(16.40 hodin)
(pokračuje Heger)

Ve sféře ústavní nemocniční jsme napsali propad asi minus 2 % s tím, že část propadu bude kompenzována ještě speciálními náklady na centra, která běží a nabírají pacienty. Největší starostí pojišťoven jsou v této době centra onkologická, kde pacienti přibývají tak, jak jsou pacienti léčeni. Na tato centra byla po dohodě s pojišťovnami ponechána určitá rezerva, kterou budou pojišťovny regulovat samy podle svých údajů. Pro mimocentrovou činnost nemocnic se počítá s dvouprocentním snížením úhrad.

Já k tomu musím říci, že opravdu vývoj fondů zdravotního pojistného je negativní a již v letošním roce docházelo ke zřetelné redukci rezervních fondů zdravotních pojišťoven. Výhled je, že ke konci roku bude vyčerpán rezervní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny a některých menších zaměstnaneckých pojišťoven a bude přebytek pouze asi ve dvou až třech zdravotních pojišťovnách typu Bankovní pojišťovna, které si vedou mimořádně dobře. Ministerstvo zdravotnictví si je toho vědomo, nemůže s tím nic dělat, nemůže psát vyhlášky selektivně, takže těch přebývajících cca asi 10 mld., které budou na fondu výdělečných malých zdravotních pojišťoven, není možno přerozdělovat bez nějakého nezákonného prostředku. My plánujeme pro příští rok a pro další připravovanou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, implementaci do dalšího stupně přerozdělování, které nyní je na bázi pouhých věkových skupin, a je zřejmé, že to přerozdělení je potřeba ve výběru pojistného ještě obohatit o nějaký další mechanismus, jako např. nějakým kvalifikovaným způsobem popsané spektrum pacientů, protože se ví, že Všeobecná zdravotní pojišťovna např. má zřetelně horší spektrum pacientů, přestože to nemusí být pacienti ve věku vyšším, takže jich se to přerozdělení netýká.

Pokud jde o hrozby nemocnic, že půjdou do problémů. My jsme konzultovali celou řadu ředitelů nemocnic, a to nikoliv jenom přímo řízených, ale i menších nemocnic. Máme signály od Asociace krajů, že většina nemocnic si s dvouprocentní restrikcí poradí. Podobné spolehlivé signály máme z nemocnic fakultních. A chtěl bych říci, že ve vyhlášce -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře, už uplynul čas na vaši odpověď, tak vás poprosím o co nejrychlejší dokončení.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ano, dořeknu větu. V té vyhlášce je prostor pro nemocnice, aby snížily své výkony až o 5 %, což je element, který tady v úhradových vyhláškách nikdy nebyl a umožní nemocnicím, aby přesunuly své pacienty do ambulantní sféry a péči v tom určitém procentu poskytovaly efektivněji, jak je zvykem v zahraničí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan kolega Koníček má možnost vznést doplňující dotaz. Prosím tedy.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já vám, pane ministře, děkuji za odpověď a ještě vám tímto dávám možnost dalších dvou minut doodpovědět otázku, jak si představujete přesun lékařů, kteří zbudou v nemocnicích, a těch sester.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl doplňující dotaz, prosím, máte limit dvě minuty, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Budu hospodařit s časem. Já bych rád řekl, že mé vyjádření bylo vždycky vázáno na ostré dotazy novinářů, co budeme dělat, až odejde polovina nemocničních lékařů. My se domníváme, že polovina nemocničních lékařů neodejde, že pokud odejdou do zahraničí někteří lékaři, tak to budou lékaři ve stovkách. Pokud by opravdu došlo k tomu, že odejdou čtyři tisíce lékařů, což je asi 25 % nemocničních lékařů, tak by jistá restrukturace péče mohla připadat v úvahu, ale samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví na to legální nástroje nemá. Pokud by nedošlo opravdu k vyhlášení krizového stavu, tak ty nástroje tady nejsou a bude to jenom záležet na dohodách nemocnic, ale nemocniční manažeři jsou připraveni jednat se svými zaměstnanci, pokud by to bylo potřeba.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře, děkuji též panu poslanci Koníčkovi.

Můžeme přistoupit k 10. interpelaci, vznáší ji pan kolega Vojtěch Filip na ministra Radka Johna ve věci doručování odvolání členů dozorčích rad. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Pravděpodobně dne 25. resp. 26. listopadu letošního roku pan ministr Radek John prý odvolal dva členy dozorčí rady České pošty, ovšem ani jeden z těch odvolaných členů dozorčí rady to neměl doručeno. Ptám se tedy pana ministra, jestli ví, kdy je odvolání z členství v dozorčí, příp. správní radě státního podniku platné, a jestli je přesvědčen o tom, že pokud odvolání platné není, může jmenovat někoho jiného jako člena dozorčí rady. To je otázka první a druhá.

Třetí otázka, jestli měl v době jmenování nových členů dozorčí rady potvrzeno, že odvolání členové měli doručeno, a pokud ano, jestli to může doložit.

A čtvrtá otázka je, jestli si pan ministr vnitra myslí, že je možné, aby řídící orgány státního podniku byly obsazovány pouze členy jedné politické strany, resp. občany navrženými pouze jednou politickou stranou.

Poslední otázka, jestli pan ministr vnitra bude ochoten dostát své ústavní přísaze, že bude dodržovat český právní řád a nebude ho překračovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego, i vám bude tedy odpovězeno písemně do 30 dnů. A nyní se můžeme věnovat 11. interpelaci. Pan kolega Jan Látka se obrací na ministra Víta Bártu ve věci doprava II. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, dovolím si navázat na svoji předcházející interpelaci ohledně dopravy. Teď bych chtěl naopak zmínit jistou nespravedlnost týkající se rozpočtového určení daní mezi jednotlivými kraji, které si lze povšimnout právě v souvislosti s dopravou.

Můj domovský Plzeňský kraj je poměrně řídce osídlen, má cca 551 tis. obyvatel, což znamená, že se na celkovém rozpočtovém určení daní podílí 5,38 %. Co se týká délky komunikací druhé a třetí třídy, je náš kraj na celkově třetím místě a obhospodařuje cca 9,4 % silnic v České republice, tj. 4 605 km. V daňové vytíženosti pak není zohledněna ani délka silnic a podíl z celorepublikové délky ani specifické klimatické podmínky jednotlivých krajů pro zimní údržbu. To se pak promítá i do veřejné dopravy, kde je výše úhrady ztrát přímo úměrná hustotě obydlení kraje. U krajů s nízkou hustotou obyvatelstva jsou pak nižší dopravcem vykázané tržby. Kraji se pak logicky nedostává finančních prostředků na dopravní obslužnost.

Jistě se, vážený pane ministře, nelze divit obavám vedení kraje, že v letošním roce činí podíl dopravy již 44,4 % z celkového rozpočtu kraje. Pokusíte se prosím, pane ministře, alespoň částečně napravit toto ne úplně spravedlivé rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé kraje? Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď také dostanete písemně. Prosím nyní pana poslance Václava Klučku, který vznáší svou interpelaci pod číslem 12 na ministra Radka Johna ve věci forenzní audit v zadání Ministerstva vnitra České republiky. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP