru - opravdu nechápu, jak se vyrovnáme s tím, když stát žaluje stát.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP