(9.20 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Když projekt Národního centra byl zrušen mimo jiné i z důvodu faktu, že by mohlo existovat riziko, že by finanční prostředky nemusely být vyčerpány v souladu s pravidly Evropské unie včas - to jsem citovala - pak při vědomí nutnosti schválit relokaci v rámci Integrovaného operačního programu monitorovacím výborem a Evropskou komisí snad neexistuje obdobné riziko, že by Česká republika nemusela prostředky vyčerpat včas v rámci stávajícího programovacího období?

Ve své odpovědi dále uvádíte, že Ministerstvo vnitra muselo rozhodnout o tom, které dlouhodobé projekty budou realizovány jako prioritní, s tím, že za prioritní jsou považovány projekty s nejvyšší celospolečenskou důležitostí. Pokládám znovu dotaz, který jsem... (Mimo mikrofon: Teď jste mě vypnul!)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, moc se omlouvám.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane místopředsedo, dávejte pozor!

Pokládám znovu dotaz, který jsem uvedla již ve své interpelaci, a sice jaké jsou projekty s vyšší celospolečenskou prioritou než ten, který může zvýšit krizovou připravenost na mimořádné události a v konečném efektu přispět ke snížení míry ohrožení života a majetku občanů České republiky a životního prostředí v důsledku mimořádných událostí, ke zvýšení počtu zachráněných osob, zvířat, ochráněných hodnot a zmírnění škod na životním prostředí.

Pokud jde o ekonomickou stránku rozhodování o zrušení projektu Národní centrum, pak rozumím vašemu argumentu o tom, že prioritní projekty musí být v souladu s ekonomickou realitou současnou i budoucí. Vzhledem k tomu, že projekt Národní centrum byl připravován již řadu let a v přípravné fázi byly dle dosud prezentovaných informací mimo jiné vyhotoveny některé podklady nezbytné pro předložení projektu ke schválení spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie, jsem přesvědčena o tom, že jeho ekonomická stránka, a to jak v úrovni nákladů na realizaci, tak nákladů na budoucí provoz, byla již v minulosti detailně posouzena např. v rámci analýzy nákladů a výnosů, která je v případě velkých projektů povinně předkládána v rámci schvalovacího procesu jak na národní úrovni, tak v Evropské komisi, a jejíž součástí obvykle bývá mimo jiné i posouzení nulové a investiční varianty. Pokud by projekt měl generovat v budoucnu vysoké provozní náklady, nebylo by to patrné již právě z uvedené analýzy nákladů a výnosů? Pokud by tomu tak bylo a budoucí provozní náklady by se skutečně jevily jako příliš vysoké, pokračovaly by přípravy projektu až do závěru minulého roku, než by toto zjištění vedlo k zastavení projektu už dříve?

Dále ve své odpovědi uvádíte, vážený pane ministře, že projekty, které budou realizovány jako prioritní, musí jednoznačně odpovídat cílům, které má Česká republika naplňovat v dané oblasti využití prostředků Evropské unie. Jak jsem konstatovala už ve své interpelaci, projekt Národního centra byl připravován v režimu velkých projektů, to znamená jako jediný byl součástí Integrovaného operačního programu, který v prosinci 2007 - v prosinci 2007! - schválila Evropská komise. Z této skutečnosti lze vyvodit závěr, že projekt Národního centra cílům, které je třeba naplnit v dané oblasti využití prostředků Evropské unie, musel odpovídat, jinak by nemohl být Evropskou komisí takto předschválen v podobě indikativního seznamu velkých projektů. Domníváte se tedy, že v případě projektu Národního centra tomu tak nebylo? To znamená, že těmto stanoveným cílům pro využití prostředků Evropské unie neodpovídá?

K cílům a plánovaným výstupům projektu Národního centra dále uvádím, že právě vzdělávání i výcvik, tedy investice do lidských zdrojů, jsou považovány za klíčové pro další rozvoj vyrovnávání regionálních disparit a jako takové jsou Evropskou unií obecně přijímány velmi kladně. Ani sebelepší technika v tomto směru investice do lidských zdrojů nemůže nahradit, protože kvalitní technika a technologie jsou pouze jednou částí, jednou stranou mince. Nezbytný je však kvalitní lidský faktor, který se musí naučit novou a moderní techniku obsluhovat, což se neobejde bez kvalitního proškolení, výcviku a nácviku součinnosti.

Závěrem mi dovolte zopakovat některé z mých dotazů, které v rámci předchozí interpelace nebyly z vaší strany zodpovězeny, resp. odpověď nepovažuji za dostatečnou, a požádat vás, vážený pane ministře, znovu o jejich zodpovězení:

Není neekonomické s přihlédnutím k výhodnému zdroji financování ze strukturálních fondů - potřeba 15 % celkových nákladů namísto 100 % - projekt nyní rušit, resp. odmítnout možnost jeho spolufinancování ze strukturálních fondů a hledat jiné zdroje jeho financování, navíc ve chvíli, kdy v přípravné fázi bylo jistě vykonáno množství práce, vytvořena dokumentace a utraceny prostředky státního rozpočtu? Tyto prostředky nejen na úrovni státního rozpočtu, ale i na úrovni krajů a města Hradce Králové samozřejmě budou vyčísleny a budou uvedeny při jednání kontrolního výboru. Jsem místopředsedkyně kontrolního výboru a jsem ráda, že jsme tento bod zařadili do programu kontrolního výboru.

Dále se ptám, jak se subjekty, pro které byl projekt určen, to znamená složky integrovaného záchranného systému, představitelé státní správy a samosprávy na úseku krizové připravenosti, jak s těmito subjekty konzultovalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí o zrušení projektu?

A poslední otázka, podle mého názoru nejdůležitější. Jste si vědom toho, že tímto vaším postupem nemusí již Česká republika vůbec finanční prostředky z Evropské unie získat? A znovu opakuji - je si pan ministr vědom, že svým rozhodnutím, kdy vlastně výstavbu nebo zajištění Národního centra v Hradci Králové schválila i vláda, projednala Komise, byly na to určeny finanční prostředky a počítá se s ním v Evropské unii, tak že on rozhodl, že se to nebude realizovat? A znovu se ptám, jestli si je pan ministr vědom toho, že tímto postupem nemusí Česká republika vůbec finanční prostředky z Evropské unie získat.

Já očekávám, že se vyjádří i někteří moji kolegové, ale avizuji, že budu navrhovat usnesení, že nesouhlasím s odpovědí na písemnou interpelaci ministra Johna, který mi na ni odpověděl ve věci ukončení projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému v Hradci Králové. Jsem zastupitelkou města Hradce Králové, hrdě se k tomu hlásím a chci a žádám vás o podporu, aby toto centrum skutečně v Hradci Králové vzniklo. Jsme jediná republika Evropské unie, kde toto národní centrum vzdělávání není zřízeno. Myslím, že to je velká chyba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já vám tedy dám všem slovo, mám tady řadu přihlášek. Jen se chci domluvit s paní poslankyní Orgoníkovou, že ona samozřejmě pošle panu ministrovi tuto interpelaci písemně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já se domnívám, že jsem dostatečně jasně vyjádřila, že teď mluvím právě k panu ministrovi. Myslím si, že tady máme stenozáznamy a že pan ministr - nevím, z jakého důvodu se omluvil, ale jistě to byl důvod pádný - si interpelaci přečte ze stenozáznamu a odpoví na ni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlasovat o ní tedy nebudeme, protože tady není pan ministr. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že tady není, tak my o ní asi dost dobře hlasovat nemůžeme.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Ale ano, minule jsme tady hlasovali, nebyl tady ministr, nevím teď zrovna který, ale také jsme o tom hlasovali a bylo přijato usnesení, že pan ministr má znovu odpovědět.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mě tady ujišťuje personál, že skutečně to lze. Já tady mám tolik těch... Dobře, tak já dám těm... Nevím, co máte tak naléhavě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP