(9.20 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2009/2009, označenou jako sněmovní tisk číslo 16, projednal rozpočtový výbor dne 11. srpna roku 2010. Tento dokument předložil kolegyním a kolegům, členům rozpočtového výboru, vrchní ředitel Frait.

Po mé zpravodajské zprávě vám rozpočtový výbor doporučuje přijmout usnesení, které formálně zopakuji v podrobné rozpravě, nicméně mohu zřejmě říci, že toto doporučení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2009/2010."

V dovětku bych řekl k rozpravě a k atmosféře, která doprovázela projednání tohoto dokumentu na půdě rozpočtového výboru, že debata kolegů a kolegyň byla věnována zejména zátěžovým testům České národní banky, které provádí na finančním trhu, resp. zejména v oblasti bankovního sektoru, a druhá část debaty byla věnována makroekonomickému prostředí a odhadu zejména vnějších vlivů působících na ekonomiku České republiky a stabilitu finančních trhů v následujícím období, vyjádřeném v tomto dokumentu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu. Není nikdo, kdo by se ke stabilitě finančního trhu přihlásil, nechce ho znejistit. Takže pokud nikdo, ukončím obecnou rozpravu a můžeme otevřít rozpravu podrobnou a prosím zpravodaje pana poslance Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Formálně zopakuji v podrobné rozpravě návrh na usnesení Poslanecké sněmovny: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě rok 2009/2010."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, zřejmě k tomu už v podrobné nikdo nemá připomínku, takže můžeme podrobnou rozpravu ukončit a budeme rovnou hlasovat o návrhu usnesení, který jsme právě vyslechli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 přihlášeno 161 pro hlasovalo 136, proti 2. To znamená, že text usnesení byl schválen.

 

Projednali jsme bod číslo 87 a můžeme k bodu 89.

89.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2010
(Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2010)
/sněmovní tisk 51/

Zprávu předkládá guvernér České národní banky, který v tomto případě je oprávněn se účastnit schůze Sněmovny a musí mu být uděleno slovo. Podle zákona je totiž Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji, a proto bych poprosil nejdřív guvernéra Miroslava Singera, aby sám tu zprávu uvedl. My jsme ji obdrželi pod názvem Zpráva o inflaci III 2010, takže k tomuto.

Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážené přítomné, vážení přítomní, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vám velmi stručně uvedl zprávu o inflaci, dokument ze srpna loňského roku.

Předpokládám, že zpoždění mezi vytvořením zprávy a jejím projednáváním je odrazem klidu na frontě přírůstku cen. Dovolím si nicméně poznamenat, že její projednávání trošičku nešťastně spadlo do období, kdy máme karanténu na téma výroků, které mohou ovlivnit trh. Pokusím se potom v případných dotazech poněkud bruslit, případně jim předejít tím, že se pokusím updatovat nebo upřesnit, jak vidíme v tuto chvíli primárně budoucí vývoj.

Ještě předtím, než však toto učiním, dovolím si poznamenat, že se změnila struktura té zprávy. Zpráva se stala podmnožinou toho, co projednala bankovní rada před svým rozhodováním o sazbách, což předtím nebývalo. Pokrývá zhruba 95 % materiálů, které máme k dispozici, když o sazbách rozhodujeme. Cílem bylo poskytnout publiku ještě více informací, a to pokud možno ve stejné struktuře, v jaké přemýšlí bankovní rada v České národní bance o budoucích rozhodnutích.

Po této informaci už přikročím k tomu, co se změnilo.

Vývoj cen je plus minus v souladu s tou zprávou o inflaci, resp. s prognózou v ní obsaženou, tak jak je tam popsáno. V tuto chvíli jsme nepatrně nad inflačním cílem z hlediska celkového indexu, z hlediska indexu relevantního pro měnovou politiku jsme ještě dokonce poměrně výrazně pod, byť už v intervalu. To, co je důležité - cenové tlaky, inflační tlaky přicházejí principiálně ze zahraničí, případně z oblasti regulovaných cen, ovšem regulované ceny v podstatě jenom odrážejí principiálně ceny energie, jinými slovy opět zahraniční tlaky. Naopak uvnitř ekonomiky zatím žádné inflační tlaky nepozorujeme.

Pokud jde o kurs, ten se v tuto chvíli, poté co byl loni o něco slabší, než jsme čekali, naopak nachází už trošičku výrazněji od hodnoty, kterou jsme očekávali, což samozřejmě má implikace pro naše rozhodování o sazbách, protože kurs je přísnější, než jsme čekali.

Z hlediska hrubého domácího produktu se česká ekonomika vymanila z recese. V tuto chvíli, minulý rok jsme mezitím, co byla tato zpráva o inflaci zveřejněna, prognózu hrubého domácího produktu, který s určitostí budeme znát v půlce roku, poněkud změnili směrem vzhůru. Naopak pro letošní rok jsme mírně pesimističtější, což je dáno principiálně tím, že jsme neočekávali v době, kdy jsme připravovali tuto zprávu o inflaci, to, že fiskální konsolidace u nás i v Evropě proběhne tak dramaticky. Dovolím si říct, že neprobíhá dramaticky proto, že by to v mnoha zemích někdo chtěl, ale proto, že se prostě musí.

Z hlediska trhu práce - ten negeneruje žádné tlaky a v tuto chvíli se i přírůstek průměrné mzdy udržuje na velmi nízkých hodnotách.

S tímto si dovolím už jenom upozornit, že mezi tímto dokumentem vznikla nová prognóza 4. listopadu a příští týden bude projednána zpráva o inflaci, první z tohoto roku. Takže čerstvý dokument bude k dispozici po příštím čtvrtku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvod a zase bych teď požádal pana poslance Doktora. Zprávu totiž projednal rozpočtový výbor, usnesení máme jako tisk 51/1. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Zprávu o inflaci v roce 2010, označenou jako III, projednal rozpočtový výbor dne 9. září 2010 při jednání, které bylo zorganizováno na půdě České národní banky.

Chtěl bych ujistit pana guvernéra, že z hlediska časové prodlevy projednávání tohoto dokumentu v závěrečném čtení na půdě Poslanecké sněmovny prožíváme spíše šťastné období, neb jeho předchůdce pan guvernér Tůma tady zažíval daleko větší diferenci mezi obdobím, kdy vznikly dokumenty České národní banky, a tím, kdy byly posléze projednávány v závěrečném hlasování Poslanecké sněmovny. Ta diference mnohdy byla větší než rok, rok a půl i dva, což bylo poměrně smutné období. Z tohoto pohledu mají nepochybně poslanci a poslankyně Parlamentu příležitost věnovat se dokumentům České národní banky a zejména těm údajům, které dokumenty popisují, v daleko efektivnějším způsobu projednávání a mohou brát jejich sdělení i daleko vážněji, řekl bych ze svého pohledu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP