(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní by se měl slova ujmout zpravodaj pro prvé čtení poslanec Stanislav Huml. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dobrý den. Já mám připravenou zpravodajskou zprávu, která v podstatě kopíruje přesně to, co řekl můj předřečník. Nutno říct, že to je návrh, který má hlavu a patu. Na druhou stranu je tady stanovisko vlády, které je zamítavé a negativní a ten důvod je ten, že vláda sice souhlasí s východisky, které návrh má, ale tvrdí, že je příliš dílčí ve vztahu k oblasti celého širokého problému existence činnosti technických stanic. Vláda sama prohlašuje, že připravuje širší novelu, která bude přijata v nejbližší době a která tento problém bude řešit. A pro úplnost. Vláda upozorňuje, že změny navržené v novelizačních bodech 3 a 4 s tím, že předpokládají stanovení povinnosti prováděcím právním předpisem a objektivní stránku správního deliktu vymezují značně neurčitě, překračují rámec požadavků ústavního pořádku. To je myslím podstatná věc, která bohužel v tom stanovisku zazněla.

Tolik moje předkládací zpráva a já budu navrhovat v podrobné rozpravě, aby se s tím zabýval hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Děkuji zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Šidla.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom velice stručně v obecné rozpravě k této novele zákona č. 56/2001 Sb. Musím předeslat, že plně podporuji, a se mnou i poslanecký klub KSČM, tuto novelu, protože si říkáme, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Bývá to tady zvykem, že vláda často slibuje, kolik legislativních kroků ve svém období udělá, a končíme tím, že skončí poslanecké volební období a zákon nedozná žádné změny. Proto si myslíme, že iniciativa Karlovarského kraje je na místě, protože postupnými novelami zákona 56, a bylo jich již 16, došlo k úplnému vypuštění možnosti uložit stanicím technických kontrol pokuty za nedodržení podmínek stanovených uvedeným zákonem a jeho prováděcím předpisem.

Předložená novela opět umožňuje rozlišit správnímu orgánu míru pochybení, která nemusí mít vliv na bezpečnost silničního provozu, ale vyžaduje přijmout opatření k nápravě. Jedná se o sankční možnost vůči stanici technické kontroly, která kvalifikuje opakované závažné pochybení stanice, až po kterém následuje odnětí oprávnění provozování STK.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dále do obecné rozpravy se hlásí? Prosím, pan poslanec Bendl se hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych chtěl podat návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to s ohledem na stanovisko vlády České republiky, které si všichni můžete přečíst. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V pořádku. Probíhá obecná rozprava. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Nyní bychom měli zřejmě hlasovat o návrhu, pokud ještě nevystoupí pan hejtman nebo zpravodaj. Zagonguji na všechny, kdo budou chtít hlasovat. Prosím, kdo bude hlasovat, ať se dostaví do sněmovny, protože byl podán návrh na zamítnutí. Je tady návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat. Jedná se o návrh zastupitelstva Karlovarského kraje, tisk 29. Byl tady podán návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 152, přihlášeno je 135, pro hlasovalo 79, proti 52. Ten návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tím můžeme ukončit projednávání tohoto návrhu zákona i bodu číslo 41.

 

Dalším bodem je bod číslo 44. Je to

44.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
/sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení tisku 38 a stanovisko máme jako tisk 38/1. Předložený návrh by měl odůvodnit dr. Drahoslav Oulehla. Prosím, je tady, takže ho vítám mezi námi a možná ho rovnou požádám, aby se ujal slova.

 

Pan Drahoslav Oulehla Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, ctihodné poslankyně, poslanci, po vzniku vyšších územně samosprávných celků nesl náš kraj původně název Jihlavský kraj. Krajské zastupitelstvo v roce 2001 zvážilo možnost, aby kraj, jeho název lépe vyjadřoval podstatu, vztah občanů a dalo do Parlamentu návrh změny. Tomu předcházela anketa, v níž se většina občanů kraje vyjádřila pro název Vysočina. Tak bylo konečně formulováno usnesení krajského zastupitelstva, z něhož vyjímám: Zastupitelstvo Kraje Vysočina schvaluje změnu názvu Jihlavského kraje na název Vysočina. Upozorňuji na to, bylo tam pouze Vysočina nikoliv další určení. Poslanecká sněmovna z návrhu našeho krajského zastupitelstva přijala změnu ústavního zákona 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb., jako sněmovní tisk 818.

Protože v Parlamentu České republiky nebyl podán žádný jiný návrh ani úprava názvu odlišně formulovaná, než bylo krajským zastupitelstvem navrženo, je konečný tvar názvu holý, bez určení, které by tento název našeho vyššího územně samosprávného celku Vysočina jakkoliv odlišovalo. Tolik historický exkurs.

Praxe si ovšem sama vynutila název Vysočina dále specifikovat. Občané, podnikatelé, ale často i obce užívají název Vysočina ve spojení s určením kraj naprosto běžně, a to i v písemném styku, a to i tehdy, když vstupují do právních vztahů. Prosté označení Vysočina bez dalšího vymezení totiž komplikuje namnoze určení, zda se nejedná například o obchodní organizaci nebo výrobek, event. geografický pojem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP