(12.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Chtěl jsem ale komentovat tři věci, které tady zazněly ve vystoupení pana kolegy, člena KSČM pana poslance Jiřího Dolejše, nadto ještě poslance a člena rozpočtového výboru. On bývá zpravidla velmi dobře připraven na své projevy v Poslanecké sněmovně. A myslím, že se tu dopustil tří věcí, kde potřebuji zjistit, zda to byl záměr, či případně pokus o nějakou ironii, neb v první řadě používal ve svých vystoupeních termín evropská federace. To jsem si poznamenal. A to nevím, jestli je předzvěst nějakého nového trendu KSČM, nějaké nové politiky anebo jestli je to pokus o sarkasmus.

Já v každém případě, ať už je to jedno nebo druhé, to odmítám. Já prostě odmítám bavit se o evropské federaci. Žádný federativní koncept tady prosím není a doufám, že napříště ani nebude prosazován, jakkoli uznávám, že ambice, o nichž tady mimo jiné hovořil i pan předseda výboru pro evropské záležitosti pan kolega Bauer, některých státníků v uvozovkách, některých dobře placených úředníků Evropské unie, jdou za rámec v současné době platného konceptu až na úroveň evropské federace. Ale já prosím odmítám a protestuji proti tomu, aby tady, na půdě českého Parlamentu, byl zvedán termín evropská federace a povyšování konceptu současné integrace na úroveň vyšší. Takže zjistíme, zda to byl sarkasmus, anebo nějaká nová móda.

Zazněla už poněkolikáté dnes zmínka týkající se Irska a já toho chci využít pro jednu věc. Opět i ve vystoupení pana kolegy Dolejše zazněla nepřijatelná, neuvěřitelně skoro až nemorální zkratka kladoucí rovnítko mezi současné irské problémy a nízkou daň. Tady byla zmíněna nízká korporátní daň. Irsko je dokonce jednou ze dvou zemí evropského prostoru, kde korporátní daň ve svém vyjádření je nižší nežli efektivní korporátní daň. Jsou pouze dvě země v evropském prostoru, kde efektivní daň, to znamená ta skutečně působící daň, tady v tomto případě tedy právnických osob, je vyšší nežli přímá sazba daně z příjmu právnické osoby. U Irska to bylo 12,5 % v roce 2005 - novější údaje prostě nejsou zatím k dispozici a nejsou ověřitelné. A efektivní daň činila 14,7 %. U Maďarů ten rozdíl byl také více než dvouprocentní.

A prosím jenom o jednu věc: zplošťovat současný irský problém a potíže spojené mimo jiné s tím, že jsou povinni akceptovat nekonečné blaho přinášející koncept té pomoci, která bude delegovaná Irsku za cenu zvyšování daní, protože oni jsou povinni zvýšení daní provést, jinak jim ty peníze nebudou delegovány. A v zásadě ten společný prostor s krizovou politikou a oficiální stanoviska těch nejsilnějších hráčů nedovolily Irsku udělat cokoliv jiného, protože každé jiné rozhodnutí bude znamenat ještě větší zmar nežli ten stávající stav. Ale daně to rozhodně nejsou.

A teď ta třetí nejdůležitější věc, a sice zmínka týkající se harmonizace daní. Já tedy v podstatě se zármutkem a s velkou nevolí konstatuji, že pokus o harmonizaci daní již začal, a já myslím, že pan kolega to velmi dobře ví. Začal totiž efektivní pokus nikoli o harmonizaci daní, respektive daňových sazeb, ale začal velmi efektivní pokus o harmonizaci daňového základu. A všichni víme, že ve chvíli, kdy se vám podaří narovnat daňový základ, jsou sazby už v podstatě nezajímavé. To je ten rozdíl mezi sazbou daně a efektivní daní, protože pak možnost odpočítávat a připočítávat některé položky a pracovat se základem daně v tom kterém daňovém prostoru je výraz skutečné daňové konkurence. A to, že se na úrovni Evropského společenství a těch nejsilnějších hráčů dnes hraje velmi tvrdě o to, aby bylo dosaženo konsolidovaného, respektive harmonizovaného daňového základu, je ve skutečnosti základem té hry, doposud skrývané hry, o harmonizaci daní a proti tomu já, prosím, hlasitě protestuji.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. S faktickou poznámkou pan kolega Dolejš.

Dámy a pánové, jenom vás upozorňuji, je 12.45 hodin. Nikomu nehodlám brát možnost vyjádřit se, jakkoli dlouho hodlá, považuje za užitečné. Ale ve 13 hodin, pokud nebude bod projednán, tak jej přerušuji.

Pan kolega Dolejš, faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Skutečně faktická, protože čas oběda se blíží. Kolega Doktor měl strach, zda tady nedojde teď k inflaci slova evropská federace. Ať se mu to líbí, nebo nelíbí, současná Evropská unie je z mého pohledu tedy určitě nesourodým, ale přesto slepencem prvků unijních, konfederativních a federativních. To je stav. Jakým způsobem ten stav měnit, to je věcí samozřejmě politické debaty. I v našich vlastních stranách, jak uvnitř ODS, tak uvnitř KSČM, nevím, jak jinde, na to probíhá debata. Jsou tam různě odstíněné názory. Já si je pamatuji, když se tady hlasovalo o Lisabonské smlouvě, jak to některé strany trhalo přímo vedví. Faktem je, že Lisabonská smlouva jisté federální prvky posílila, a pokud jde o fiskální federalizaci, tak už to, že konstatoval, že tady i u přímých daní dochází k jisté harmonizaci, prvkem federalizace je, stejně tak jako posilování rozhodování Evropského parlamentu o evropském rozpočtu. To jsou fakta. Můžeme je interpretovat vážně nebo s ironií, ale jsou taková.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Zeptám se, zda do obecné rozpravy se ještě někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan kolega Bauer, prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Milé dámy a pánové, jak jsem avizoval, hlásím se k návrhu na usnesení, který byl rozeslán do vašich lavic a který je drobně modifikovanou verzí usnesení, které jsme přijali na výboru pro evropské záležitosti, takže já si ho tímto dovolím přečíst. Pokud nebudou jiné návrhy, tak o něm následně můžeme nechat hlasovat.

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí Sdělení Komise - Přezkum rozpočtu Evropské unie;

2. sdílí záměr Komise na zjednodušení příspěvku členských států do rozpočtu Evropské unie, zejména na zrušení vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty a odstranění opravných mechanismů.

3. Poslanecká sněmovna je názoru, že zrušení vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty by mělo být nahrazeno výhradně vlastním zdrojem založeným na hrubém národním důchodu;

4. nepovažuje za vhodné zavedení jednoho nebo několika nových vlastních zdrojů (jedné nebo několika daní Evropské unie) k financování rozpočtu Evropské unie.

5. Poslanecká sněmovna je názoru, že stávající limit výše vlastních zdrojů rozpočtu Evropské unie, to znamená 1,24 % hrubého národního důchodu, je dostatečný pro provádění politik a programů, které jsou žádoucí k naplňování cílů Evropské unie v nadcházejících letech, a připomíná, že žádný rozpočet Evropské unie se ještě nikdy nepřiblížil tomuto limitu.

A konečně 6. Poslanecká sněmovna schvaluje rámcovou pozici vlády České republiky ze dne 22. listopadu 2010 k tomuto materiálu se stejným názvem.

Takže to je návrh na usnesení. Zatím jediný návrh, nebo malý drobný protinávrh, který jsem zaznamenal, je z úst pana kolegy Jiřího Dolejše který požádal, aby o jednotlivých návrzích na usnesení bylo hlasováno separátně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Mám tu ještě přihlášku do podrobné rozpravy od pana kolegy Dolejše. Jenom si ověřuji. Ne, stahuje ji. Čili nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Pokud se tedy někdo nehlásíte, ptám se vás na to, ale nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které je před námi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP