(11.50 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Co se týká zmínky o tom, že Itálie a Španělsko stejně jakoukoliv dohodu zablokují, právě proto žádáme Sněmovnu a její orgány o to, abychom mohli vyjednávat o tzv. posílené spolupráci, protože jestli Španělsko a Itálie nebudou akceptovat společný režim, tak ostatní země, pokud najdou dohodu, by v režimu posílené spolupráce mohly další patentový režim vytvořit. V tomto ohledu i neúčast Itálie a Španělska v tomto procesu by neznamenala překážku k tomu, abychom dosáhli dohody o evropském patentu a jeho efektivitě a zlevnění.

Tolik na vysvětlení k panu poslanci Filipovi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Zeptám se paní zpravodajky, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Budeme tedy moci hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Poprosím paní zpravodajku, aby nás s nimi seznámila.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, z podrobné rozpravy vzešly tyto návrhy: návrh pana poslance Filipa, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, já se zeptám. Pan kolega Filip navrhl dvě možnosti. Za prvé, bere na vědomí návrh nařízení Rady o ujednáních, a za druhé, přerušuje jednání na dobu 60 dnů a přikazuje tisk ústavněprávnímu výboru. O těchto dvou návrzích byste chtěl hlasovat najednou. Pokud neprojdou, alternativou bylo: nepřijímá návrh usnesení. (Posl. Filip: Když nebude přijato ani toto, pak po jednotlivých bodech.) Potom jednotlivé body tak, jak je navrhla paní zpravodajka ve svém usnesení, k němuž se odkázala. Čili toto by byl postup, jestli s ním souhlasí Sněmovna, paní zpravodajka (ano), tak bychom takto postupovali.

 

První hlasování by bylo o návrhu pana poslance Filipa, který bude mít dva body:

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie;

2. Přerušuje jednání tohoto bodu na dobu 60 dnů a přikazuje tento tisk ústavněprávnímu výboru.

O tomto návrhu zahajuji hlasování pořadové číslo 60. Táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 60, přítomno 114, pro 57, proti 37. Tento návrh přijat nebyl.

 

Je zde tedy druhý návrh pana poslance Filipa. (Někteří poslanci žádají o možnost kontroly hlasování.) Je nějaká námitka? Bude kontrola hlasování. Prosím tedy Sněmovnu o malou chvíli trpělivosti. (Probíhá kontrola hlasování.) Je prosím námitka? Paní poslankyně Milada Emmerová má slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, chtěla bych vznést námitku proti výsledku hlasování. Mačkala jsem ano a bohužel na sjetině je ne, takže bych potřebovala, aby bylo toto hlasování zpochybněno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. O této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 61.

Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo nesouhlasí s námitkou?

Hlasování pořadové číslo 61, přítomno 127, pro 120. Námitka byla přijata a budeme tedy opakovat předchozí hlasování.

 

Věřím, že všichni vědí přesně, jaký typ hlasování je před námi, že nemusím zopakovat návrh usnesení.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 62. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Filipa tak, jak jste s ním byli seznámeni před malou chvílí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 62, přítomno 132, pro 55, proti 66. Tento návrh přijat nebyl.

 

Je před námi další návrh pana poslance Filipa a ten zní takto: Poslanecká sněmovna nepřijímá návrh nařízení Rady. Tak to znělo přesně? (Ano.) Návrh nařízení Rady. Takto zní tento návrh.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 63. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh pana poslance Filipa. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 63, přítomno 135, pro 54, proti 71. Také tento návrh nebyl přijat.

 

Je tedy před námi usnesení tak, jak nám byl písemně předložen s tím, že budeme hlasovat na žádost pana poslance Filipa o jednotlivých bodech tohoto usnesení. Usnesení má celkem bodů 5.

 

První bod zní takto: Poslanecká sněmovna bere na vědomí nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent EU.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 64. Táži se, kdo souhlasí s tímto bodem navrženého usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, přítomno 137, pro 80, proti 11. Tento bod jsme tedy schválili.

 

Druhý bod zní takto: Konstatuje - tedy Poslanecká sněmovna - že současný systém evropského patentu je zejména z důvodu výdajů na překlad do úředních jazyků jednotlivých členských států zbytečně nákladný, což má nepříznivý vliv na konkurenceschopnost ekonomiky Evropské unie ve srovnání s ostatními světovými ekonomikami.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Táži se, kdo souhlasí s návrhem tak, jak byl představen k tomuto bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65, přítomno 136, pro 80, proti 11. Také tento bod jsme schválili.

 

Třetí bod zní takto: Poslanecká sněmovna zastává stanovisko, že nejvhodnější jazykovou variantou pro budoucí patent EU je nepochybně angličtina jako jediný úřední jazyk. Za zásadní podmínku jeho zavedení však ze strany České republiky se považuje předchozí vytvoření dostatečně kvalitního strojového překladače z angličtiny do češtiny, tak aby nedocházelo k nechtěnému porušení patentu EU ze strany českých subjektů z důvodu nekvalitního překladu popisu patentu a patentových nároků.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66. Kdo souhlasí s tímto bodem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 66, přítomno 136, pro 82, proti 13. Také tento bod byl přijat Poslaneckou sněmovnou.

 

Čtvrtý bod usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna připouští při širší shodě mezi členskými státy přistoupit na kompromisní variantu tří úředních jazyků. To však pouze za předpokladu, že strojové překlady do ostatních jazyků budou dosahovat dostatečně kvalitní úrovně, a s tím, že na přechodné období bude zachována povinnost předkladatele přeložit celý patent do angličtiny.

Zahajuji hlasování číslo 67. Kdo souhlasí s tímto bodem usnesení? Kdo je proti tomuto bodu?

Hlasování pořadové číslo 67, přítomno 137, pro 82, proti 33. I tento bod Poslanecká sněmovna přijala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP