(9.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Teď jsem dostal informaci, že údajně ministr John je omluven do 12. hodiny, ale musím říci, že u mě omluven není, v seznamu nefiguroval, ani jsem ho nečetl na začátku schůze. To je pro mě nová informace a zřejmě je to nová informace i pro paní poslankyni Orgoníkovou.

Nicméně paní poslankyně Orgoníková se hlásí o slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vyjádřím se k interpelaci, a sice z toho důvodu, že je to interpelace závažná, musí být projednána co nejdříve, poněvadž v okamžiku, kdy nebude projednána a kdy pan ministr nezaujme odpovídající stanovisko, tak se může stát, že projekt nebude vůbec realizován a finanční prostředky do ČR z EU nedojdou. Budu interpelovat, tak aby si pan ministr mohl přečíst moji interpelaci a odpovědět na ni novou odpovědí, a pak bych navrhla usnesení a požádala bych vás, abyste moje usnesení podpořili.

Mrzí mě, že tady pan ministr není, očekávám, že se tedy zúčastní alespoň odpoledního jednání v kontrolním výboru od 14 hodin, poněvadž tento bod bude také projednáván. Takže ho i oslovím.

Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Dovolte mi však na vaše slova znovu reagovat, a to i s ohledem na skutečnost, že ne všechny mé otázky interpelace byly zodpovězeny v plném rozsahu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se a prosím sněmovnu, aby se ztišila. (Předsedající zvoní.)

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já bych kolegy a kolegyně požádala, aby to opravdu sledovali, poněvadž to je interpelace závažná a jde o finanční prostředky z Evropské unie. Byla bych ráda, kdybyste byli opravdu uvedeni do problému, poněvadž tak, jak se vytiskne interpelace, jsou to pouze slova, ale zde vás uvedu do podrobnější strategie.

Souhlasím s konstatováním pana ministra, že jedním ze specifických, ovšem nikoli strategických cílů, ke kterým se Česká republika zavázala v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů, je - cituji, "zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury". Konkrétně se Česká republika k plnění tohoto specifického cíle zavázala prostřednictvím Integrovaného operačního programu a jeho oblasti intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Tento specifický cíl se dále dělí na podporované aktivity, kterými jsou

a) vybudování informačního systému operačních středisek, integrovaného záchranného systému,

b) vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmů a poskytování humanitární pomoci, je to podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením,

c) vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik integrovaného záchranného systému, tj. vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému, jde o skutečně velký projekt,

d) pořízení technologie pro zajištění akceschopnosti integrovaného záchranného systému,

e) zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území České republiky.

Každé z těchto podporovaných aktivit byla v procesu vyjednávání finální podoby Integrovaného operačního programu přiřazena odpovídající alokace, pomocí níž budou vymezené cíle, resp. podporované aktivity realizovány.

Aktivita c), která měla být naplněna právě realizací projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému, stejně jako vámi zmíněné projekty, které by zrušení projektu Národního centra měly nahradit, směřuje do oblasti infrastruktury integrovaného záchranného systému, a to konkrétně do oblasti infrastruktury vzdělávání a výcviku pro integrovaný záchranný systém, jak je detailněji popsáno v prováděcím projektu Integrovaného operačního programu. Jde např. o pasáž o velkém projektu, který je v projektu uveden na str. 128, což si můžete vyhledat.

Oblast modernizace a rozšíření technologií jednotlivých částí integrovaného záchranného systému, kterou ve své odpovědi uvádíte, pak řeší zejména aktivita d), tj. pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti integrovaného záchranného systému, a rovněž aktivita e), zřízení kompaktních a koordinačních center po celém území České republiky, přičemž každá z těchto aktivit má v Integrovaném operačním programu alokovány určité finanční prostředky.

Ve své odpovědi píšete, vážený pane ministře, že právě na modernizaci a rozšíření technologií jednotlivých částí integrovaného záchranného systému bylo potřeba najít finanční zdroje, protože dle odhadu, který máte k dispozici, finance chybí. Znamená to tedy, že alokace určená na shora uvedené aktivity d) a e) jsou již vyčerpány, přičemž stanovených cílů dosud nebylo dosaženo?

Současně zmiňujete, že podobná situace, tedy nedostatek finančních zdrojů, je, i pokud jde o naplnění strategie Smart Administration. Projekt Národního centra ani další aktivity uvažované v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu však do strategie Smart Administration nespadají. Jde o navazující projekty, tzn. mají-li být potřeby Smart Administration, prioritní osa 1 a 2 Integrovaného operačního programu, pokryty prostředky, které se uvolní v případě nerealizování projektu Národního centra, bude nutné provést realokaci prostředků mezi prioritními osami, což implikuje změnu Integrovaného operačního programu a její schválení Evropskou komisí.

Jste si, vážený pane ministře, vědom skutečnosti, že změna operačního programu je relativně složitý a přesně definovaný proces - nutnost seznámení členů monitorovacího výboru a schválení změny z jejich strany před samotným předložením změny Evropské komisi - který může trvat dlouho a jeho výsledek není dopředu zaručen? Změna nemusí být schválena a následně již do konce programovacího období nebude možné prostředky vyčerpat. Když ve své odpovědi uvádíte, že Česká republika o žádné prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie nepřijde. Ze zkušenosti jiných operačních programů víme, že proces změny trval až rok a ne vždy byla změna operačního programu schválena tak, jak byla předložena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP