(12.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Pokud jde o krajské hygienické stanice, tam se navrhuje zrušit přílohu číslo 3 zákona č. 258, která jmenovitě vymezuje územní pracoviště krajských hygienických služeb. Tato pracoviště jsou vnitřní součástí každé krajské hygieny a zákon č. 258 jim nestanoví žádné konkrétní úkoly, ty jsou uvaleny právě na ty krajské stanice. A aby mohly krajské hygienické stanice svou strukturu optimalizovat, to znamená nikoliv všechny zrušit, ale pouze některé utlumit, tak jak potřebují samy, a vědí to nejlépe ředitelé krajských hygienických služeb, se navrhuje, aby v zákoně bylo vyjmenování těchto územních pracovišť zrušeno a nemusela být nuceně udržována a zůstala pouze tam, kde jsou opravdu podle potřeb té krajské hygieny zapotřebí.

To je jedna polovina, jeden pozměňovací návrh, a ten ministerstvo plně podporuje.

Druhý návrh poslance Borise Šťastného, který se týká, nebo pardon, pana poslance Šnajdra, vznesený na zdravotním výboru věci tuberkulózy, k němu konstatuji, že ve většině evropských států bylo zrušeno povinné očkování na tuberkulózu u novorozenců a u nás bylo zrušeno vyhláškou 537/2006, její úpravou v roce 2010, kdy byla zavedena selektivní BCG vakcinace novorozenců pouze v riziku této infekce, a v reálu ji provádí kalmetizační pracoviště. V praxi to znamená, že BCG vakcinace se již na novorozeneckých odděleních neprovádí, a z tohoto důvodu se jeví jako nadbytečná dikce § 47a zákona 258, která stanoví, že očkování proti TBC provádějí lékaři v novorozeneckých odděleních porodnic, a tudíž se doporučuje, aby zajišťovali toto očkování pouze odborní pneumoftizeologové.

Tedy k tomu, co tu přednášela paní poslankyně Marková, musím říci, že to byla obhajoba toho, co už bylo zrušeno ve vyhlášce, a nyní se pouze touto vyhláškou slaďuje dikce v zákoně víceméně formálního charakteru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se na případnou další přihlášku do rozpravy. Paní poslankyně Marková.

Jen si dovoluji upozornit, že je 12.52 hodin, bude zasedat také organizační výbor, ráda bych tento bod doprojednala, takže prosím, abyste se zřetelem k tomu vážili své vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já jsem si samozřejmě byla toho vědoma, když jsem to přednášela, že to už bylo zrušeno. Upozorňovala jsem na to, že diskuse k tomu neproběhla zase až tak, abychom mohli jednoznačně říci, že byla správná, a to, co jsem tady přednášela, bylo důkazem toho, že to skutečně asi správná změna nebyla.

A teď ještě k tomu, co tady zaznělo. Možná že by stálo za to si trošičku osvěžit paměť. My, co si pamatujeme možná minulé období, tak si vzpomínáte jistě, kolegyně a kolegové, že tady probíhala mnohokrát velmi vzrušená debata právě na téma hygienických stanic a rušení zdravotnických ústavů, a to v souvislosti s interpelací písemnou, která byla na bývalou paní ministryni Juráskovou ze strany sociálně demokratických a komunistických poslanců a poslankyň, protože právě se hovořilo o tom, že Ministerstvo zdravotnictví bez opory v zákoně začalo dělat změny ve struktuře zdravotnických ústavů, to znamená, že byly vlastně tyto změny nezákonné, byly v Poslanecké sněmovně odmítnuty a byly jakoby zastaveny, protože tehdy pro to tady byl dostatek hlasů. Možná si pamatujete ten boj bývalého našeho kolegy Ludvíka Hovorky, který právě vznesl mnoho připomínek proti tomu, aby se bez opory v zákoně Ministerstvo zdravotnictví zabývalo těmito změnami.

Jenom připomínám, že zdravotnické ústavy vlastně jsou velmi důležité právě v oblastech ochrany a podpory zdraví, monitorování zdravotních stavů a životních podmínek obyvatelstva, hodnocení a řízení zdravotních rizik, výchovy ke zdraví, pracovního lékařství či poradenství, včetně HIV, očkování včetně toho požadovaného státem atd. A že k těm změnám docházelo ze strany Ministerstva zdravotnictví bez toho, že by existovala nějaká analýza, že by to bylo potřeba. A mluvilo se o tom právě v té interpelaci, kterou tady mám teď před sebou.

Právě proto to připomínám, že ministerstvo, když cítí, že opora tady bude těch 118 poslanců, tak že dokáže úplně všechno bez toho, že by se zamýšlelo nad tím, jestli to je, nebo není správné.

Já si myslím, že takováto restrukturalizace zdravotních ústavů je špatný krok a že to je špatný krok směrem k obyvatelstvu České republiky. Tady se tomu dává podpora a dodatečně se dává do zákona něco, co Ministerstvo zdravotnictví v podstatě udělalo bez opory v zákoně. A myslím si, že bychom na to neměli kývat, a navíc se tím znehodnocuje ta novela, která tady původně byla, která byla bezproblémová, ale těmi pozměňovacími návrhy je absolutně nepřijatelná pro nás, pro poslance a poslankyně za KSČM. Děkuji. (Potlesk klubu poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Markové. Zeptám se ještě na přihlášky do obecné rozpravy. Pan kolega Bublan se hlásí.

Dámy a pánové, je 12.56. Pokud budu mít ještě nějakou další přihlášku po panu kolegovi Bublanovi, tak přeruším projednávání tohoto bodu. Pan kolega Bublan má slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jenom k tomu, co říkal pan ministr o tom zrušení zdravotních ústavů a přenesení činnosti na soukromé subjekty.

Já musím přiznat určitý střet zájmů, protože můj syn pracuje ve Zdravotním ústavu v Brně, zabývá se měřením hluku. Musím si občas vyslechnout takové ty stížnosti, které spočívají v tom, že když si nějaký soukromý subjekt požádá o změření hluku, protože to potřebuje kvůli nějaké stavbě nebo zavedení nějakého provozu, a dostane výsledky ze zdravotního ústavu, které jsou neuspokojivé, tak se obrátí na soukromou firmu, která dělá tu samou činnost, a od ní dostane výsledky, které jsou v normě, a může klidně si stavět a dělat dále, i když ten hluk je tam třeba větší. Jsou tedy velké rozdíly mezi tím, jak měří soukromá firma a jak měří ten státní subjekt, to znamená zdravotní ústav.

Tak se chci zeptat pana ministra, jak to tedy bude kdo kontrolovat, ty výsledky, a zda skutečně nebude narušena taková ta snaha o to, aby lidé žili v bezpečí a nebyli narušováni těmito vlivy. Protože tady jde o peníze a možná i o ty budovy, které zdravotní ústavy dosud mají, a v tom bude asi ten největší problém. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bublanovi. Prosím o případnou další přihlášku. Ale pane ministře, tak jste ale vážně ten poslední, komu ještě slovo dám v obecné rozpravě.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já jenom jedním slovem, že ty laboratoře musí mít certifikát, který jim umožňuje, aby tuto činnost vykonávaly.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu, přistoupíme k rozpravě podrobné, přihlášeni jsou pan kolega Šťastný a pak pan kolega Šnajdr.

 

Poslanec Boris Šťastný: Dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k usnesení výboru pro zdravotnictví číslo 16 ze 4. schůze, a to v tomto textu:

V bodě 1 se v § 47a odst. 1 a 2 slovo "státní" zrušuje.

Zdůvodnění: Jde o legislativně technickou změnu, protože v celém návrhu zákona se hovoří o příspěvkové organizaci, v těchto dvou bodech se tam omylem dostalo slovo "státní" navíc - státní příspěvková organizace. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šťastnému. Prosím nyní pana poslance Marka Šnajdra.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, já velice rychle jenom v této podrobné rozpravě se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem již odůvodnil a který máte na svých stolech. Současně si dovolím navrhnout procedurální návrh, aby mezi druhým a třetím čtením byla lhůta 48 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP