(12.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pátý bod, poslední: Poslanecká sněmovna je si vědoma toho, že s ohledem na aktuální vývoj debaty o jazykovém režimu budoucího patentu Evropské unie může být dosažení jednomyslné shody na jazykové variantě patentu Evropské unie mezi členskými státy obtížné. Proto připouští, aby Česká republika jednala o možnosti přijetí budoucího patentu Evropské unie a jeho jazykového uspořádání také v režimu posílené spolupráce podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo souhlasí s tímto bodem, který je obsažen v návrhu usnesení. Kdo je proti tomuto bodu?

Hlasování pořadové číslo 68, přítomno 137, pro 80, proti 32. I tento bod Poslanecká sněmovna schválila.

 

Schválili jsme postupně všech pět bodů tohoto návrhu usnesení. Domnívám se tedy, že není nutno hlasovat o něm jako o celku. Pokud je takový požadavek, prosím, vzneste námitku proti mému návrhu. Není žádná námitka.

Konstatuji, že návrh usnesení Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Končím projednávání sněmovního tisku 187, bodu číslo 50.

 

Dámy a pánové, než začneme další bod, bude to neprodleně, mám zde tři omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá od 12 do 14 hodin pan kolega Jan Smutný, z dnešního jednání rovněž od 12 do 16 hodin se omlouvá pan poslanec Václav Horáček, je na jednání v Senátu, a omlouvá se též pan poslanec Aleš Roztočil, a to od 13 hodin z důvodu návštěvy stálé komise pro Národní bezpečností úřad. Tolik omluvy.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

51.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum
rozpočtu EU /kód dokumentu 15285/10, KOM(2010) 700 v konečném znění/
/sněmovní tisk 191-E/

Toto sdělení předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem.

Za omluveného pana ministra financí Kalouska prosím, aby za vládu tento materiál uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás ve stručnosti informoval o příslušném sdělení Komise - Přezkumu rozpočtu Evropské unie a o pozici vlády České republiky k rozpočtu Evropské unie po roce 2013.

Předloženým sdělením Evropské komise z 19. října 2010 k revizi rozpočtu Evropské unie byla zahájena debata o budoucí výdajové a příjmové straně rozpočtu Evropské unie. I přes to, že už nezbývá dostatek času na hlubší debatu, je třeba zveřejnění tohoto dokumentu vnímat pozitivně, protože se tím otevírá oficiální debata o budoucnosti evropského rozpočtu po roce 2013.

Podle očekávání sdělení Komise neobsahuje finanční vyjádření představ Komise ani co se týče celkové výše rozpočtu, ani pokud jde o objem prostředků na jednotlivé politiky. Kvantifikovaný návrh budoucího finančního rámce na období po roce 2013 bude předložen až v polovině příštího roku, pravděpodobně v červnu, spolu s návrhem na nový systém financování rozpočtu.

Hlavním poselstvím sdělení je úsilí Komise provázat výdaje z rozpočtu Evropské unie co nejvíce na plnění cílů strategie Evropa 2020, to je inteligentního, udržitelného a začleňujícího růstu. Na podporu těchto priorit má být zaměřena většina evropských politik, včetně politiky soudržnosti. Komise také zdůrazňuje potřebu lepšího zacílení výdajů rozpočtu Evropské unie a maximalizace přínosů z každého vynaloženého eura.

Komise dále navrhuje, aby následující finanční perspektiva byla schválena na deset let s tím, že v polovině období by došlo k zásadní revizi výdajových priorit finanční perspektivy.

V případě příjmové strany rozpočtu Komise naopak předpokládá konkrétní návrh na zavedení nového vlastního zdroje například ve formě zdanění finančního sektoru, výnosu z aukcí emisních povolenek, daní z letecké dopravy apod., který by nahradil současný zdroj z daně z přidané hodnoty a částečně zdroj založený na hrubém národním důchodu.

Evropská komise se také kloní k postupnému odstranění korekcí na příjmové straně rozpočtu Evropské unie.

Ministerstvo financí ve spolupráci se všemi relevantními resorty zpracovalo rámcovou pozici České republiky k tomuto sdělení Komise, která byla schválena vládou České republiky dne 1. prosince 2010. Nyní bych vám rád nastínil základní teze z rámcové pozice České republiky ke sdělení Komise.

Česká republika by měla souhlasit s větší orientací výdajů rozpočtu Evropské unie na plnění cílů strategie Evropa 2020. Je však třeba podotknout, že evropský rozpočet je, co se týče naplňování strategie Evropa 2020, i vzhledem ke své velikosti pouze doplňkovým nástrojem k národním reformám a národním rozpočtovým zdrojům.

Prioritou České republiky by tak měla zůstávat kohezní politika. Hlavním cílem kohezní politiky Evropské unie musí být dle České republiky snižování zaostalosti méně vyspělých členských států a regionů a podpora jejich přibližování k úrovni vyspělosti bohatších států, např. prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury. Prostředky z kohezní politiky Evropské unie by se měly výhradně soustředit na podporu méně vyspělých členských států a regionů unie.

V oblasti společné zemědělské politiky Česká republika podporuje snahu Komise zmírnit přetrvávající rozdíly ve výši přímých plateb a nastavení spravedlivých podmínek pro farmáře ze všech členských států Evropské unie. Česká republika usiluje o vyšší tržní orientaci společné zemědělské politiky a bude podporovat postupné snižování evropských výdajů na společnou zemědělskou politiku. Společná zemědělská politika by měla zůstat společnou politikou unie, výhradně financovanou z rozpočtu Evropské unie.

Z hlediska příjmů rozpočtu Evropské unie Česká republika nepodporuje zavádění nových zdrojů rozpočtu, které by systém pouze zkomplikovaly a současně by jimi mohla být ohrožena výhradní odpovědnost členských států v oblasti daňové politiky. Výše rozpočtu by měla zůstat zachována přibližně na 1 % hrubého národního důchodu Evropské unie, jak je i uvedeno v programovém prohlášení vlády České republiky.

A konečně, pokud jde o délku období, bude Česká republika usilovat o zachování současného sedmiletého cyklu, který dává dostatečně dlouhou jistotu ohledně výše dostupných zdrojů a podmínek čerpání.

Vážená paní předsedkyně, tolik na úvod k problematice rozpočtu Evropské unie po roce 2013. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Martinu Kocourkovi. Výbor pro evropské záležitosti sdělení Komise projednal. Usnesení a stanovisko výboru je součástí předloženého sněmovního tisku 191-E. Dále vám byl na lavice rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny

Prosím nyní zpravodaje výboru, pana poslance Jana Bauera, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, milé dámy a pánové, po mnohaletých zkušenostech s evropskými dokumenty se přiznám, že nejlépe je, přestože ten materiál je napsaný v češtině, se pokusit o částečný překlad do jazyka českého, protože ty evropské věci jsou skutečně velice těžko uchopitelné.

Kdo z vás si našel čas a přečetl si materiál, který nese název Revize evropského rozpočtu, musí tušit, že to je relativně klíčový dokument, který sice z časového hlediska není úplně tak urgentní, ale každopádně se tady rozehrává velice citlivá hra, jak vlastně bude vypadat finanční perspektiva Evropské unie počínaje rokem 2014 až 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP