(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan předseda vlády se ujme doplňující odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, je skutečností, že rozdílnost údajů, které se týkají především certifikovaných, to znamená těch skutečně vyčerpaných prostředků, proti těm, které byly schváleny, je značná. Já tu věc beru velmi vážně. Chci ujistit pana poslance Paroubka, že se té věci budeme vážně věnovat, protože skutečně slova, která řekl, že by bylo velkým hříchem nevyčerpat tyto prostředky, mohu jen podtrhnout. Za toto upozornění děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane předsedo vlády. Protože je právě 16 hodin, uplynula tím doba, která je určena podle jednacího řádu pro ústní interpelace na předsedu vlády.

Nyní tedy přistoupíme k ústním interpelacím na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jiřího Paroubka, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Radka Johna, a tím zahájil blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Ještě chci konstatovat a upozornit, že pan ministr Radek John je z dnešního jednání řádně omluven. Dále se připraví s interpelací pan poslanec Václav Klučka.

Prosím, pane poslanče Paroubku, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený nepřítomný pane ministře, s velkým znepokojením jsem zaznamenal zprávu o vaší výzvě k rezignaci policejního prezidenta pana Oldřicha Martinů. Bohužel jsem se dosud nedozvěděl ani jeden relevantní důvod, pro který by tak pan policejní prezident měl učinit. Nemohu v této souvislosti opomenout separátní schůzky policejního prezidenta s prezidentem republiky a předsedou vlády, které jsou dosud médii prezentovány spíše jako podpora pro pana Martinů. Ostatně kdyby tomu tak nebylo, pan policejní prezident by již nejspíš ze své funkce odešel.

Mám za to, že v tak závažné věci nemá místa utajování ani mlžení. Funkce policejního prezidenta je příliš vysokou funkcí ve státní správě na to, aby veřejnost spekulovala, zda vůbec policejní prezident pracuje adekvátně své vysoké zodpovědnosti, zda existují důvody pro jeho nahrazení někým jiným, zda jsou to relevantní důvody, nebo zda jde o důvody zástupné, a z jakého důvodu byl veřejně vyzván k rezignaci a nebyl standardním způsobem navržen vládě k odvolání. Co je to za podivnou šarádu?

Protože chci svou interpelací předejít mnohým dohadům a nedorozuměním, které budou prestiž policie ještě více snižovat, dovoluji si vás tedy dotázat, která konkrétní pochybení policejního prezidenta vás vedla k veřejné výzvě, aby Oldřich Martinů rezignoval na svou funkci policejního prezidenta, a také kdy a jak hodláte celou věc uzavřít. Věřím, pane ministře, že nebudete opakovat své slovní výstřelky v tom směru, že bych měl sledovat nějakou tiskovou konferenci. Tady je parlamentní půda a já chci odpověď na parlamentní půdě.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pan ministr je povinen vám řádně písemně odpovědět.

My přistoupíme k následující interpelaci. Interpelujícím poslancem je pan poslanec Václav Klučka. Připraví se pan poslanec Jan Látka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, nejdříve dvě velmi jednoduché poznámky.

Dnešního dne žádný koaliční poslanec již nevystupuje v interpelacích jak na premiéra, tak na ministry. Já si myslím, že je to kvalitní koaliční disciplína.

Za druhé, pan ministr John opět chybí. Je to prosím opovrhování práce poslanců, kteří se pravidelně zúčastňují interpelací. Byl tady na interpelacích pouze jednou.

Teď k tématu, které mám nazváno "devatenáct hříchů generála Martinů". Pane ministře, 6., 7. 10., tedy více jak před měsícem, v podstatě před dvěma měsíci, jste na výjezdním zasedání v Komorním Hrádku mluvil o nové koncepci práce v policejním sboru. Ani náznakem jste neřekl nic proti tomu, že máte výhrady k místu policejního prezidenta. Jak je možné, že zanedlouho poté jdete na zpověď k panu prezidentovi a žalujete mu devatenáct hříchů generála Martinů? Co to jsou za hříchy? Pravdu má pan Paroubek. Ne na parlamentní půdě, nejdříve ve výboru pro obranu a bezpečnost vy sám byste měl mít zájem vysvětlit problémy Policie České republiky na čele s policejním prezidentem. Proč to tak neučiníte?

Je tedy pravdou, že ty problémy jsou adekvátní? Já jsem zvědav, jestli v odpovědi na tuto interpelaci alespoň mně dopisem těch devatenáct hříchů řeknete.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, na tuto ústní interpelaci pan ministr písemně odpoví.

Nyní vystoupí s další interpelací kolega Jan Látka na pana ministra Víta Bártu, který též není přítomen.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, asi se shodneme na tom, že resort dopravy a s ním související realizace dopravních staveb je jednou ze stěžejních součástí každoroční tvorby státního rozpočtu. Často se pak bohužel stává i zpolitizovanou záležitostí. Mně se však jedná jen o jakousi elementární spravedlnost při rozdělování finančních prostředků mezi státem, potažmo Ministerstvem dopravy zřízenou organizací Ředitelstvím silnic a dálnic - spravuje dálnic, rychlostní komunikace a komunikace první třídy - a kraji, které prostřednictvím svých správ a údržeb silnic obhospodařují komunikace druhé a třetí třídy. Po mnoha konzultacích s krajskými radními pro dopravu, na základě vlastních zkušeností i z častých reakcí veřejnosti si dovoluji doporučit částečné přerozdělení finančních prostředků především pro realizaci rekonstrukcí dopravních staveb, a to ve prospěch krajů. Vyhneme se pak častému údivu občanů nad tím, že se např. po třech letech provádí rekonstrukce komunikace první třídy, která byla relativně ve velice dobrém stavu, a na ni pak navazuje komunikace druhé třídy, jejíž stav již několik let marně volá po rekonstrukci a finančních prostředků se zde nedostává. Těžko se pak občanům vysvětluje, že se prostředky ze státního rozpočtu rozdělují takto nerovnoměrně a snad i nespravedlivě.

Pokusíte se prosím, pane ministře, nastolit alespoň elementární spravedlnost v tomto přerozdělování státních finančních prostředků? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr Vít Bárta je z dnešního jednání řádně omluven. Jistě na tuto interpelaci odpoví písemně.

Právě pro omluvenou nepřítomnost pana ministra Bárty se vzdává své interpelace následující interpelující poslankyně, paní Dana Váhalová. Nyní tedy zvu, aby svoji interpelaci předložila paní Marta Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, svojí interpelací se obracím na pana ministra Martina Kocourka.

Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci závazků Ministerstva průmyslu a obchodu vůči společnosti JOB AIR Technic zabývající se údržbou letadel na letišti v Ostravě. Společnost byla založena v roce 2006 a v nedávné době byla dokončena výstavba údržbového centra. Projekt realizace této investice zahrnoval podporu ze strany české vlády, která však přes mnohé přísliby nebyla v požadovaném rozsahu poskytnuta. V této chvíli dluží vláda, resp. Ministerstvo průmyslu a obchodu, podle mých informací zhruba 200 mil. Korun. Vzhledem k této skutečnosti se stává finanční situace společnosti velmi kritickou. Mnozí z 240 zaměstnanců jsou významně postiženi opakovaným prodlením ve vyplácení mezd, případně je vyplacena pouze jejich část, dále prodlením ve vyplácení úhrad pojištění, nevyplácením cestovného a úhrad za ubytování zaměstnancům, kteří do Ostravy dojíždějí. Nemusím snad zdůrazňovat, že těmto zaměstnancům hrozí propouštění, přičemž nezaměstnanost v tomto regionu je velmi vážný problém.

Kromě toho společnost GECAS, která dlouhodobě zadávala revize letadel ostravské společnosti JOB AIR, od těchto zakázek upouští. Dvě jejich letadla, která měl JOB AIR v hangáru, byla z důvodu společností nezaviněných finančních potíží přemístěna z Mošnova na jiná místa. Přitom GECAS byla jedním z klíčových zákazníků a jejich rozhodnutí společnost dramaticky zasáhne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP