(16.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážený pane poslanče, já se s vámi ztotožňuji v tom, že nelegální zaměstnávání je jedním z nejhorších fenoménů v české společnosti, ale i v české ekonomice. A musím říci, že z mého pohledu není příliš podstatné, jestli je to nelegální zaměstnávání tuzemských občanů, nebo občanů Evropské unie, nebo zahraničních občanů z třetích zemí. Určitě je to fenomén, který velmi výrazně poškozuje nejenom každého občana u nás, ale i veřejné rozpočty obecně. Ať už se to týká výběru daní z příjmu, ať už se to týká sociálního pojištění, ať se to týká zdravotního pojištění, ty zdroje potom chybějí.

Chci vás ujistit, že dělám velmi rychlé a maximální co do objemu kroky v tom, aby kontrola nelegálního zaměstnávání byla mnohonásobně posílena. Jedním z kroků, které k tomu směřují, a základním předpokladem je reorganizace úřadů práce, tak abychom uvolnili několik stovek zaměstnanců úřadů práce od té dosavadní agendy, kterou lze zajišťovat efektivněji, abychom mohli velmi významně posílit kapacity kontrolní činnosti zejména právě zaměřené na nelegální zaměstnávání.

Mým cílem je, aby od dubna letošního roku, jakmile nastoupí nová organizační struktura úřadu práce, tak aby byla přibližně stonásobně zvýšena intenzita kontrol nelegální práce. Myslím si, že v následujících měsících se toto posílení, toto zřetelné posílení kontroly nelegální práce jednoznačně projeví i v číslech a v omezení míry šedé ekonomiky v České republice a že to přispěje nejen ke zlepšení rozpočtu, ať už se to týká státního rozpočtu nebo dalších složek veřejných rozpočtů, o kterých jsem mluvil, ale že se to také bude týkat lepší možnosti uplatnění na trhu těch uchazečů o zaměstnání, kteří dnes jsou v evidenci úřadu práce a kteří hledají zaměstnání.

A tak jak jste říkal, s tím naprosto souhlasím, na rozdíl od doby před třemi lety už to není tak, že podstatná část lidí, kteří formálně byli vedeni jako uchazeči o zaměstnání, by intenzivně nehledali práci. Dnes je skutečně velká skupina lidí, které musíme pomoci, kteří zaměstnání hledají, mají na to dostatečnou kvalifikaci, mají zájem pracovat a my tomuto zájmu musíme vyjít vstříc.

Už dnes poskytují úřady práce v rámci svých programů a projektů ke zvýšení zaměstnanosti některé druhy pomoci vybraným skupinám. Chtěl bych zmínit alespoň komplexní podporu pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, kombinaci poradensko-vzdělávacích aktivit a nástroje společensky účelné pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let, to je to zaměření na absolventy a získání alespoň prvotní praxe, která potom napomůže lepšímu uplatnění na trhu, program Vzdělávej se a dál podnikej, který se týká zvýšení kvalifikace, které souvisejí zejména s drobným podnikáním, a také to, o čem jsem mluvil v jedné z předchozích odpovědí na interpelace, veřejně prospěšné práce a veřejná služba jako nástroj pro udržování a obnovování pracovních návyků a pracovní kvalifikace.

Takže na ty konkrétní otázky, pokud jsem si je stihl zapsat, musím odpovědět také konkrétně. Jsem si toho problému vědom. Jistě i za celou vládu mohu říci, že vláda si je toho problému vědoma. Jednak provádí, jednak připravuje další nástroje, které tento problém pomohou řešit.

Co se týká kontroly zaměstnavatelů, tak skutečně i po zkušenosti z pilotního projektu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, kdy jsem začali provádět intenzivní sdružené kontroly několika kontrolních organizací, typicky úřadů práce, inspektorátů práce a správy sociálního zabezpečení a v některých případech i za účasti dalších orgánů, ať už finančních úřadů, celního úřadu, dalších přizvaných, tak po této zkušenosti si troufám říci, že ty kontroly, které budou v masovém měřítku po prvním dubnu realizovány, situaci významně zlepší.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Čas, pane ministře, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Poslední věta. Co se týká zdravotního pojištění cizinců, to si myslím, že je problematika, která spíše spadá do kompetence ministra zdravotnictví, i když v této oblasti ministerstvo práce a sociálních věcí je spolupracovníkem, spolugestorem.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Paroubek chce položit ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, myslím, že to je chvályhodný záměr, posílit kontrolní činnost, to je ale tak jediné, co vidím jako pozitivní v uvolnění pracovníků úřadu práce. Jinak pokud jde o to, co podle mého názoru to nemůže přinést, to je, že bude chybět na úrovni okresů práce s uchazeči, činnost s uchazeči o práci a také s potenciálními zaměstnavateli těchto uchazečů. To tady bude chybět. Neumím si představit, jak se to bude dělat nějakým způsobem centralizovaně. 570 tisíc nezaměstnaných je opravdu alarmující, a já si myslím, že pokud tady jsou možná desítky tisíc lidí, které jsou zaměstnávány ilegálně, a velká část těchto lidí mohou být zahraniční pracovníci, tak to skutečně stojí za to, abychom se tím zabývali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr Drábek odpoví.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek S druhou částí vystoupení, pane poslanče, naprosto souhlasím. K první části chci uvést, že restrukturalizace úřadů práce se nedotkne práce s klienty, jak se zaměstnavateli, tak s uchazeči o zaměstnání. V žádném případě. Jde o to, abychom zefektivnili práci obslužných zaměstnanců, tedy obslužných agend, protože pokud budeme efektivněji zajišťovat něco, co se dnes dělá paralelně na 77 místech, jsem přesvědčen, že to pomůže ušetřit nemalé prostředky, které budeme naopak moci věnovat kromě kontrolní činnosti i na posílení individuální práce se zaměstnavateli a s uchazeči o zaměstnání, tak jak nakonec i v posledním období se to stalo např. při. sestavování individuálních plánů pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 5 měsíců, a i tento prvek, musím říci, se velmi osvědčil a tímto směrem chceme pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k projednávání další interpelace, kterou podává pan poslanec Antonín Seďa na ministra financí Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, veřejně jste oznámil, že vaše ministerstvo podá trestní oznámení na bývalé členy Zemanovy vlády, bývalého guvernéra České národní banky i bývalého správce konkursní podstaty banky IPB. Vaše ministerstvo zveřejnilo smlouvy o narovnání s Nomurou, ze kterých vyplývá, že český stát slíbil praktickou beztrestnost při vyšetřování kauz uvedených v příloze 5 dané smlouvy. Zejména se jedná o kauzu "české pivo" a o prodej Plzeňského pivovaru.

Vážený pane ministře, bývalá Topolánkova vláda - váš předchůdce Vlastimil Tlustý bezprecedentně zasáhl do nezávislosti justice a orgánů činných v trestním řízení. Šlo o nerovný přístup k výkonu spravedlnosti, neboť trestní stíhání, na němž neměl tehdy český stát zájem, bylo zastaveno, zatímco v jiných věcech, týkajících se normálních občanů, je dán průchod spravedlnosti. Rozhodnutí bývalé Topolánkovy vlády i vaše obhajoba smluv o narovnání s Nomurou ve věci IPB odporuje principům právního státu i principům zákonnosti.

Vážený pane ministře, podáte vy sám osobně či vaše ministerstvo trestní oznámení i na bývalé členy první Topolánkovy vlády, která uzavřela smlouvy o narovnání, ve kterých byl garantován závazek České republiky, že ovlivní trestní řízení zasíláním dopisů ve formě, uvedené v příloze 6? Nebo nehodláte měřit všem stejným metrem a spíše se budete snažit zamést trestní kauzy "české pivo", konkurs na společnost IP Banka či vyšetřování zkreslování účetnictví představenstvem IPB pod koberec? Děkuji za odpověď.
Přihlásit/registrovat se do ISP