(10.40 hodin)

 

Poslanec Radim Vysloužil: Já jenom doplním, že Kimberleyský proces je mezinárodní fórum států a zástupců organizací diamantového průmyslu a občanských organizací, které na základě rezolucí OSN připravilo návrh systému mezinárodní certifikace surových diamantů.

Česká republika, jak bylo řečeno, byla už součástí tohoto procesu před vstupem do Evropské unie. Po vstupu do Evropského společenství 1. 5. 2004 přestala být přímým účastníkem procesu a stala se účastníkem prostřednictvím Evropské unie.

Současná tato novela řeší ustanovení týkající se například propadnutí věcí, obcházení zákonných povinností využíváním osob, které nejsou za své jednání odpovědné, například děti, nebo problematiky sankcí za nezákonný dovoz nepodnikajícími fyzickými osobami. Dotčené subjekty jsou celní orgány a osoby nakládající se surovými diamanty.

Navrhovaná novela není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s akty práva Evropské unie a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď otevřu obecnou rozpravu k diamantům. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí, jak vidím, ani tu nemám žádnou písemnou přihlášku. Tak tedy v tom případě obecnou rozpravu můžeme ukončit. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání, ale to zase musím zagongovat.

  

Takže prosím, budeme hlasovat o návrhu, který dal organizační výbor, abychom tento zákon přikázali k projednání hospodářskému výboru pouze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46. Přihlášeno je 175, pro hlasovalo 126, proti žádný. Takže to přikázání bylo provedeno a rozhodli jsme tedy v prvém čtení o přikázání a můžeme to prvé čtení ukončit, k bodu číslo  16.

 

Máme tu bod číslo

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

Prosím Miroslava Kalouska, aby uvedl finančního arbitra.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo.

Novela zákona o finančním arbitrovi v sobě obsahuje dvě zásadní změny. Za prvé je to rozšíření působnosti finančního arbitra, a tím reagujeme na příslušnou část směrnice Evropského parlamentu a rady o spotřebitelském úvěru a ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Tím druhým důvodem je odstranění nesystémového postavení finančního arbitra, nebo ukotvení finančního arbitra v našem ústavním systému, který je v rozporu s evropskými normami. Finanční arbitr je dodnes součástí České národní banky, kam to zcela jistě nepatří, protože finanční arbitr je součást moci výkonné a jeho umístění do struktury České národní banky do značné míry jakoby porušuje systém nezávislosti centrální banky na moci výkonné.

Z toho důvodu navrhujeme zřídit Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu, která bude hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Tím vyhovujeme premise, že je primární povinností státu zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky Evropské unie.

Se změnou organizačního uspořádání se samozřejmě mění i úprava platových podmínek, a to způsobem standardním pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance organizačních složek státu, což zcela jistě nepotěší zaměstnance Kanceláře finančního arbitra, neboť Česká národní banka má platové podmínky poněkud velkorysejší než organizační složky státu, ale takový už je život.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám - tady se přiznám, tady mám poslance Michala Doktora uvedeného jako zpravodaje. (Poslanec Doktor reaguje z místa a přichází. U stolku zpravodajů sedí stále poslanec Michálek. Smích z lavic.) Takže pan poslanec Doktor, tak ano, přece jenom, dobře. (Poslanec Michálek odchází do své lavice.) Můžete.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan kolega se na místě zamyslel a rozhodl se setrvat.

Já bych s dovolením doplnil vystoupení pana ministra financí o některé informace, které v souhrnu zapadají do jeho úvodního slova. Na druhou stranu bych řekl, že pro rozhodování Poslanecké sněmovny o skutečném obsahu, a řekněme, že skutečným obsahem hlasování bude formát sněmovního tisku, který bude připraven k závěrečnému hlasování - tedy po proceduře, kterou bude projednávání tohoto sněmovního tisku na půdě rozpočtového výboru, a případných přijatých korekcích musí být návrh takového znění zákona, který za prvé zohlední fakt, že řada efektů, které zmínil pan ministr financí, byla už na samém začátku při vzniku instituce finančního arbitra založena Poslaneckou sněmovnou. Ve smyslu jisté kontinuity a nikoliv nastolené diskontinuity bude nepochybně nutné se zamyslet nad některými komponenty, které jsou vyjádřeny v ambici vlády, respektive sněmovním tisku 224.

Pan ministr řekl, že z jeho pohledu tento sněmovní tisk naznačuje dvě změny. Já řeknu, že tedy z mého pohledu jako zpravodaje se týká spíše tří okruhů.

Tím prvním bude - ve shodě s panem ministrem osvědčuji, že je to trend, který Česká republika musí sledovat a je svým způsobem i žádoucí, a její zvýšená ochrana spotřebitele tady v oblasti finančních produktů je rozšíření kompetencí finančního arbitra.

Tím druhým je změna delegace, respektive změna ustanovování finančního arbitra a obsazení funkce, kde tedy z volby Poslaneckou sněmovnou, tak jak probíhala doposud, přechází na jmenování vládou na návrh ministra financí.

Třetí změnou je změna odměňování arbitra a jeho zástupce. Tady musím mírně korigovat slova pana ministra financí v tom ohledu, že plat arbitra je odvozen nikoliv ze zvyklostí daných Českou národní bankou a jejím prostředím, ale usnesením Poslanecké sněmovny. Je to Poslanecká sněmovna, která v souladu se zvyklostmi, respektive konstrukcí, je přijatou tím základním zákonem, ustanovila plat finančního arbitra a jeho zástupce.

A čtvrtou změnou je ta procedurální věc spojená se změnou účinnosti, respektive s účinností jako takovou. Účinnost zákona je nastavena k 1.  červenci roku 2011. Z logiky věci, zejména z těch procedurálních věcí spojených s rozšířením kompetencí a zvětšením toho týmu, který představuje Kancelář arbitra, je toto ustanovení naprosto logické. Na druhou stranu v odvozených důsledcích vázaných zejména k odměně je toto ustanovení při nejmenším těžkopádné. Přece jen byl finanční arbitr bez ohledu na tuhle tu funkci, teď zastává, včetně jeho zástupce, zvolen Poslaneckou sněmovnou v místě a čase, které byly charakterizovány nějakými pravidly hry, a my touto změnou pravidel nikoliv v poločase, ale lehce za ním z hlediska mandátu obou dvou mužů, respektive obou dvou pánů vykonávajících svěřenou funkci, tato pravidla hry měníme.

To jsou nepochybně věci, které si zaslouží debatu na půdě rozpočtového výboru. Je zbytečné se podle mě teď vysilovat tím, jaký formát je komu z nás bližší. Rozpočtový výbor je nepochybně pravou půdou, kde tato debata má být vedena, a Sněmovna jako suverén rozhodne o závěrečném tvaru zákona.

To je z mého pohledu vše. Předloha je rozhodně způsobilá k projednání na půdě rozpočtového výboru a zatím žádný jiný návrh k projednání na půdě jiného výboru nenavrhuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP