(15.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

Dále tato novela umožní v rámci povolení zdroje k provozu stanovit i podmínky pro související činnosti a provoz technologií, které sice nejsou součástí zdroje, ale s jeho provozem souvisí a mají vliv na úroveň znečištění ovzduší, např. doprava materiálu, surovin či výrobků, skládky, přesypy apod., což je obrovský zdroj např. prachových imisí.

Vedle toho ale - samozřejmě toto je jakési rychlé opatření, mimochodem, je to dokumentováno i tím, že je předkládáno ve formě poslaneckého návrhu právě proto, aby mohlo být velmi rychle schváleno, abychom pokud možno stihli alespoň část inverzní sezóny.

Na druhou stranu Ministerstvo životního prostředí zpracovává i úplně nový zákon o ochraně ovzduší. Cílem tohoto nového zákona bude především transpozice směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Zavede nové účinné nástroje v oblasti ochrany ovzduší za účelem splnění nových i stávajících limitních hodnot. Umožní optimalizaci stávajících nástrojů v oblasti ochrany ovzduší za účelem splnění nových i stávajících limitních hodnot. Zákon naváže na výše uvedenou novelu dalšími opatřeními k naplňování jak příslušné evropské směrnice, tak i dalších předpisů Evropské unie v oblasti ochrany ovzduší. Bude např. umožněno zpřísňovat podmínky provozu zdrojů, např. emisní limity, technické podmínky provozu, individuálně v návaznosti na kvalitu ovzduší. Bude umožněno v případech, kdy má jejich provozem dojít ke zhoršení kvality ovzduší, ukládat tzv. kompenzační opatření. A uplatní se také ekonomické nástroje, tzn. valorizace poplatků za znečišťování ovzduší postupně až na motivační úroveň, což povede k urychlování investic za účelem snižování emisí znečišťujících látek.

Návrh zákona je po vypořádání připomínek ostatních ministerstev a krajů a v nejbližších dnech bude odeslán vládě, jeho schválení Parlamentem České republiky a vstup v účinnost se předpokládá v první polovině příštího roku. A já se velmi těším na spolupráci i s poslanci a senátory ČSSD, že nám pomůžou tento zákon, kvalitní zákon, rychle protlačit legislativním procesem.

Mimo legislativních opatření Ministerstvo životního prostředí vyjednává s představiteli největších znečišťovatelů dobrovolné dohody, které na rozdíl od restriktivních opatření přinášejí tou nejefektivnější cestou snižování emisí znečišťujících látek nad rámec právních předpisů. Subjekty, s nimiž jsou sjednávány dobrovolné dohody, jsou ArcelorMittal Energy Ostrava, s. r. o., ArcelorMittal Ostrava, a. s., Biocel Paskov, a. s., Borsdochem MCHZ, s. r. o., Dalkia Česká republika, a. s., Evraz Vítkovice Steel, a. s., OKK Koksovny, a. s., Třinecké železárny, a. s. Tady chci zdůraznit, že většina těchto dobrovolných dohod již byla projednána. Dobrovolné dohody jsou postupně předávány k formální revizi právní kanceláři.

Vedle toho chci také zdůraznit, že byla vypsána zvláštní, 23. výzva operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, která také pomáhá řešit tyto problémy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji panu premiérovi. Vidím, že pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pane premiére, všechny tyto věci jsou mi samozřejmě známy. Ale považuji to opravdu za velice, velice málo pro náš kraj, který je opravdu hodně postižen tímto špatným ovzduším. Nicméně já se vzdávám další otázky ve prospěch dalších našich kolegů, protože další otázky ještě přijdou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec tedy doplňující otázku nepoložil, přesto nicméně pan předseda vlády využije svůj čas, který mu jednací řád dává k tomu, aby se ještě k věci vyjádřil. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, možná pan poslanec zná tyto podrobnosti, nicméně je nemusí znát každý poslanec a poslankyně v této sněmovně, neřkuli veřejnost, která sleduje tuto událost někdy v nočních hodinách.

Takže já považuji za nutné zdůraznit, že to zlehčení, které tady zaznělo ve světle legislativních návrhů, ale např. právě i údajů o 23. výzvě operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, není na místě. Tato kontinuální výzva od 13. září letošního roku umožňuje alokovat čtyři miliardy korun do Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky budou určeny na podporu projektů na snižování množství prachu v okolí zdrojů a na komunikacích, např. v podobě vodních clon, kropicích vozů nebo odprašovacích a mlžicích zařízení, nákup nízkoemisních zdrojů vytápění spolu se zateplením, výstavbu centrálních zdrojů tepla, výsadbu izolační zeleně apod. Žádat o podporu na tyto čtyři miliardy korun budou moci jak velké podniky, tak města a obce.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí maximálně zkrátily a zjednodušily celý proces akceptace a hodnocení projektu, tzn. je to velmi významné opatření, praktické opatření, jsou to dostupné finanční zdroje, mohou skutečně velmi efektivně snížit znečištění v Moravskoslezském kraji, protože tam, to je nezbytné zdůraznit, má znečištění v podstatě tři základní zdroje: první je samozřejmě průmysl, druhý je lokální a centrální vytápění a třetí je samozřejmě doprava. Právě to, že tato výzva umožňuje ony čtyři miliardy korun dát nejenom podnikům, ale také obcím a městům a investovat je do opatření, která jdou z hlediska zastavení znečišťování životního prostředí např. i do oblasti dopravy, ukazuje, že mohou velmi významným způsobem pomoci čistotě ovzduší v Moravskoslezském kraji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následuje interpelace, kterou předkládá pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážený pane premiére, má interpelace, tak jak je vidět na světelné tabuli, se bude týkat rozpočtu. Bude se týkat rozpočtu Ministerstva vnitra. Protože jak jste možná sám zaznamenal, vážený pane premiére, váš ministr vnitra se interpelací pravidelně neúčastní, vyhýbá se nám na výboru pro bezpečnost, vyhýbá se nám tady v Poslanecké sněmovně, vyhýbá se nám i v televizních debatách, ale to bych mu snad i odpustil. To, co je důležité, je, že pan ministr vnitra naprosto nevnímá argumenty a čísla, která se snažíme mu určitým způsobem přednést tak, aby se zamyslel nad tím, jak je postaven rozpočet Ministerstva vnitra a zda takovýto rozpočet nebude znamenat ohrožení bezpečnosti lidí v této zemi.

Já samozřejmě vím, že vy jste také odborníkem na oblast bezpečnosti, a proto doufám, že tato čísla vás chladným nenechají. Chtěl bych upozornit nejen na to, že se snižují platy policistů a hasičů, to může vést k odchodu zkušených lidí a může to vést nakonec k nárůstu výsluh, ale to možná není to nejhorší, co se v resortu vnitra teď děje. Pravidelně v posledních letech v roce 2010 a v roce 2009 byly náklady, tedy provozní výdaje vztažené k jednomu příslušníkovi policie 37 tis. korun za rok, následně 32 tis. korun na rok a na příští rok jsou plánovány ve výši 12,5 tis. Musíte sám jistě uznat, že pokud se takovýto razantní pokles bude týkat výdajů na pohonné hmoty, na služebny, na opravy vozidel a na všechny věci, které jsou potřebné k výkonu práce každého policisty, musí se to jednoznačně projevit na kvalitě práce, musí se to projevit také na bezpečnosti občanů České republiky. A já bych rád věděl, zda jste s tímto srozuměn, nebo zda v této věci hodláte zasáhnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Odpoví předseda vlády pan Petr Nečas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP