(16.50 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo s převahou ministrů TOP 09, já jsem na posledních interpelacích dával panu nepřítomnému ministrovi otázku, co je to forenzní audit, kterým žádal o prověření činnosti na Policejním prezidiu a na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru. Pan ministr mi odpověděl písemně, že forenzní audity na těchto organizacích se zaměřují na prověření hospodaření se svěřenými prostředky a nakládání s majetkem. Já mu chci sdělit, že forenzní audit se dělá v případech, kdy je potřeba nějakou událost vyšetřit. Tento audit je primárně zaměřen na odhalení majetkových defraudací v rámci dané organizace, audit zaměřený na odhalení účetních pochodů, zpronevěr a obdobných protiprávních jednání a vztahů. Tak jsme si asi nerozuměli. Toto není obecné zadání auditu.

Já bych tedy pana ministra poprosil, aby mi znovu specifikoval, jaké bylo zadání těchto auditů u těchto dvou organizací, aby bylo zřejmé, co vlastně bylo předmětem dané kontroly. Ty informace, které unikly na veřejnost přes tisk, co všechno vyžadují auditoři a on jim je tam nechtěl policejní prezident ani generální ředitel Hasičského záchranného sboru dát, ty informace jsou docela vážné. Chci vědět, kde je pravda. A když pan ministr v písemné zprávě zároveň sdělil, že zprávy auditorské budou velmi důležitou informací jak pro vedení resortu, tak i pro veřejnost, pak tomu chci věřit. Prosím, pane ministře, veřejnost by ráda věděla, o jaké audity a o jaké zadání šlo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. Vy jste se trefil naprosto přesně do dvou minut. Děkuji vám, pane poslanče. Dostanete písemnou odpověď.

Prosím nyní o slovo paní poslankyni Martu Semelovou, která se obrací se svou interpelací na ministra školství Josefa Dobeše. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Obracím se na pana ministra školství Dobeše ohledně výsledků světového průzkumu PISA, z něhož vyplývá výrazný dlouhodobý pokles úrovně českého školství. Žáci zcela propadli ve čtení, podprůměrní jsou v matematice a průměrní v přírodních vědách. Rozdělení škol na výběrové a ty ostatní zhoršuje výsledky u většiny žáků i gymnazistů samotných. V České republice je nerovnost v přístupu ke vzdělání, na což jsme byli upozorněni už v posledních třech průzkumech. Ve vyhodnocení je také uvedeno, že výstupy jednotlivých škol se od sebe příliš liší. Myslím, že se není čemu divit, když každá škola učí různé učivo v různých ročnících podle rozličných učebnic na základě vlastními silami vytvořených školních vzdělávacích programů.

Vím, že osobně ministr školství Dobeš je ve funkci několik měsíců a výchovně vzdělávací proces je procesem dlouhodobým. Nicméně, nebylo by načase přehodnotit některé změny, ke kterým došlo za posledních dvacet let a které se podle mého názoru na bídném stavu našeho školství podepsaly?

Konkrétně uvedu. Rozbití jednotného školství a nahrazení osnov školními vzdělávacími programy bez ročníkových výstupů. Zavedení různých alternativních vzdělávacích programů, které příliš zdůrazňují takzvaný svobodný vývoj dítěte a potlačují výchovu k zodpovědnosti a plnění svých povinností. Značný rozmach soukromého školství. Existence domácího vzdělávání a víceletých gymnázií. Snižování nároků na žáky a studenty, a to v souvislosti nejen s demografickým vývojem, ale také s financováním škol. Nadměrná podpora gymnázií, kam se dostanou běžně žáci s trojkami a čtyřkami na vysvědčení, a na druhou stranu degradace učňovského školství.

To jsou alespoň některé z okruhů, nad kterými bychom se v zájmu zkvalitnění vzdělávání v České republice měli vážně zamyslet. (Upozornění na čas.) Proto navrhuji zahájit k těmto i dalším tématům co nejdříve odbornou diskusi. Zároveň se ptám, jaké kroky podnikne Ministerstvo školství. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak. Na tuto interpelaci přijde také paní kolegyni písemná odpověď.

A jsme u interpelace 14. Tu vznáší pan poslanec Jiří Paroubek na ministra Radka Johna ve věci koncepce personální politiky na Ministerstvu vnitra. Ale vzhledem k tomu, že pan poslanec Paroubek není přítomen, jeho interpelace propadá a můžeme se věnovat následující. Následující, tedy 15. interpelaci dnešního odpoledne vznáší pan kolega Jan Látka na pana ministra Miroslava Kalouska ve věci DPH. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v rámci takzvaného Janotova úsporného balíčku došlo k navýšení spotřební daně na pohonné hmoty. Toto zvýšení pokládám za naprosto neefektivní a kontraproduktivní, a to jak pro občany, tak pro firmy a v konečném důsledku i pro samotný stát. Ke zvyšování spotřební daně totiž dochází průběžně při každém posílení koruny vůči euru. Česká republika patří v pohonných hmotách k těm nejdražším v evropském regionu. Zvýšením spotřební daně se připravujeme o zásadní konkurenční výhodu a to se projeví na výrazném propadu prodeje pohonných hmot. Logickým důsledkem této situace budou podstatně nižší daňové odvody na spotřební dani, na DPH i dani z příjmů. Celkové ztráty pak dle odhadu dopravců a provozovatelů čerpacích stanic mohou činit na odvodech až 9 mld. korun ročně, což je více než předpokládaný přínos cca 7 mld. korun do státní pokladny.

Zdá se, že navrhovatelé této daňové úpravy vycházeli pouze ze statistického výpočtu a nebrali v úvahu negativní dopady tohoto opatření, jako jsou horší konkurenceschopnost dopravců, ekonomické oslabení především příhraničních regionů a pokles zaměstnanosti. Jako velice významné se jeví i další celospolečenské důsledky zvýšení spotřební daně, které se určitě promítnou i do cen přepravy a následně do přepraveného zboží a do ostatních služeb. Zdražení pohonných hmot vyvolá nutnost navýšení dotací státu a územních samospráv do osobních přeprav, nárůst cen zboží pak bude mít za následek růst spotřebitelských cen s následnou povinností státu valorizovat sociální dávky a důchody.

Nepokusíte se, pane ministře, zvážit novou možnost snížení DPH na pohonné hmoty o cca 2 koruny? Přineslo by to jistě velkou radost do téměř všech rodin, o autodopravcích nemluvě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace, na niž dostane pan poslanec nyní odpověď pana ministra Miroslava Kalouska. O ni prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Skutečnost, že přítomni na interpelacích jsou pouze ministři za TOP 09 (potlesk z vlastních řad), je možná projevem úcty k tradici. Je to možná odpovědné, ale opravdu nevím, jak moc nám to přinese prosperitu, zvlášť v tomto případě, kdy skutečně nevím, jak mám odpovědět.

Otázka zní, zda se nepokusím snížit DPH na pohonné hmoty cca o 2 koruny. No, nepokusím. (Smích ze všech řad.) DPH je stanovena percentuálně v základní sazbě. Šestá směrnice Evropské unie mně neumožňuje navrhnout přesun do snížené sazby. Základní sazba je u nás 20 %. A to je tak asi všechno, co s tím mohu dělat.

(Poslanec Babák a další před řečnickým pultem: Třetí sazba. Smích.) Ne, třetí sazbu také nenavrhnu.

Pokud bych snad se odchýlil od avizovaného názvu interpelace a připustil, že pan poslanec Látka mě interpeloval ve věci nikoliv daně z přidané hodnoty, ale spotřební daně, neboť je to také nepřímá daň - jenom upozorňuji, že touto daní nejsou zatíženy všechny služby a zboží tak jako daní z přidané hodnoty, ale pouze cigarety, výrobky z lihu a pohonné hmoty - tak ano, ta otázka je velmi namístě. Myslím, že jsme o tom vedli a ještě povedeme velmi vážnou diskusi jak na Ministerstvu financí, tak s poslanci rozpočtového výboru z Věcí veřejných. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP