(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já ve shodě s panem ministrem přednesu Poslanecké sněmovně stanovisko, které vede k projednávání této věci v režimu prvního čtení a postoupení k projednávání rozpočtovému výboru.

Jako zpravodaj shledávám, že obsahuje tento návrh zákona, resp. tento sněmovní tisk všechny části, na které se předkladatel odvolává. Oceňuji zejména fakt, že jsou zde přiloženy obě dvě vyhlášky související se změnou dotčených zákonů. Zároveň ovšem vyslovuji určitou výtku předkladateli za strukturu zejména té první části zákona, který se týká zákona o oběhu bankovek a mincí.

Tady myslím, že se předkladatel dopouští určitého zmatečného postupu, kdy uvnitř zákona je nejdříve mluveno o jistých pojmech a používaná, zákonem formulovaná výstraha v pasáži týkající se pokut, resp. sankcí za porušení mechanismů, které jsou vysvětlovány a osvětlovány až v dalších částech zákona, což nebývá zvykem. Myslím, že bývá zvykem i ve smyslu vymahatelnosti a schopnosti porozumět zákonům, že nejdříve jsou zcela vysvětleny a uvedeny všechny pojmy, s kterými zákon zachází, jsou nastaveny všechny mechanismy, a teprve pak bývá zvykem v části týkající se porušení takovýchto regulatorních ustanovení, resp. porušení zákonem stanovených pravidel, mluvit o pokutách a sankcích, které jsou udělovány v případě, že tak není činěno.

To se týká tedy zejména části, která se nově vztahuje na institut odborného kursu, kdy osoby, o nichž mluvil pan ministr, jsou nově zákonem vedeny k povinnosti zajistit, aby s oběživem, resp. prací s penězi, řečeno velmi zkráceně, mohli nadále pracovat pouze pracovníci, kteří absolvovali odborný kurs, a obsah toho, co předkladatel a zákonodárci míní odborným kursem, je vysvětlováno v zákoně až s výrazným zpožděním za tou částí, která se zabývá sankcemi, které říkají, co že zákonodárce, resp. regulátor míní sankcí, resp. jak bude postižen ten, kdo nezajistí proškolení podle odborného kursu. To je ale myslím věc, kterou lze odstranit v průběhu projednávání tohoto sněmovního tisku na půdě rozpočtového výboru, docela jistě bude to i vhodný prostor i pro vysvětlení některých jiných věcí souvisejících s regulatorním postavením České národní banky a vymahatelností práva, která je v tomto zákoně nikoliv nově upravena.

Já konstatuji, že tento sněmovní tisk je rozhodně způsobilý k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně, a vyslovuji tedy stejnou žádost jako pan ministr financí. Navrhuji projednání výhradně ve výboru rozpočtovém, tak jak je navrženo usnesením organizačního výboru, žádným jiným.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Dívám se, zda se někdo hlásí do této obecné rozpravy z místa a nikoho nevidím, a proto mohu i tuto obecnou rozpravu ukončit.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání výboru rozpočtovému, já se ujistím, zda někdo z vás se hlásí a chce navrhnout ještě další výbor... Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Kolegyně a kolegové, já vás odhlásím, protože se mi zdá, že číslo na tabuli nesouhlasí s číslem fyzicky přítomných poslanců. Vyvolám vaše kolegy z předsálí, vás poprosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Chvilku počkám, až poslanci dosáhnout svých míst. Tak kvorum máme dostatečné a dveře nevypadají, že by se chtěly trhnout.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování číslo 54. Z přihlášených 109 poslanců pro 106, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, a ukončit projednávání tohoto bodu, poděkovat panu zpravodaji, panu předkladateli.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu našeho programu a tím je návrh

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 189/ - prvé čtení

Z pověření vlády v zastoupení pana ministra dopravy Víta Bárty uvede předložený návrh pan ministr Jankovský a já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi ve stručnosti představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, který vláda předložila Poslanecké sněmovně k projednání.

Cílem tohoto návrhu zákona je zapracovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/12 evropské směrnice (?) ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích, jejímž hlavním cílem je zřídit společný rámec upravující způsob sjednávání cen za užívání letiště a stanovit pro toto sjednávání cen hlavní zásady, jimiž jsou především zásada zákazu diskriminace uživatelů letišť a zásada transparentnosti.

Tyto směrnicí stanovené zásady pro sjednávání cen za užívání letiště jsou v navrhované právní úpravě plně respektovány. Zásada zákazu diskriminace je provedena ustanovením, podle něhož provozovatel letiště může rozlišit cenu za užívání letiště pouze z důvodu ochrany veřejného zájmu, který je v navrhované právní úpravě blíže specifikován. Zásada transparentnosti je pak zakotvena v ustanovení povinnosti provozovatele letiště projednat s leteckými dopravci každoroční návrh ceny za užívání letiště v podobě letištního ceníku. V souladu s požadavky transponované směrnice byla do zákona zakotvena i možnost leteckého dopravce, který dané letiště užívá, požádat Ministerstvo dopravy, aby přezkoumalo, zda projednaný a zveřejněný letištní ceník, případně jeho složky a způsob jejich stanovení, není diskriminační. Návrh však nezavádí cenovou regulaci.

Navrhovaná právní úprava se použije vzhledem k počtu odbavených cestujících za rok pouze na letiště Praha - Ruzyně. Provozovatel tohoto letiště, Letiště Praha, a. s., se na přípravě zákona podílel, přičemž na dobrovolném základě již v současnosti využívá principy konzultace ceny za užívání letiště obsažené v navrhované právní úpravě, a je proto na navrhovaný postup při sjednávání ceny za užívání letiště připraven.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já v podstatě jenom doplním vystoupení předkladatele k uvedenému návrhu zákona, kde se mění zákon č. 49/1997 Sb. a doplňuje se zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Jedná se o transpozici nařízení Evropské unie s tím, že termín platnosti, tak jak byl uložen, by měl být od 1. března 2011. Já osobně se domnívám, že samozřejmě stačí, když bude zahájen proces transpozice této směrnice do českého práva, ale pokud nebudou nějaké problémy při projednávání, tak bychom měli i tento termín, který je stanoven, stihnout bez problémů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP