(11.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dalším bodem je bod číslo 2. Je to

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 129/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 129/4. Vítám mezi námi senátora Petra Pakostu a prosím, aby se nejprve za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, o tento úvod.

Zároveň oznamuji, že o omluvení své neúčasti na jednání Sněmovny dne 10. a 11.  2. z osobních důvodů žádá paní poslankyně Jaroslava Schejbalová.

Pan ministr Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád Senátu poděkoval za projednání novely zákona o DPH, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Jenom si dovoluji připomenout, že vedle transpoziční povinnosti jsme schválili také některá opatření vedoucí proti daňovým únikům v oblasti DPH.

Senát přijal dva pozměňovací návrhy. Já bych se chtěl v této chvíli omluvit za to, že jsem nezareagoval v Senátu tak rychle, jak jsem měl, neboť pozměňovací návrh, který teď okomentuji a který byl předložen až na plénu, nikoli ve výboru a byl předložen jistě v dobré vůli, tak já jsem ho v tu chvíli, kdy jsem se s ním seznamoval v těch několika minutách před hlasováním, pokládal rovněž za vhodný a neměl jsem žádné námitky proti jeho přijetí. Po podrobné analýze s legislativními experty v oblasti daňové legislativy DPH však bylo objeveno, že ďábel je skryt v detailu a já se dodatečně omlouvám panu senátorovi i Senátu, že jsem ten detail neodhalil během těch několika minut a musím tu připomínku k tomuto pozměňujícímu návrhu vznést až teď.

Ten pozměňovací návrh, který se týká § 73 odst. 1 písm. a), byl odůvodněn snahou, jistě dobře míněnou - a mně se tak také jevila - že usnadní podmínky pro plátce daně. Za prvé je však potřeba k tomu říct, že v tom novém ustanovení, které schválila Poslanecká sněmovna, je důsledně promítnuta a zavedena judikatura soudního dvora Evropské unie, zejména rozsudku ve věci Terra Baubedarf, nicméně mnohem zásadnější argument jsou praktické dopady, které by při svém důsledku při výkonu správy i při účetnictví nijak plátcům situaci neusnadnil, ale paradoxně by přinesl ještě větší administrativu a vedení záznamů a evidence pro daňové účely.

Pozměňovací návrh se totiž vztahuje pouze ke zdaňovacímu období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, to znamená zboží bylo dodáno nebo služba byla poskytnuta, ale nikoli již uplatnění odpočtu daně z přijaté zálohy, tedy úplaty, kde by platil návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou v plném rozsahu. A rovněž se nevztahuje k situaci, kdy plátce obdrží od svého dodavatele daňový doklad po lhůtě, po předložení daňového přiznání, např. až 26. února nebo kdykoli později. Tedy po přijetí pozměňovacího návrhu by neplatily stejné podmínky pro uplatnění nároku na odpočet v různých obdobích. To by znamenalo ještě větší administrativu pro plátce a velké problémy s nastavením účetních a evidenčních systémů.

Omlouvám se proto ještě jednou, že tato fakta mi nedošla v Senátu při projednávání, a dovoluji si tedy požádat, aby Poslanecká sněmovna schválila novelu ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi a zeptám se nejprve, zda se chce k těmto pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Má tedy slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pan ministr tady okomentoval ty dva pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu. Musím říci, že ten první pozměňovací návrh, který se týká uplatnění nároku na odpočet daně, k tomu mám postoj celkem neutrální, ten druhý je spíše legislativně technický.

Já bych se chtěl tímto, paní předsedkyně, přihlásit potom do rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Vaše přihláška byla první, takže slovo bude mít pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já jsem se k tomuto návrhu zákona vyjadřoval samozřejmě již jako zpravodaj, když se projednával na půdě Poslanecké sněmovny. Vyjadřoval jsem určité pochybnosti o § 109.

Musím říci, že poslanecký klub sociální demokracie nepodpořil zákon, nebo nepodporoval zákon jako celek právě z důvodu sporného § 109, což je ručení za daň. Já nevím, jestli si řada z vás uvědomuje, o co se vůbec jedná, ale pokud by byl přijat tento § 109 v tom znění, v jakém je, tak v podstatě příjemce zdanitelného plnění vždy, vždy ručí za nezaplacenou daň, kterou měl odvést plátce k tomu příslušný a povinný, protože tak jak je to napsáno, a já mohu ocitovat: slova jako věděl nebo měl vědět nebo mohl vědět, že ten, kdo je povinen k zaplacení daně, nezaplatí, tak to jsou slova tak vágní, že se opravdu dají vysvětlovat - a mám na to i určitý právní rozbor - tak, že já budu vždy povinen, pokud budu příjemcem zdanitelného plnění a ten, který je povinný plnit, odvést daň, nezaplatí, tak já jsem mohl vždycky předpokládat, že asi on nezaplatí. A myslím si, že má s tímto paragrafem problém i podnikatelská obec. Já vím, že byl diskutován i v rozpočtovém výboru, kde právě pochybnosti k tomuto § 109 byly vyjadřovány.

Domnívám se, že se stát tak zbavuje své odpovědnosti vybírat daň a přenáší to bohužel na někoho jiného, na podnikatele, event. živnostníky. Pan ministr tady při projednávání argumentoval tím, že důkazní břemeno bude na Ministerstvu financí. No, i to si myslím, že je velice sporná věc, aby důkazní břemeno bylo na straně Ministerstva financí. To jste řekl, pane ministře!

Klub sociální demokracie nepodpoří ani senátní verzi, nepodporuje samozřejmě ani sněmovní verzi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Votavovi. Mám zde pana senátora i pana ministra. Pokud samozřejmě pan ministr chce s přednostním vystoupením, jistě. Prosím, pan ministr Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já jsem poprosil pana senátora o poshovění, protože jsem chtěl ihned fakticky reagovat na pana poslance Votavu.

My jsme tuto diskusi vedli mnohokrát a zcela oprávněně. Já chápu obavy, když si to někdo přečte poprvé a když si přečte jenom jeden paragraf, aniž by četl zákon jako celek, a především aby ho četl v souvislosti s novým daňovým řádem, který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2011. Není samozřejmě pravda, že ručí vždy. Ručí pouze v zákonem vyjmenovaných případech. Ve standardní situaci, kdy prostě někdo neodvede DPH, zkrachuje nebo uteče a ten nešťastník, který od něj odebral zboží, tak za něj prostě neručí. Ručí pouze v případech, kdy mu lze dokázat, že musel vědět - např. odebíral pohonné hmoty hluboko pod cenou na burze, takový typický příklad, ne úplně neběžný v českých podmínkách - že prostě musel vědět, že s tím zbožím nemusí být něco v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP