(9.40 hodin)
(pokračuje Singer)

Nejsem úplně přesvědčen, jinými slovy, že je nutné, aby - a tady myslím, že mluvím v souladu s ekonomickou teorií i praxí, názor na výši devizových rezerv se prostě stále mění. My v tuto chvíli reflektujeme různost názorů tím, že nemáme v plánu s nimi, s jejich objemem nic dělat. Připomínám ale, že bude-li ekonomika stále stejným způsobem existovat, to znamená kurs bude posilovat a ekonomika bude růst, bude relativní význam rezerv klesat. Jinými slovy, držíme-li rezervy fixně na stejné částce v dolarech či eurech, tak jejich objem vůči ekonomice se zmenšuje, takže dříve nebo později, a ne zase tak daleko, můžeme vlastně poloviční relativní výše dosáhnout. To jenom upozorňuji, protože rozměr ekonomiky možná pro někoho překvapivě roste vůči eurům či dolarům o 5 až více procent ročně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych přece jenom dovětek k odpovědi pana guvernéra, a to nechci jeho odpověď doplňovat. Na druhou stranu tomuto tématu - roli devizových rezerv a přepočtenému objemu ztráty, která vzniká sterilizací devizových rezerv na účtu České národní banky - se tady věnujeme už opakovaně s tím, že pan kolega Braný má tento dotaz ve svém rejstříku spíše několik let, a možná, že by stálo za úvahu, aby některé ze speciálních jednání rozpočtového výboru, například na půdě České národní banky, se věnovalo speciálně tomuto fenoménu, respektive jedna z podkapitol programu jednání byla vedena přesně na tohle téma.

Řekl bych, že stojí za to si říci, zda Česká národní banka nějakým zásadním způsobem přehodnotí dosavadní strategii, případně zda ze spolupráce České národní banky a vlády a případně nějakých nových operací, které teď nedokážu dohlédnout, budou devizové rezervy narůstat a Česká národní banka bude znovu prostřednictvím sterilizace devizových operací ovlivňovat, respektive zmírňovat apreciaci kursu. Řekl bych, že další z otázek má být, zda nominální objem devizových rezerv má růst, protože z logiky věci je jasné, že z hlediska celkového objemu po přepočtení kursem jejich vliv na ekonomiku, respektive role celkového objemu slábne, jak řekl pan guvernér.

Tolik jenom na doplnění, nebo spíše námět na naše příští jednání. Myslím, že z formálního hlediska je možné debatu už uzavřít.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vypadá to, že jsme opravdu debatu vyčerpali. Můžeme ukončit všeobecnou rozpravu. Otevřel bych rozpravu podrobnou. Prosím, pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Přednesu návrh na usnesení, který doporučuje Poslanecké sněmovně usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 39, usnesení rozpočtového výboru ze 3. schůze dne 9. září 2010: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci/III (Zprávu o měnovém vývoji za 1. pololetí)."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, usnesení máme. Do podrobné rozpravy se už nikdo nehlásí, takže ji můžeme také ukončit.

  

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jste před chvílí vyslechli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 pro hlasovalo 130, proti 2. Usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme tedy zřejmě vyčerpali všechny tři body, které se týkaly České národní banky. Pan poslanec Vidím. (Ne k tomuto bodu.) V tom případě bych poděkoval panu guvernérovi a poprosím pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, Poslanecká sněmovna zařadila do pořadu této schůze Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Vyhlašuji tedy lhůtu pro podávání návrhů k tomuto bodu do příštího úterý 8. února do 15 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme na další bod, kterým je

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tady je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych na počest pana guvernéra, který právě odešel, předložil návrh zákona, který se týká výlučně jeho instituce, a je to novela zákona o České národní bance, která plní povinnost transponovat příslušná nařízení, která se týkají zkvalitnění dohledu nad makroekonomickým prostředím v Evropské unii. Týká se to nařízení o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem, nařízení o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a nařízení o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Takto diverzifikováno je to proto, že zdaleka ne ve všech zemích Evropské unie došlo k osvícenému procesu, jako je v České republice, kde je integrovaný orgán dohledu nad všemi těmito produkty a službami, a tím je Česká národní banka. V řadě zemí je to diverzifikováno a orgánů dohledu je tam několik. Prostřednictvím těchto nařízení vznikne evropský systém orgánů dohledu, který se vedle národních orgánů skládá také z Evropské rady pro systémová rizika a tří evropských orgánů dohledu, to jest Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Na tomto místě bych rád zdůraznil, že se jedná výlučně o posílení informační povinnosti, koordinaci. Nedochází k žádnému přesunu pravomocí od národního orgánu dohledu k těmto nově zřizovaným evropským institucím. Upozorňuji, že tento proces by byl pro Českou republiku mimořádně nežádoucí a nelze ho připustit. Kdyby pro nic jiného, tak proto, že Česká republika je do určité míry specifická tím, že 99 % jejího bankovního trhu tvoří dceřiné společnosti, které podléhají českému orgánu dohledu, ale jsou to dceřiné společnosti zahraničních matek, to znamená oslabení kompetencí národního orgánu dohledu je v přímém rozporu se zájmy České republiky. K ničemu takovému v tomto případě nedochází.

Nařízení, která jsem citoval, jsou účinná od 1.  1. 2011, to znamená praxe už fakticky probíhá. Česká národní banka je součástí a členem těchto institucí. To znamená, že předloženou novelu lze pojmenovat také jako formální akt, který zakotví tuto již probíhající praxi do právního řádu České republiky. Proto si vláda dovoluje požádat o schválení podle §  90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již zde bylo zmíněno panem ministrem, předložený vládní návrh zákona vychází z povinnosti dostát závazkům, které vyplývají České republice z členství v Evropské unii, vedoucí k zajištění plné slučitelnosti českého právního řádu s právem Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP