(18.50 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tímto protokolem dojde k harmonizaci již stávající dohody mezi oběma státy s komunitárním právem. Prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového, který též tento návrh projednal, byla rozdána jako sněmovní tisky 40/1 a 40/2. Prosím nejprve zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Kubatu.

 

Poslanec Václav Kubata: Vážení paní předsedající, dámy a pánové, na jednání zahraničního výboru na 5. schůzi dne 13. října 2010 jsme projednali sněmovní tisk 40 a zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 24. srpna 2009 v Taškentu."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Paní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou prosím nyní o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tisk 40 na své 4. schůzi 15. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Vostré. Otevírám rozpravu. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení dle zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přítomno 108, pro 105, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vyloven souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu 60, sněmovního tisku 40.

 

Je před námi bod

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou
a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze
/sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Pane ministře, prosím o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, k témuž aktu jako v předchozím bodě dojde v našem vztahu s Guatemalou, budete-li souhlasit s předloženým materiálem, o což si vás dovoluji zdvořile požádat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kalouskovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisk 41/1 a 41/2. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Gandaloviče.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedkyně, vážená Sněmovno, zahraniční výbor na svém jednání dne 13. října 2010 přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovně dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 20. srpna 2009 v Praze."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Paní poslankyni Vostrou nyní prosím o slovo coby zpravodajku rozpočtového výboru.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tisk č. 41 na své 4. schůzi dne 15. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Do rozpravy nemám přihlášky. Otevírám ji a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 85 o závěrečném usnesení dle zahraničního výboru. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 85, přítomno 108, pro 103, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu číslo 61, sněmovního tisku 41.

 

Zahajuji projednávání bodu

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou
o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou
a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 42/ - druhé čtení

Slovo má ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro osvěžení si dovoluji navrhnout schválení nikoliv uzavření dohody o ochraně investic, ale dohody o ukončení této bilaterální dohody, neboť obě dvě země - jak ČR, tak Estonsko - jsou členy EU, tudíž jejich investoři jsou chráněni společným komunitárním právem a bilaterální dohoda je zbytečná. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisk 42/1 a 42/2. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím ji o slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, zahraniční výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval dne 13. října jako mnohými ostatními a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Fischerové. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Má slovo nyní.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Tisk č. 42 projednal rozpočtový výbor na své 4. schůzi dne 15. září 2010 a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Přihlášku nemám. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Toto hlasování má číslo 86. Budeme hlasovat dle usnesení zahraničního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 86, přítomno 108, pro 103, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 62, sněmovního tisku 42.

 

Zahajuji projednávání bodu

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi
/sněmovní tisk 43/ - druhé čtení

Prosím pana ministra financí Miroslava Kalouska o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Gruzie dosud členem EU není, proto je tady bilaterální dohoda nezbytná. Prosím o její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru byla rozdána jako sněmovní tisk 43/1 a 43/2. Prosím o slovo zpravodajku zahraničního výboru paní Lenku Andrýsovou nejprve.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Dámy a pánové, já vám přečtu to, co vám zahraniční výbor doporučuje. Doporučujeme přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 29. srpna 2009 v Tbilisi." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP